Gå till innehåll

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all verksamhet/saker du gör som leder till utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för skada eller störning för människors hälsa eller miljön. Den som har en sådan verksamhet har ansvaret för att utreda och undersöka störningar och även ansvar för att åtgärda brister. Du måste själv upprätta rutiner för din egen kontroll av din verksamhet. Det innebär att du måste skaffa dig tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera risker i verksamheten och skapa rutiner för hur riskerna ska hanteras.

Det är miljöbalken som i stort reglerar vad som är en miljöfarlig verksamhet. Med stöd av miljöbalken har flera andra regler tagits fram i form av förordningar och föreskrifter etc. För de som räknas som miljöfarlig verksamhet finns speciella krav på bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll (rutiner för att upprätthålla en fungerande verksamhet) måste bedrivas. I miljöprövningsförordningen finns mer specifikt vilka åtgärder som berörs av detta.

Miljöfarliga verksamheter delas i fyra olika prövningsklasser, A-, B-, C- respektive U-verksamheter. För verksamheter som betecknas med A eller B i miljöprövningsförordningen krävs tillstånd hos Miljödomstolen respektive Länsstyrelsen. Exempel på sådana verksamheter är större flygplatser, större sågverk, större värmeverk, deponier och större verkstäder. För verksamheter med beteckningen C krävs en anmälan till kommunens miljö- bygg- och räddningsnämnden. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är bensinstationer, billackerare, motorbanor och större biltvättar.

Anmälan ska ske minst sex veckor innan verksamheten ska starta. Använd vår blankett för det eller skicka in en egen redogörelse. Tänk på att beskriva verksamheten i stort, placering, kemikaliehantering, avlopprening, avfallshantering, andra störningar som till exempel buller med mera. För U-verksamheter krävs ingen anmälan alls (om inte kommunen angett det specifikt) då de inte räknas upp i miljöprövningsförordningen. Exempel på dessa kan vara en verkstad, mindre tillverkning av något med mera. Trots att de inte är anmälningspliktiga ska de regler som finns med avseende på miljö följas.

Privatpersoner kan också ägna sig åt åtgärder som bedöms som miljöfarlig verksamhet, till exempel upplag och utfyllnader. Jord- och schaktmassor, sten och grus räknas i de flesta fall som avfall om det blir över vid ett vägbygge, ledningsgrävning och så vidare. Vill du använda sådana massor måste du i många fall anmäla detta till miljö- bygg- och räddningsnämnden.

Byte av lokal

Har du anmält din verksamhet, till exempel vid bygge av en större verkstad, till miljö- bygg- och räddningsnämnden är det viktigt att du vid lokalbyte eller andra större ändringar anmäler in det till oss.

Miljö- bygg- och räddningsnämnden

Miljö- bygg- och räddningsnämndens uppgift är att bedriva tillsyn över de allra flesta miljöfarliga verksamheterna i Gällivare kommun. Det innebär att vi kontrollerar att verksamheter inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att vi undersöker om det finns en fungerande egenkontroll för verksamheten. Vi arbetar till exempel med att granska rapporter som verksamheterna ska skicka in, och gör både föranmälda och oanmälda tillsynsbesök. Miljö- bygg- och räddningsnämnden har också en rådgivande funktion men kan även förelägga verksamhetsutövare om åtgärder om vi funnit brister. Nämnden är även skyldig att åtalsanmäla om vi misstänker brott mot miljöbalken som kan vara straffbart.

Vi kan också kräva att du som verksamhetsutövare ska utreda eller undersöka brister på din egen bekostnad, till exempel när det gäller utsläpp till dag- eller spillvattennätet.

Avgift för tillsynen

Den kommunala tillsynen av miljöfarliga verksamheter ska finansieras genom avgifter som verksamhetsutövarna själva ska betala. Detta enligt principen "förorenaren betalar" (PPP - Polluter Pays Principle).

Taxan för miljöskyddstillsyn beslutas av kommunfullmäktige. Kontrolltiden beräknas inte enbart på tillsynsbesök utan även vid för - och efterarbete.

Alla tillståndspliktiga verksamheter som vi har tillsyn på (B-verksamheter) och de flesta anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamheter) betalar en årlig avgift för kommunens tillsyn. Avgiften beror på hur många timmars tillsyn verksamheten har tilldelats vid riskklassningen.

Verksamheter vi har tillsyn på som inte betalar en årlig avgift (U-verksamheter) betalar timavgiften i efterskott. Avgiftens storlek bestäms även då av hur mycket tid vi lagt ner på vår tillsyn av din verksamhet. Bra ordning föranleder lite tillsynstid vilket ger en lägre avgift.

Blanketter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-21
Publicerad:
2023-04-24