Gå till innehåll

Skolskjuts

I detta avsnitt regleras skolskjuts. Kostnadsfri skolskjuts är en rättighet för
elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som går i den skolenhet där kommunen placerat dem och som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts.

Rätten till skolskjuts regleras för grundskolan i 10 kap 32 §; för grundsärskolan i 11 kap §§ 31,32, 39 och för 17 gymnasiesärskolan i 18 kap 30 § skollagen (SFS 2010:800). Beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Skälen för skolskjuts kan vara att färdvägen är lång, att trafikförhållandena är
svåra, att eleven har en funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet. Kommunen ska pröva dessa förutsättningar individuellt i varje
enskilt fall, men får sedan fritt organisera skolskjutsen som det är lämpligt
utifrån exempelvis trafikförhållandena.

Med begreppet skolskjuts avses resor mellan anvisad på- och avstigningsplats i
hemmets närhet och av kommunen anvisad eller beviljad skola. Kommunen har
ingen skyldighet att ansvara för resor mellan hem och fritidsverksamhet.

Former för skolskjuts

För skolskjuts medges två dagliga resor, dessa mellan hemmet och skolan och
skolan och hemmet.

Skolskjuts kan anordnas i form av:

Resor med allmän kollektivtrafik

 • Länstrafikens busslinjer
 • Lokaltrafiken (busskort/skolkort)

Resor med särskild upphandlad skolskjuts

 • Skolbuss
 • Skoltaxi

Ekonomisk ersättning

 • Utgår med samma belopp som för resa med egen bil i tjänsten
  enligt skatteverket.
 • Kan beviljas om det innebär en organisatorisk och ekonomisk
  fördelaktig lösning för kommunen vid en svårlöst
  skolskjutssituation.
 • Ersättningen skall följa skatteverkets ersättningsnivå för ”skattefri
  ersättning för bil i tjänsten”.

Färdsätt

Kommunen ordnar i första hand skolskjuts med bussar i linjetrafik. Vid boende
på plats utan möjlighet att ta sig till och från skolan med linjetrafik kan det vara
aktuellt med skolskjuts i särskilt upphandlade bussar, mindre bussar, taxibilar.
Mindre fordon används enbart där det inte är möjligt att nyttja linjebussar att ta sig till och från skolan med linjetrafik.

Skolskjuts innebär normalt inte en transport från dörr till dörr. Transporter fram
till uppsamlingsplats/hållplats för allmän kollektivtrafik kan också förekomma.
Samtliga elever som erhåller skolskjuts kan bli hänvisade att ta sig till en
hållplats eller uppsamlingsplats. Lämplig uppsamlingsplats ska så långt det är
möjligt, placeras så att flera barn kan hämtas på samma plats.

Definition av skolväg

Med skolväg avses kortaste väg till skolan, det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. I det fall särskild gång- eller cykelväg saknas gäller
närmaste vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar.

Växelvis boende

Skolskjuts erhålls normalt till skolan med utgångspunkt från elevens
folkbokföringsadress. Elever till vårdnadshavare med gemensam vårdnad där
eleven bor växelvis hos båda vårdnadshavarna har rätt till skolskjuts om
avståndskravet uppfylls mellan skola och hem och om övriga villkor för rätt till
skolskjuts är uppfyllda.

Elever från annan kommun

Kommunen har ingen skyldighet att arrangera eller beställa skolskjuts för elever
från annan kommun.

Rätt till skolskjuts

Elever har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i
anslutning till hemmet och till/från skolan om:

 • Färdvägen överskrider gällande avståndsgräns.
 • Trafikförhållande bedöms vara en fara för eleven.
 • Eleven har sådan funktionsnedsättning att den begränsar.
 • Annan särskild omständighet råder.

Vårdnadshavaren ansvarar för resor mellan hem och fritidsverksamhet.

