Gå till innehåll

Cisterner

Detta avsnitt omfattar lagring av:

 • Diesel, eldningsolja och spillolja
 • Alla typer av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde

Vem är ansvarig?

Du som har en cistern har ett stort ansvar. Bland annat gäller följande:

 • Hantera innehållet på ett säkert sätt.
 • Informera Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen innan en cistern installeras.
 • Se till att kontrollbesiktningar utförs i tid. Ta annars cisternen ur bruk på ett godtagbart sätt.
 • Aktuella kontrollrapporter ska kunna visas upp för Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen
 • Informera Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen när en cistern inte används mer.
 • Förutom ditt miljöskyddsansvar kan det finnas andra krav - till exempel tillståndskrav för brandfarlig vara.

 • Informera innan cisternen installeras.
  Du ska informera Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen skriftligen i god tid innan du påbörjar installationen av en cistern. Det gäller för cisterner som är större än 1 m3 och upp till 10 m3 samt nedgrävda cisterner som är större än 1 m3. Använd den blankett som finns på Gällivare kommuns webbplats eller ring oss så skickar vi blanketten.

  Du ska informera Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen oavsett om cisternen är ny eller gammal när den anskaffas och det gäller även när en cistern byts ut mot en annan.

  Det gäller däremot inte för inomhuscisterner utanför vattenskyddsområden om du lägger rörledningarna så att de inte är dolda i till exempel golv och placerar cisternen så att den är möjlig att inspektera runt om.

  ”K-cisterner” och ”skyddade S-cisterner” har god korrosionsbeständighet, till skillnad mot ”S-cisterner”. Sekundärskydd kan till exempel vara invallning eller dubbelmantling.

  Inom vattenskyddsområden gäller antingen anmälnings- eller tillståndsplikt för all lagring och hantering av brandfarlig vätska. Kravet gäller då även hantering inomhus och andra behållare än cisterner.

 • Kontrollera cisternen
  Du ska göra både en installationskontroll i samband med att cisternen installeras (gäller endast cisterner i mark) och återkommande kontroller efter det (gäller alla cisterner). Längre ned kan du se vilka intervall som gäller och vilka cisternvolymer som omfattas av kraven. Om cisternen repareras måste den kontrolleras innan den tas i bruk. Kontroller ska ske av godkända företag. En cistern som inte är rengjord är "i bruk" och ska kontrolleras. Efter kontrollen får du en kontrollrapport från kontrollföretaget.

 • Spara kontrollrapporten.
  En kontrollrapport från installationskontrollen eller den senaste återkommande kontrollen ska kunna visas upp om tillsynsmyndigheten begär det. Om fastigheten/företaget byter ägare är det därför viktigt att den nya ägaren även får de aktuella kontrollrapporter som hör till cisternerna på fastigheten/företaget.

 • Anmäl om cisternen tas ur bruk
  En cistern som tas ur bruk ska anmälas till Miljö-, bygg- och rädningsförvaltningen. Detta gäller cisterner i mark som är större än 1 m3 och alla övriga cisterner som är större än 1 m3 och upp till 10 m3. Använd gärna den blankett som finns på Gällivare kommuns webbplats. Cisternen räknas som tagen ur bruk när den är rengjord och påfyllnadsrör, avluftningsledningar och liknande tagits bort. En cistern som inte är rengjord är ”i bruk” och ska kontrolleras.

 • Anmäl läckage och sanering
  Du är skyldig att underrätta Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen om du upptäcker en förorening som kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Du måste även i förväg anmäla efterbehandling av förorenad mark till Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen om spridningsrisken eller risken för exponering av föroreningarna kan öka genom åtgärderna och risken inte bedöms som liten. I andra fall bör du samråda med Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen.

 • Invallning eller liknande krävs normalt i vattenskyddsområde och bör finnas om behållaren eller cisternen är placerad nära exempelvis vattentäkter eller vattendrag.
 • Påkörningsskydd bör finnas om cisternen är placerad där fordon passerar.
  Cisternen bör inte vara placerad i närheten av dagvattenbrunnar eller liknande.
 • Någon form av spillskydd bör finnas.
  Spillzonen bör vara tät med till exempel betong eller ytbehandlad asfalt.
  Absorptionsmedel bör finnas nära tillhands i händelse av spill.
 • Cisterner som tas ur bruk bör i första hand tas bort. Du bör kontrollera att cisternen inte läckt. Om det av något skäl är otänkbart att ta bort den (t ex sättningsrisk för byggnad) kan den sandfyllas efter rengöring, men först måste du kontrollera att cisternen är hel.
 • Oljeavfall samt nivåmätare med kvicksilver är farligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller en återvinningscentral (hushåll) eller ett godkänt mellanlager (företag).
 • Enligt miljöbalkens regler om egenkontroll bör du ha planerat och tänkt igenom vilka åtgärder som ska vidtas vid läckage.
 • Du ska löpande kontrollera att cisternen fungerar och att inget läckage sker.

Vilka kontrollintervall gäller för cisterner?

Efter installationen ska återkommande kontroller göras för cisterner som är större än 1 m3 i mark och för övriga cisterner som är större än 1 m3 och upp till 10 m3 belägna utomhus eller inomhus.

Infoga bild på kontrollintervall!

Företag som utför cisternkontroller

För att få kontrollera cisterner måste företaget vara godkänt av Swedac. På Swedacs webbplats kan du se vilka företag som är ackrediterade. Du kan också ringa Swedac.

Vad händer om kraven inte uppfylls?

Om inte kontrollbesiktning sker i tid kan det medföra förbud att använda cisternen samt en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgift kan också bli aktuell om tillsynsmyndigheten inte informeras inför installation. En cistern som inte kontrollbesiktigats kan ge upphov till läckage som kan medföra ett omfattande och kostsamt saneringsarbete och i värsta fall skada mark, grundvatten och vattentäkter för lång tid framöver. Den typen av skada ersätts normalt inte av försäkringsbolagen.

Vid tillsynsbesök kontrollerar tillsynsmyndigheten att kraven har följts. Krav på åtgärder kan ställas i samband med tillsyn och dokumentkontroll.

Information om avgift

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen tar ut en fast avgift för handläggning av:

 • Information om installation av cistern utanför vattenskyddsområde.
 • Anmälan/ansökan om tillstånd om lagring av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.
 • Övrig tillsyn av cisterner debiteras med timavgift. Avgifterna utgår från en taxa som Kommunfullmäktige fastställt.

 

Blanketter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-21
Publicerad:
2023-04-24