Gå till innehåll

Torghandel

Allmänna försäljningsplatser, nedan kallade salutorg, är i Gällivare kommun anordnade mellan ”Gröna skolan” och ”Centralskolan”, söder om Storgatan.

Torghandel får bedrivas mellan kl. 09.00 och kl. 20.00 och avgiftsfria.

Försäljare får inte nyttja salutorg för uppställning av materiel eller varor tidigare än en timme före den fastställda försäljningstidens början. Saluplats ska vara avröjd och avstädad senast 30 minuter efter försäljningstidens slut.

Åt samma person upplåts endast en saluplats och för högst fem dagar i följd. Finns det skäl att disponera ytterligare en plats kan detta prövas vid varje särskilt tillfälle. Platserna ska i så fall placeras bredvid varandra.

Tillstånd krävs inte av nämnden för att vid enstaka tillfällen och i begränsad omfattning torgföra förpackade bageriprodukter. Undantaget gäller endast icke yrkesmässig försäljning exempelvis vid tillställningar anordnade av skolklasser och ideella föreningar.

Undantag från tillståndskravet innebär inte undantag från hanteringsbestämmelserna eller andra föreskrifter i livsmedelslagstiftningen.

Alla livsmedel som torgförs ska vara upplagda på lämpligt underlag och skyddas mot solljus, väta och annan skadlig påverkan.

Bär, frukt, grönsaker, rotfrukter och svamp ska vid torgföring vara putsade på sedvanligt sätt och bör så långt det är möjligt vara befriade från jord. Denna föreskrift gäller inte potatis.

De ytor, som är anordnade för trafik i närheten av saluplatserna, får inte belamras med fordon, material och varor.

Högtalare får inte användas för reklam på salutorg.

Innehavare av torgplats ska, på väl synligt ställe på torgplatsen, placera skylt med innehavarens namn och adress.

Vid förseelse
Saluhållande i strid mot bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen kan innebära påföljd via meddelade föreskrifter enligt dessa författningar. Om försäljare inte följer dessa föreskrifter gäller vad som är skrivet i ordningslagen gällande straff och annan påföljd.

Kontakt

Vill du ha mer information om vad som gäller för torghandel var vänlig kontakta oss via kommunens växel 0970- 81 80 00

För att boka torgplats
tillstand.gata@gallivare.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-07
Publicerad:
2023-06-07