Gå till innehåll

Djurhållning och lantbruk

Både djurhållning och lantbruk kan påverka miljön via olika sorters utsläpp

En del av kommunens verksamhet är att bedriva miljötillsyn. Det innebär att vi ser efter så att verksamheter följer miljölagstiftningen. Alla lantbruk kontrolleras därför regelbundet. Vid ett tillsynsbesök tittar vi bland annat på gödselhanteringen, att det finns tillräcklig lagringskapacitet, samt att gården har tillräckligt med mark att sprida gödseln på. Vi kontrollerar hantering och lagring av bekämpningsmedel och andra kemikalier, att eventuell sprututrustning och dieselcistern är godkänd, samt att verksamheten har en fungerande avfallshantering.

Alla miljöfarliga verksamheter betalar en avgift för tillsynen. Vissa verksamheter har en fast årlig avgift och andra mindre verksamheter debiteras per timme. Avgifterna är enligt gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Gällivare kommun.

Om det vid inspektionen upptäcks brister kan Miljö- och byggnadsnämnden förelägga verksamhetsutövaren om att åtgärda dessa. Ett beslut om föreläggande kan ibland förenas med vite. Vissa överträdelser innebär även att du som verksamhetsutövare får betala en miljösanktionsavgift. Allvarligare överträdelser kan leda till en åtalsanmälan.

Miljökontoret kontrollerar däremot inte djurens hälsa, det är länsstyrelsens uppdrag sedan 2009 då den delen övergick från kommunerna till länsstyrelserna.

Blanketter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-21
Publicerad:
2023-04-24