Gå till innehåll

Nybyggnad av en- och tvåbostadshus

Du behöver alltid bygglov för att bygga nytt bostadshus, oavsett om det är i ett samhälle eller på landsbygden.

Finns det en detaljplan för området? Utgå från den när du planerar.

Är det utanför detaljplanerat område? Ta reda på om det finns andra bestämmelser eller annat att ta hänsyn till, exempelvis strandskydd, områdesbestämmelser, fornlämningar eller skyddad natur.

Nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta är ett kartutdrag med nya, planerade, byggnader inritade. Skriv huvudmått på byggnad och minst tre mått från byggnad till fastighetsgräns. Ange förslag på färdig golvhöjd. Rita även in parkeringsplatser, infart från gata och eventuella murar och plank.


Planritning
Planritning är en horisontell genomskärning av byggnaden. Ritningarna ska visa alla våningsplan och vilka funktioner de olika rummen har, exempelvis kök, tvättstuga, sovrum och badrum. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad och tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Måttsätt ritningen så att byggnadens bruttoarea går att räkna ut.


Fasadritningar
Fasadritningar visar byggnadens utsida från fyra sidor. Ritningarna ska visa marknivå, materialval och väderstreck.


Sektionsritning
Sektionsritning är en vertikal genomskärning av byggnaden. Ritningen ska innehålla nock- och byggnadshöjd, färdig golvhöjd samt in- och utvändig takvinkel.


Förslag på kontrollansvarig
Kontrollansvarig, förkortat KA, är en person som se till att lagstiftningen följs, bland annat genom att ta fram ett förslag till kontrollplan. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning.

Situationsplan
Situationsplan är en karta som visar fastigheten med fastighetsgränser och alla befintliga byggnader. Situationsplanen ska vara baserad på en nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller ett kartutdrag. Skriv huvudmått på nya byggnader och minst tre mått från byggnaderna till fastighetsgräns. Ange förslag på färdig golvhöjd. Rita även in parkeringsplatser, väg till fastigheten och eventuella murar och plank.


Planritning
Planritning är en horisontell genomskärning av byggnaden. Ritningarna ska visa alla våningsplan och vilka funktioner de olika rummen har, exempelvis kök, tvättstuga, sovrum och badrum. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad och tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Måttsätt ritningen så att byggnadens bruttoarea går att räkna ut.


Fasadritningar
Fasadritningar visar byggnadens utsida från fyra sidor. Ritningarna ska visa marknivå, materialval och väderstreck.


Sektionsritning
Sektionsritning är en vertikal genomskärning av byggnaden. Ritningen ska innehålla nock- och byggnadshöjd, färdig golvhöjd samt in- och utvändig takvinkel.


Förslag på kontrollansvarig
Kontrollansvarig, förkortat KA, är en person som se till att lagstiftningen följs, bland annat genom att ta fram ett förslag till kontrollplan. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-04-15
Publicerad:
2023-04-26