Gå till innehåll

Gräv- och schakttillstånd

För att utföra markarbeten i offentlig mark inom Gällivare kommun krävs ett godkänt schakttillstånd, för vissa aktua arbeten är det möjligt att lämna in schakttillståndsansökan i efterhand, dock senast 3:e vardagen efter arbetets början.

I Gällivare Kommuns e-tjänstportal kan du göra ansökan, själv administrera dina uppgifter och följa upp ditt ärende.

Handläggningstiden är ca 4-6 veckor beroende på bland annat storlek och omfattning.
Om arbetet kräver TA-plan (dvs utförs vid väg) bör en TA-plan inlämnas i samband med ansökan om grävtillstånd eftersom inget sådant beviljas utan godkänd TA-plan.

Observera att:

Ett grävtillstånd är ett skriftligt avtal mellan markägaren/väghållaren, i detta fall kommunen, och den sökande. Vid upprättande av grävtillstånd förbinder sig den sökande att följa de regler och bestämmelser som hänvisas till i avtalet samt de underordnade regler och bestämmelser som berör gatuarbeten.

Grävbestämmelserna bör inkludera eller hänvisa till regler och bestämmelser för planering av och utmärkning vid trafikpåverkande verksamhet, och i förekommande fall även riktlinjer för upplåtelse. Dessa avtal ger således kommunen en juridisk möjlighet att ta ut avgift, kontrollera arbetet och utfärda sanktioner och viten om avtalet bryts.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om ett arbete sker på vägområdet ska en trafikanordningsplan ska upprättas för att få ett fullgott skydd för vägarbetaren och trafikanten, samt att säkra framkomligheten för alla trafikantgrupper.

Planen ska visa trafikföringsprinciper och innehålla alla nödvändiga trafikanordningar och dess placering. Funktionshindrades och barns behov skall särskilt beaktas.

Trafikanordningsplanen ska inlämnas i god tid, senast tre (3) veckor innan arbetet är tänkt att påbörjas och godkännas av kommunens handläggare.

Vid akutarbeten kan tillfällig trafikanordningsplan inlämnas per mail och om framkomligheten stoppas eller begränsas ska viktiga samhällsfunktioner så som Polis, Räddningstjänst och Ambulans informeras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-07
Publicerad:
2023-06-07