Gå till innehåll

Trafikstrategi

Trafikstrategi för Gällivare kommun

Kommunen arbetar med att ta fram en trafikstrategi för Gällivare kommun. Förslaget har varit på samrådsremiss fram till 30 april 2024. Arbetet med framtagandet av trafikstrategin fortgår, bland annat utifrån inkomna synpunkter. Trafikstrategin planeras att antas av Kommunfullmäktige under hösten 2024.

Syftet med trafikstrategin är att långsiktigt och målmedvetet styra det trafikstrategiska arbetet mot de lokalpolitiska, nationella och internationella målen som finns inom området. Trafikstrategin och det trafikstrategiska arbetet ska leda till:

  • Ett hållbart transportsystem.
  • Ökad trygghet och säkerhet.
  • Tillgänglighet för alla grupper.
  • Förbättrad framkomlighet för hållbara färdsätt.
  • Aktiv rörelse.
  • Jämlikhet.

Inriktningen för trafikstrategin har varit att ta ett helhetsgrepp över kommunens tillgänglighet, det vill säga hur “lätt” våra kommuninvånare, näringsliv och besökare kan få tillgång till det utbud och de aktiviteter som de har behov av eller önskar. I detta spelar även digital tillgänglighet och rumslig närhet en nyckelroll.

Trafikstrategin innehåller förslag på vision, mål och strategiska inriktningar. De strategiska inriktningarnas roll är att peka ut riktningen från nuläget mot mål och vision. Baserat på målsättningarna och inriktningarna i strategin föreslås ett antal åtgärder och aktiviteter. För att vi ska kunna följa upp att utvecklingen går i rätt riktning finns förslag på indikatorer och målvärden.

Har du frågor kring trafikstrategin är du välkommen att kontakta projektledare Niklas Nyberg, se kontaktuppgifter nedan.

Sidinformation

Utredningsingenjör
Niklas Nyberg

Telefontider: tisdag och torsdag kl. 09.30-11.00.

Senast uppdaterad:
2024-06-04
Publicerad:
2024-02-28