Gå till innehåll

Pågående detaljplaner

Planeringsavdelningen arbetar med att ta fram flertalet detaljplaner. Här nedan finnes information om alla pågående ärenden.

Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar att möjliggöra uppförande av ett LSS-boende på del av fastigheten Gällivare 12:74. För att möjliggöra en detaljplan som håller över en längre tid ges även förutsättningar i detaljplanen att istället för LSS-boende uppföra bostäder i form av friliggande hus samt sammanbyggda småhus.

Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014-2032.

Planen handläggs med ett standardförfarande enligt PBL (2010:900). Detaljplanen har varit ute på samråd från 10 november till och med 4 december 2023.

Granskning

Detaljplanen har varit utställd för granskning från 19 april till och med 10 maj 2024.

Plankarta

Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för markanvändning avseende industri och verksamheter såsom produktion, upplag, varuhantering, partihandel, logistik, drivmedelshantering och jämförlig markanvändning. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra kontor och tjänsteföretag som egen fristående verksamhet, växtodling och djurvård samt besöksanläggningar i form av samlingslokaler och idrotts- och sportanläggningar. Naturmarken i området syftar till att bibehålla naturliga livsmiljöer för växter och djur samt möjliggöra ytor för dagvattenhantering.

Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

Genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL (2010:900).

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd från 26 juni till och med 6 september 2023.

Plankarta

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostäder med möjlighet till inslag av offentliga och kommersiella lokaler längs huvudgator, samt förutsättningar för det rörliga friluftslivet såsom skid- och motionsspår, friluftsbad och dylikt, varför också strandskyddet föreslås upphävas inom del av detaljplanen närmast Harrträsk.

Detaljplanen avviker från den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

Genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL (2010:900).

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd från 9 juni till och med 25 augusti 2023.

Plankarta

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett nytt handels- och verksamhetsområde samt att justera gällande detaljplan genom att flytta gatan och ändra huvudmannaskapet till kommunalt.

Detaljplanen avviker delvis från den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

Genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL (2010:900).

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd från 9 maj till och med 6 juni 2023.

Plankarta

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av Dundret fjällanläggning och i det större sammanhanget ett mer attraktivt Gällivare. Det huvudsakliga syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för det rörliga friluftslivet med tillhörande anläggningar och byggnader, liksom sådana besöksanläggningar för frilufts- eller sport- och idrottsändamål som lämpar sig i området, samt ytor för handel- och centrumlokaler och bostäder.

Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

Genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. En tillståndsansökan för Natura 2000-områdena Dundret samt Torne och Kalix älvsystem enligt 7 kap. 28 a § Miljöbalken, kommer att sökas före antagandet av detaljplanen. Till detta ska en specifik miljöbedömning göras, och föreliggande MKB har därför upprättats både som specifik och strategisk miljökonsekvensbeskrivning.

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL (2010:900).

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd från 13 mars till och med 5 april 2023.

Plankarta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare flerbostadshus och parhus inom de tre fastigheterna. Vidare utökas den generella byggrätten inom fastigheterna för en flexiblare utformning av området.

Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

Planen handläggs med ett standardförfarande enligt PBL (2010:900). Detaljplanen har varit ute på samråd från 5 maj till och med 31 maj 2023.

Granskning

Detaljplanen är ute på granskning från 26 april till och med 19 maj 2024.

Plankarta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bebyggelse där Malmbergets
Missionsförsamling kan bedriva sin verksamhet i framtiden. Planen ska medföra en viss flexibilitet för att marken vid behov ska kunna nyttjas på annat sätt som
kompletterar användningen i närområdet.

Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

Planen handläggs med ett standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Detaljplanen har varit ute på samråd från 3 april till och med 30 april 2023, och granskning under tiden 24 januari till och med 23 februari 2024.

Antagande

Detaljplanen har prövats för antagande i kommunstyrelsens sammanträde 13 maj 2024.

Plankarta

Syftet med detaljplanen är att säkra fortsatt underjordsbrytning i LKABs gruva i Malmberget/Vitåfors. Allt eftersom bebyggelsen avvecklas iordningställs parkmiljöer, s.k. miljözoner mellan samhället och gruvverksamheten. Detaljplanen innebär att de gällande stadsplaner/detaljplaner ändras till industrimark för gruvverksamhet.

Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

Genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Detaljplanen har varit ute på samråd från 13 september till och med 5 oktober 2022. Detaljplanen var ute på ett andra samråd från 4 oktober till och med 27 oktober 2023.

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL (2010:900).

Granskning

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 23 januari till och med 23 februari 2024.

Plankarta

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för etablering av verksamheter som stödjer omställningen till fossilfri järnsvamp med vätgasteknik och utvinning av strategiskt värdefulla jordartsmetaller och fosfor ur gruvavfall inom LKAB:s industriområde i Vitåfors.

Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

Genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Detaljplanen har varit ute på samråd från 14 september till och med 6 oktober 2022. Efter samrådet utökades planområdet med ett område, därför har detaljplanen varit ute på nytt samråd under tiden 3 april till och med 28 april 2023. Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 4 september till och med 5 oktober 2023.

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL (2010:900).

Antagande

Detaljplanen kommer att prövas för antagande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2024.

Plankarta

I samband med samhällsomvandlingen i Malmberget plockas värdefulla kulturbyggnader ned för att återuppföras på annan plats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder genom uppförande av fem stycken nedmonterade kulturhus från Bolagsvägen i Malmberget. Vidare är syftet att pröva markanvändningen centrum inom området för en flexibel användning av Bolagsvägen 8 (Tuoddarvillan).

Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

Planen handläggs med ett standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Detaljplanen har varit ute på samråd från 10 maj till och med 31 maj 2022, och utställd för granskning från 6 april till och med 4 maj 2023.

Antagande

Detaljplanen har prövats för antagande vid Kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2023, men ärendet blev återremitterat. När ny information finns, delges denna.

Plankarta

Syftet med detaljplanen är att utöka Aitiks gruvområde för fortsatt gruvdrift samt möjliggöra för ett nytt dagbrott i Liikavaara. En utökning av gruvverksamheten innebär främst en utökning av området mot nordost, där en del av väg E10 ingår, varför en ny vägplan också tagits fram av Trafikverket.

Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

Genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL (2010:900).

Detaljplanen har varit ute på samråd från 18 december 2018 till och med 5 februari 2019.

En ny granskning avses genomföras till följd av förändringar i förutsättningarna. Nya handlingar är under framtagande.

Granskning

Detaljplanen har varit ute på granskning från 18 juni till och med 18 augusti 2020. Bilagda utredningar nedan är framtagna till miljötillståndet för brytning i Liikavaara, men har nyttjats i framtagandet av detaljplanen.

Plankarta

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för markanvändningarna gruvindustri samt järnväg. Gruvområdet behöver utvidgas givet att Boliden Mineral AB ska genomföra dammsäkerhetshöjande åtgärder till följd av nya riktlinjer för gruvbranschens dammsäkerhet. Åtgärderna prövas i en pågående tillståndsprocess. Expansionen av gruvområdet föranleder att befintlig bangårds placering inte längre är lämplig och detaljplanen stödjer en ny placering av bangård för verksamheten. Bangården med dess tillhörande funktioner möjliggör för en omlastning av kopparkoncentrat till tåg för vidare transport på befintliga Malmbanan. Utöver bangården möjliggör detaljplanen för olika funktioner så som mellanlager för inkommande gods, hall som möjliggör för lastning, verkstad med spolhall för transportbilar och lastmaskiner, m.m.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen för Gällivare kommun.

Genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL (2010:900).

Detaljplanen har varit ute på samråd från 2 oktober till och med 24 oktober 2023.

Granskning

Detaljplanen är utställd för granskning från 17 maj till och med 17 juni 2024.

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning som regleras i gällande stads- och detaljplaner till industrimark för gruvverksamhet. Vidare är ett syfte att säkerställa goda förutsättningar för anläggande av en permanent miljözon.

Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

Genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL (2010:900).

Detaljplanen har varit ute på samråd från 17 september till och med 8 oktober 2021, och utställd för granskning från 22 december 2021 till och med 24 januari 2022.

Antagande

Detaljplanen har prövats för antagande vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2023. Detaljplanen har överklagats och kommer att prövas av mark- och miljödomstolen.

Plankarta

Upphävandet av delar av gällande byggnadsplan syftar till att möjliggöra genomförandet av Trafikverkets järnvägsprojekt för att öka kapaciteten på Malmbanan. Som en del i projektet ingår Nattavaara driftplats som planeras att upprustas och förlängas vilket hanteras genom en järnvägsplan, läs mer om detta i handlingarna.

Äldre planer såsom byggnadsplaner betraktas idag som detaljplaner. En detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. En detaljplan kan upphävas om denna är inaktuell eller förhindrar utvecklingen. Upphävandet kan omfatta delar av eller hela detaljplanen. När upphävandet vunnit laga kraft blir det område som omfattas av upphävandet planlöst, utan planerad markanvändning.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen för Gällivare kommun.

Planen handläggs med samordnat planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) i lydelse enligt SFS 2021:785. Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 22 januari till och med 22 februari 2024.

Trafikverkets granskningshandling för Nattavaara bangårdsförlängning, Gällivare kommun, Norrbottens län utgör även grund för detaljplanen.

Antagande

Detaljplanen har prövats för antagande i kommunstyrelsens sammanträde 13 maj 2024.

Sidinformation

Plansamordnare
Sofie Rynbäck

Telefontider: tisdag och torsdag kl. 09.30-11.00.

Planarkitekt
Josefin Ekbäck

Telefontider: tisdag och torsdag kl. 09.30-11.00.

Senast uppdaterad:
2024-05-17
Publicerad:
2023-01-02