Gå till innehåll

Lov eller anmälan, steg för steg (guide)

På denna sida går vi igenom processen för lov- och anmälningspliktiga åtgärder. Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga, till att du fått ett slutbesked. Använd kommunens e-tjänst när du ansöker om att utföra en åtgärd.

Börja med att ta reda på om åtgärden kräver lov eller anmälan. Kom ihåg att även om åtgärden inte kräver anmälan eller lov kan andra tillstånd krävas, exempelvis från miljöavdelningen på Gällivare kommun. Kontakta byggavdelningen vid frågor.

Bestäm dig för vad du planerar att göra innan du skickar in ansökan. Ändringar i ansökninghandlingar där beslut har meddelats kan kräva en ny anmälan eller lovansökan.

Använd kommunens e-tjänst när du ansöker om att utföra en åtgärd. Vilka handlingar du behöver lämna in beror på vad ansökan avser.

I ansökan ska du oftast ange förslag på vem som ska vara kontrollansvarig. En kontrollannsvarig ska medverka till att kraven i lagstiftningen uppfylls och hjälpa dig att upprätta en kontrollplan. En kontrollplan kan likställas med en checklista där det anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Ärendet tilldelas en handläggare/inspektör vid Miljö-, bygg- och räddningsnämnden som gör en första granskning av ärendet. Vid granskningen kontrolleras om åtgärden kräver anmälan eller lov och om ansökan är komplett. I de fall ansökan inte är fullständig får byggavdelningen förelägga sökande att inkomma med handlingar.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden skickar skriftlig information så snart som möjligt. Av informationen framgår hur lång tid det tar innan beslut tas, att avgiften ska reduceras om tidsfristen för beslut har överskridits och möjlighet att överklaga beslut.
Läs mer om tidsfrister under rubriken ”Ansökan prövas”.

Prövningen kan se olika ut beroende på vad ansökan gäller.

Vid en lovansökan prövar nämnden om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter det du ansökt om. Vid en sådan prövning utreds också om byggnadsverket är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vid ansökan om lov utanför planlagt område gör nämnden en fullständig prövning av kraven på lokalisering, placering och utformning.

Beslut i anmälningsärenden inom 4 veckor
I de fall en anmälan uppfyller förutsättningarna för ett startbesked ska beslut om detta meddelas inom 4 veckor efter den dag då ansökan kom in till miljö, bygg- och räddningsnämnden eller den dag du på eget intiativ lämnat in ytterligare underlag.
Om du föreläggs att komplettera din ansökan efter tre veckor från att ansökan inkom räknas tidsfristen från den dag ansökan inkom.

Beslut i lovärenden inom 10 veckor
Vid ansökan om lov eller förhandsbesked ska ett beslut meddelas inom 10 veckor efter den dag då ansökan kom in till miljö-, bygg- och räddningsnämnden eller den dag du på eget intiativ lämnat in ytterligare underlag.
I de fall miljö-, bygg- och räddningsnämnden förelägger dig att inkomma med handlingar inom tre veckor räknas tidsfristen från att du inkom med kompletteringar.
Tidsfristen kan i särskilda fall förlängas till 20 veckor.

I vissa fall hörs sakägare vid prövningen. Det kan exempelvis vara att din granne bereds möjlighet att yttra sig över din lovansökan innan beslut fattas.

Beslutet kan i många fall fattas av en handläggare/inspektör på delegation av nämnden. En tjänsteman kan också föreslå ett beslut till nämnden (tjänsteutlåtande).

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, PoIT
Lovärenden kungörs i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta är en förusättning för att beslutet ska vinna laga kraft. Vissa beslut rapporteras också in till Statistiska centralbyrån, SCB.

Överklaga beslut
Ett beslut som går dig emot kan ärendet överklagas. Överklagande ska skickas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Nämnden gör en rättidsprövning och beslutar om överklagan har inkommit i tid. Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas beslutet med underlag till Länsstyrelsen i Norrbottens län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om beslutet kan överklagas får du en besvärshänvisning där det framgår hur du överklagar beslutet. I vissa fall ska sakägare delges eller meddelas om beslutet. De som inte ska delges har fyra veckor på sig att överklaga beslutet från det att det kungjorts i Post- och Inrikestidningar. De som delges har tre veckor på sig att överklaga från och med datumet då delgivning skett.

Du får inte påbörja en åtgärd som kräver startbesked innan startbesked har meddelats av myndigheten. Vid en lovansökan får du inte påbörja åtgärden förrän tidigast 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikestidningar. Detta gäller trots att en sakägare inte har delegetts beslutet ännu och överklagandetiden för denna inte har gått ut. I de fall du påbörjar en byggnation efter 4 veckor från det att beslutet kungjorts, där en sakägare fortfarande har möjlighet att överklaga, sker detta på egen risk.

I vissa fall krävs ett tekniskt samråd. Tekniskt samråd är ett möte som ska hållas om åtgärden kräver en kontrollansvarig, ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt eller om byggherren har begärt ett tekniskt samråd.

Se under rubriken ”Du får ett ett beslut” avseende när åtgärden får börjas. Om du påbörjar en åtgärd utan startbesked kan du vara tvungen att betala en byggsanktionsavgift.
I startbeskedet fastställs kontrollplanen.

Vid exempelvis lovprövningar gör miljö-, bygg- och räddningsnämnden normalt ett besök på byggarbetsplatsen. Besöket protokollförs och skickas till dig.

Om ett tekniskt samråd har hållits och/eller det inte är uppenbart obehövligt ska ett slutsamråd hållas. Detta sker normalt på den plats som du genomfört åtgärden på. Vid slutsamrådet går ni bland annat igenom att fastställd kontrollplan har följts och om det föreligger några hinder för att meddela slutbesked.

När du visat att alla krav är uppfyllda och nämnden bedömt att det inte finns skäl att ingripa meddelas ett slutbesked. Om du tar en byggnad i bruk innan beslut om slutbesked har meddelats kan du vara tvungen att betala byggsanktionsavgift.

I vissa fall kan du få ett slutbesked även om det finns brister. I dessa fall antecknas bristerna som du får åtgärda sedan. I de fall som en större brist påträffas finns ibland möjlighet för nämnden att meddela ett interimistiskt slutbesked. Detta gäller tills det att du åtgärdat bristerna eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt och/eller kontrollen är utförd prövas slutbeskedet.

Nämnden kan också besluta att neka ett slutbesked i de fall som det visar sig att utfört projekt/byggnation har för stora brister.

Tips inför ansökan!

  • Använd kommunens e-tjänst för ansökan. Genom e-tjänsten sker all kommunikation, bland annat kan du följa dina ärenden och bli delgiven om beslut
  • Bestäm dig för vad du ska göra innan du skickar in en ansökan. Om du vill göra ändringar i projektet efter att beslut meddelats kan en ny ansökan krävas
  • Försök att skicka in samtliga handlingar som krävs för åtgärden. I de fall ärendet är komplett när det inkommer kan handläggningen av ärendet oftast påbörjas tidigare än om ansökan är ofullständig
  • Se till att du använder rätt kartunderlag. Vid nybyggnad av bostadshus inom planlagt område krävs exempelvis alltid en nybyggnadskarta där det framgår fastighetens exakta läge, mått och uppgifter om kringliggande fastigheter, gränser för byggrätt, anslutningspunkter för vatten och avlopp, vägar och liknande

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-06-14
Publicerad:
2023-05-30