Gå till innehåll

Verksamhetskontroller

Tillsyn - Vem, varför, hur?

Vem är tillsynsmyndighet?

Tillsynen grundar sig på olika bestämmelser i de lagstiftningar som man arbetar med, t.ex. miljöbalken, plan-, och bygglagen, livsmedelslagen m.fl.. I Gällivare kommun är miljö-, bygg-, och räddningsnämnden tillsynsmyndighet inom de områden som rör miljöbalken och livsmedel men ansvarar även för tillsyn som grundar sig på bestämmelser i plan- och bygglagen, alkohollagstiftning, lotteri och tobakslagen. I praktiken är det miljö-,livsmedel-, alkohol- och byggnadsinspektörerna som utför tillsynen.

Varför gör vi tillsyn?

Syftet med tillsynen är att säkerställa att bestämmelserna i de lagar och förordningar som vi jobbar med följs. Enligt olika bestämmelserna ska kommunen genomföra tillsyn på t.ex. miljöfarliga verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga, men även de verksamheter som kan medföra skada eller störningar för människors hälsa och miljön.

Hur går tillsynen till?

I huvudsak så går inspektören ut på tillsynsbesök, det kan vara endera bokade besök eller obokade besök. Väl på plats har inspektören förberett sig på de områden som hen vill veta mer om, och ställer frågor samt kollar på platsen om det verkar fungera. Efter besöket skickar inspektören en inspektionsrapport vart det framgår om man hittat avvikelser, alltså brister som man behöver åtgärda. Om det är större brister eller att man vill säkerställa att verksamheten åtgärder dessa, brukar inspektören skriva beslut. Beslutet kan överklagas.

Avgifter

För de verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt bestämmelserna i eller utifrån miljöbalken tar miljö- och byggnämnden ut en årlig tillsynsavgift. Denna fastställs utifrån typ av verksamhet samt hur omfattande den är. Miljö- och byggnämnden får även ta ut en avgift för besök hos företag/personer som bedriver verksamhet som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig. Detta då företaget/personerna gör något som kan innebära skador eller störningar för människors hälsa eller miljön, och även vid klagomål som visat sig vara befogade.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-14
Publicerad:
2023-04-24