Gå till innehåll

Lotteritillstånd

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier enligt 6 kap. 9 § spellagen. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Registrering får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som

  • enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,
  • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
  • inte vägrar någon inträde som medlem,
  • för sin verksamhet behöver intäkter från spel.

En sökande som uppfyller de angivna kriterierna och är verksam inom en kommun, får efter registrering hos kommunen, tillhandahålla lotterier. Detta med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om

  1. lotteriet tillhandahålls bara inom den kommunen där den sökande är verksam,
  2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag,
  3. vinstandelen anges på lottsedlarna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls, och
  4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Handläggning av anmälan sker till miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen.

Vid beviljande av registrering för lotterier förordar kommunen en kontrollant.

Den som beviljas registrering och tillhandahåller lotterier ska senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har tillhandahållits under föregående kalenderår.

Kontrollanten ska senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod lämna kommunen uppgifter om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har tillhandahållits under perioden.

Kontrollanten skall tillse att bestämmelserna ovan iakttas samt att hänsyn tas till Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Blanketter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-21
Publicerad:
2023-04-24