Gå till innehåll

Attefallsbyggnad

Attefallsbyggnad är en bygglovsbefriad åtgärd som, under vissa omständigheter, får göras i anslutning till en- eller tvåbostadshus.

En anmälan och ett startbesked krävs för att få börja bygga.

Detta gäller för attefallsbyggnad:

 • placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • den kommer att användas som komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • maximalt 30 kvadratmeter byggnadsarea (om attefallshus redan finns får den totala byggnadsarean inte överstiga 30 kvadratmeter)
 • taknockshöjden är högst 4 meter
 • fristående placering (får inte byggas ihop med ett bostadshus)
 • placeras minst 4,5 meter från gräns mot granne eller närmare om grannen ger medgivande till det
 • placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats
 • minst 30 meter från järnväg
 • byggnaden uppförs inte vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • det är inte utökad bygglovsplikt för attefallshus i detaljplanen som gäller för området
 • om det är ett komplementbostadshus, den placeras inte inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Situationsplan
Situationsplan är en karta som visar fastigheten eller tomten med både befintliga och tillkommande, nya, byggnader inritade. Markera vilken befintlig byggnad som är en- eller tvåbostadshus. Måttsätt utsidan (längd och bredd) på befintliga byggnader och den nya attefallsbyggnaden. Ange avstånd från attefallsbyggnaden till fastighetsgränser samt avstånd från attefallsbyggnad till befintliga byggnader.


Planritning
Planritning är en horisontell genomskärning av byggnaden. Ritningen ska visa fönster och dörrar, eventuella innerväggar och vilka funktioner som kommer att finnas (exempelvis kök, badrum, sovrum eller förråd. Ritningen ska vara skalenlig och måttsatt.


Fasadritningar
Fasadritningar visar byggnadens utsida från fyra sidor. Ritningarna ska vara skalenliga och visa marknivå, materialval (exempelvis trä eller tegel) och väderstreck.


Sektionsritning
Sektionsritning är en vertikal genomskärning av byggnaden. Ritningen ska vara skalenlig och redovisa nockhöjd.


Förslag till kontrollplan
Kontrollplan är en checklista som innehåller de kontroller som en byggherre ska göra för att vara säker på att alla krav och regler uppfylls.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-03-27
Publicerad:
2023-04-26