Gå till innehåll

Attefallstillbyggnad

Attefallstillbyggnad är en bygglovsbefriad åtgärd som får göras på en- eller tvåbostadshus. Tillbyggnaden får vara maximalt 15 kvadratmeter.

En anmälan och ett startbesked krävs för att få börja bygga.

Situationsplan
Situationsplan är en karta som visar fastigheten eller tomten med samtliga byggnader inritade. Visa tydligt vad som är befintliga byggnader och vad som är attefallstillbyggnad. Måttsätt utsidan (längd och bredd) på befintliga byggnader och den nya attefallstillbyggnaden. Ange avstånd från attefallstillbyggnaden till fastighetsgränser samt avstånd från attefallstillbyggnad till befintliga byggnader.


Planritning
Planritning är en horisontell genomskärning av byggnaden. Ritning krävs för både den befintliga byggnaden och attefallstillbyggnaden (på samma ritning). Ritningen ska visa fönster och dörrar, eventuella innerväggar och vilka funktioner som kommer att finnas (exempelvis kök, badrum, sovrum eller förråd. Ritningen ska vara skalenlig och måttsatt.


Fasadritningar
Fasadritningar visar en byggnads utsida. Rita befintlig byggnad och attefallstillbyggnaden från alla sidor. Ritningarna ska vara skalenliga och visa marknivå, materialval (exempelvis trä eller tegel) och väderstreck.


Sektionsritning
Sektionsritning är en vertikal genomskärning av byggnaden. Ritningen ska vara skalenlig och redovisa nockhöjd.


Förslag till kontrollplan
Kontrollplan är en checklista som innehåller de kontroller som en byggherre ska göra för att vara säker på att alla krav och regler uppfylls.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-01-16
Publicerad:
2023-04-26