Gå till innehåll

Trafikstrategi

Remiss Trafikstrategi för Gällivare kommun

Kommunen har tagit fram ett förslag på en trafikstrategi för Gällivare kommun. Ni bjuds nu in att lämna synpunkter på förslaget. Svar önskas senast 30 april 2024.

Syftet med trafikstrategin är att långsiktigt och målmedvetet styra det trafikstrategiska arbetet mot de lokalpolitiska, nationella och internationella målen som finns inom området. Trafikstrategin och det trafikstrategiska arbetet ska leda till:

  • Ett hållbart transportsystem.
  • Ökad trygghet och säkerhet.
  • Tillgänglighet för alla grupper.
  • Förbättrad framkomlighet för hållbara färdsätt.
  • Aktiv rörelse.
  • Jämlikhet.

Inriktningen för trafikstrategin har varit att ta ett helhetsgrepp över kommunens tillgänglighet, det vill säga hur “lätt” våra kommuninvånare, näringsliv och besökare kan få tillgång till det utbud och de aktiviteter som de har behov av eller önskar. I detta spelar även digital tillgänglighet och rumslig närhet en nyckelroll.

Trafikstrategin innehåller förslag på vision, mål och strategiska inriktningar. De strategiska inriktningarnas roll är att peka ut riktningen från nuläget mot mål och vision. Baserat på målsättningarna och inriktningarna i strategin föreslås ett antal åtgärder och aktiviteter. För att vi ska kunna följa upp att utvecklingen går i rätt riktning finns förslag på indikatorer och målvärden.

Vi önskar särskilt era synpunkter på kapitel 2, 3 och 4.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.gallivare.se/trafikstrategi, Länk till annan webbplats. samt på samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen (intill receptionen i kommunhuset).

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det senast den 30 april 2024. De ska framföras skriftligen, märkt med diarienummer KS/2023:1649, till:

Sam@gallivare.se eller

Gällivare kommun

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

982 81 Gällivare

Har du frågor kring trafikstrategin eller remissen är du välkommen att kontakta projektledare Niklas Nyberg, niklas.nyberg@gallivare.se, 0970–818 638.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-29
Publicerad:
2024-02-28