Gå till innehåll

Avgifter och taxor

Gällivare kommun tillämpar Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s bygglovstaxa. Kommunfullmäktige antar årligen en plan- och bygglovtaxa.

Avgiftsuttaget regleras i 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL. Miljö- bygg- och räddningsnämnden får ta ut avgifter i ärenden om lov, förhandsbesked och ärenden som föranleds av en bygg- eller rivningsanmälan. Avgifterna får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Rådgivning är en del av nämndens verksamhet, vilket bedöms motsvara 25% av den totala verksamheten inom byggområdet. Denna förutsätts vara skattefinansierad.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-03-27
Publicerad:
2023-06-13