Gå till innehåll

Täkter

Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av bland annat berg, grus och torv. Materialet används sedan exempelvis i samband med anläggning av vägar och byggnader och vid tillverkning av asfalt och betong.

För att få bedriva täkt så krävs tillstånd av Länsstyrelsen ( i sällsynta fall hanterar kommunen anmälan). Vid ansökan om ny täkt är kommunens roll att vara remissinstans genom prövningsprocessen. I Gällivare kommun så är tillsynen över täktverksamhet fördelad på kommunens Miljö-, bygg- och rädningsförvaltning och Länsstyrelsen i Norrbotten. Husbehovstäkter tillsynas av Länsstyrelsen medan övrig täktverksamhet tillsynas av Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen.

Husbehovstäkt

För husbehov får markinnehavare bedriva täkt utan tillstånd på sin fastighet, om inte platsen ligger i ett område som genom t ex sina höga naturvärden har pekats ut av länsstyrelsen som ett område där tillstånd krävs för alla täkter.

Med husbehov så menas det material som behövs till t.ex. byggnation eller vägförbättring på fastigheten. Brutet material får inte användas i kommersiella syften.

Om den totala uttagna mängden överstiger 10 000 ton naturgrus, 10 000 eller 50 000 kubikmeter torv så ska anmälan göras till kommunen. Om den uttagna mängden överstiger de volymerna eller morän oavsett mängd så ska anmälan göras till Länsstyrelsen.

Kontakta Länsstyrelsen i Norrbotten om vid oklarheter om vad som räknas som husbehovstäkt eller inte.

Kross- och sorteringsverk

I samband med täktverksamhet behöver man ofta använda kross- och/eller sorteringsverk. Innan man ställer upp sådant verk måste man göra en anmälan. Det behövs dock inte om det redan ingår i tillståndet för täkten.

Miljörapport

Senast den 31 mars varje år skall en miljörapport för verksamheten inkommit till tillsynsmyndigheten. I Miljörapporten skall det redovisas bland annat hur man tillgodoser kraven och hänsynsreglerna i miljöbalken.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-25
Publicerad:
2023-04-25