Gå till innehåll

Byggbodar

En byggbod används för exempelvis platskontor eller personalutrymme i anslutning till byggarbetsplatser.

Situationsplan
Situationsplan är en karta som visar fastigheten eller tomten med både befintliga och tillkommande, nya, byggnader inritade. Måttsätt utsidan (längd och bredd) på byggboden. Ange avstånd från byggnaden till fastighetsgränser och avstånd från nybyggnad till eventuellt befintliga byggnader. Finns det inte befintliga byggnader eller fastighetsgränser nära, försök att hitta något annat att måttsätta till.


Planritning
Planritning är en horisontell genomskärning av byggnaden. Ritningen ska visa fönster och dörrar, eventuella innerväggar och vilka funktioner som kommer att finnas (exempelvis kontor, omklädning eller wc. Ritningen ska vara skalenlig och måttsatt.


Fasadritningar
Fasadritningar visar byggnadens utsida från fyra sidor. Ritningarna ska visa marknivå, materialval (exempelvis trä eller tegel) och väderstreck.


Sektionsritning
Sektionsritning är en vertikal genomskärning av byggnaden. Ritningen ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd och nockhöjd.


Beskrivning av det tillfälliga behovet
Beskriv det tillfälliga behovet så att det tydligt framgår varför den sökta åtgärden behövs på platsen under en begränsad period. Förklara på vilket sätt behovet, senare, kan tillgodoses på en annan plats alternativt varför behovet upphör helt.


Avveckling
Beskriv hur den tidsbegränsade åtgärden ska tas bort, vilka åtgärder som krävs, uppskattad tidsåtgång och uppskattad kostnad.


Förslag till kontrollplan
Kontrollplan är en checklista som innehåller de kontroller som en byggherre ska göra för att vara säker på att alla krav och regler uppfylls.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-03-27
Publicerad:
2023-04-21