Gå till innehåll

Sanering av PCB

PCB är ett giftigt ämne som förbjöds 1973. Det finns fortfarande kvar i till exempel byggnadsmaterial, men det ska saneras enligt förordningen om PCB. Du som är fastighetsägare ansvarar för saneringen av PCB i dina fastigheter.

Vad är PCB?

PCB är ett samlingsnamn för polyklorerade bifenyler. PCB är ett giftigt ämne som påverkar fortplantningsförmågan, immunförsvaret och nervsystemet hos både djur och människor.

Många PCB:er har haft värdefulla tekniska egenskaper och har därför använts i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. För fogmassor och golvmassor finns krav på sanering eftersom PCB frigörs från massorna till luft och mark. Övriga produkter och utrustning som innehåller PCB ska tydligt märkas upp.

Undersökningen ska vara klar
Äger du en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering under åren 1956-1973? Då ska du ha undersökt om det finns PCB-haltiga fog- och golvmassor i dem och redovisat det till oss. Har du inte undersökt det måste du kontakta oss omgående.

Tidplan för sanering
Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 ppm ska vara sanerade senast 2016 men fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50-500 ppm) ska tas bort i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Anmälan

Anmäl att du tänker genomföra en sanering av PCB till miljökontoret innan du börjar. Du får tillbaka ett beslut med krav på försiktighetsåtgärder som ska följas.

Saneringsrapport

När saneringen är klar ska du skicka en rapport till miljökontoret. Rapporten ska bland annat innehålla uppgifter om mängd sanerad PCB, godkänd transportör och godkänd mottagare.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall som innehåller en PCB-produkt, exempelvis fogmassor och isolerrutor, är klassat som farligt avfall.

Blanketter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-21
Publicerad:
2023-04-24