Gå till innehåll

Eldstad, rökkanal

För att installera en eldstad, eller göra ändringar av en befintlig, behövs en anmälan och ett startbesked.

Om det är inom detaljplanerat område och avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, exempelvis för att rökröret placeras på utsidan av fasaden, kan det också behövas ett bygglov.

Situationsplan
Situationsplan är en karta som visar fastigheten med fastighetsgränser och alla befintliga byggnader.


Planritning
Planritning är en horisontell genomskärning av byggnaden. Ritningarna ska visa eldstadens placering och vilka funktioner de olika rummen har, exempelvis kök och sovrum.


Fasadritningar
Fasadritningar visar byggnadens utsida. Ritningarna ska visa skorstenens placering och skorstenens höjd mätt från taktäckningen och från taknock. Krav på skorstenshöjd finns i Boverkets byggregler, BBR.


Förslag till kontrollplan
Kontrollplan är en checklista som innehåller de kontroller som en byggherre ska göra för att vara säker på att alla krav och regler uppfylls. Exempel på kontrollplan finns här.


Prestandadeklaration eller
produktblad för kaminen
I Boverkets byggregler, BBR, finns krav på verkningsgrad och utsläpp av kolmonoxid, CO. Uppgifter om det ska framgå av anmälan.


Prestandadeklaration för skorstenen
Krävs om ett nytt rökrör ska installas, inte om kaminen installeras till en befintlig skorsten.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-03-28
Publicerad:
2023-04-26