Gå till innehåll

Markarbeten

Schaktning eller fyllning är exempel på markarbeten, vilket kan kräva marklov inom ett område med detaljplan.

Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markarbeten som kan försämra markens genomsläpplighet.

Inom detaljplan behövs alltid marklov om markens höjd ändras med mer än 0,5 meter från den ursprungliga marknivån. Marklov kan också krävas för trädfällning eller trädplatering om detaljplanen kräver det.

Du behöver inte marklov om din fastighet är utanför detaljplanelagt område eller om minskad marklovsplikt finns i en detaljplan (att vissa ändringar av marken får utföras utan lov).

Titta i detaljplanen för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2023-10-05
Publicerad:
2023-06-13