Minimiavstånd för rätt till skolskjuts

Rätt till skolskjuts föreligger om eleven har en skolväg överstigande följande
minimiavstånd:

Skriv tabellbeskrivning här

Årskurs

Avstånd

Föreskoleklass- Åk 1

2 kilometer

Åk 2-3

3 kilometer

Åk 4-6

4 kilometer

Åk 7-9

5 kilometer

Avstånd till på- och avstigningsplats

Gångavståndet från elevens bostad till på- och avstigningsplats bör som högst
vara:

Skriv tabellbeskrivning här

Årskurs

Avstånd

Föreskoleklass - Åk 3

1 kilometer

Åk 4-9

2 kilometer

Trafikförhållanden

Om barn- och utbildningsförvaltningen och vårdnadshavaren gör olika
bedömningar av trafiksäkerhetsförhållandena gäller förvaltningens bedömning.
Beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Elev med funktionsnedsättning

Elev med funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet, till exempel
medicinska skäl, kan beviljas kostnadsfri skolskjuts utan hänsyn till avståndet.
Vid funktionsnedsättning ska en bedömning göras om detta påverkar elevens
möjlighet att transportera sig till skolan. Det är eleven och dess vårdnadshavares ansvar att presentera ett relevant underlag för bedömningen. Behovet ska styrkas med ett läkarintyg i vilket lämpligt transportsätt rekommenderas.

Särskilda skäl för skolskjuts

Skolskjuts och avsteg från avståndsreglerna kan tillfälligt eller periodvis behövas
för vissa elever av t.ex. medicinska, psykosociala eller emotionella skäl. Beslut
ska grundas på utredning eller annan sakkunnig bedömning. Det är eleven och
dess vårdnadshavares ansvar att presentera ett relevant underlag för
bedömningen.

Tillfällig skolskjuts

Elev kan till följd av olycka, sjukdom eller skada ha behov av tillfällig skolskjuts.
Till och från skolan är det elevens egen försäkring som ska finansiera
skolskjutsen. I de fall olycka eller skada har skett under skoltid eller resa till och
från skola omfattas detta av kommunens försäkring och således kan skolskjuts
beviljas. Läkarintyg ska lämnas med ansökan för bedömning.

Skolskjutstider, väntetider och samåkning

Skolskjutsarna ska i möjligaste mån organiseras så att eleverna inte behöver åka hemifrån alltför lång tid före skolans början och inte komma hem alltför lång tid efter skolans slut. Vissa väntetider och förlängning av färdväg och färdtid kan vara nödvändig av ekonomiska och praktiska skäl för samordning av skolskjuts för elever med olika skoltider/skolor och/eller bostadsställen.

Ingen anpassning sker till eventuella sovmorgnar eller håltimmar.

För att få samordningen av skolskjutsen på morgonen att fungera på ett
tillfredställande sätt för alla, ska barnen som blivit beviljad särskild anordnad
skolskjuts (taxi) vara klar för hämtning fem minuter före beställd tid på
upphämtningsplatsen.

Skolskjutsen följer beslutad färdväg och gör inga extra stopp på vägen.

Under väntetiden vid skolan för elever upp till årskurs tre ska tillsyn ordnas, till
exempel på fritidshem. För äldre elever kan tillsyn behövas beroende på antalet
elever. Elever som väntar på skolskjuts hem ska vid behov alltid kunna vända sig
till vuxen på skolan och ha tillgång till lokal inomhus vid otjänlig väderlek.

För att samordna skolskjutsarna kan eleverna få vänta på sin skolskjuts.
Väntetiden för eleverna kan uppgå till 60 minuter efter skolans slut. De första 15
minuterna efter lektionens slut räknas inte som väntetid. Hänsyn till elevens
ålder och övriga omständigheter görs utifrån individuell bedömning vid planering av skolskjuts.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren har ansvaret för eleven mellan hemmet och fram till det eleven antingen stigit på sin upphandlade skolskjuts eller när eleven på överenskommen tid kommer till skolan. Vårdnadshavarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt i enlighet med föräldrabalken (SFS 1949:381). Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats, under så lång tid som det behövs för att barnet ska klara att gå till skolan eller hållplatsen på egen hand. Vårdnadshavarna ansvarar också för att eleven följer gällande överenskommelser, ordningsregler och trafikregler
enligt trafikförordningen (SFS 1998:1 276).

Kommunens ansvar

När eleven anländer till skolan med upphandlad skolskjuts är det skolan som tar
över ansvaret för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs.
Skolans ansvar gäller från det att eleven stigit ur skolskjutsen fram till dess
eleven åter kan stiga på skolskjutsen. Skolans ansvar för tillsyn innebär dock
inte en skyldighet att sysselsätta eleven i väntan på hemtransport.

Entreprenörens ansvar

Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att
gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Det är inte tillåtet för
föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de som finns angivna i
skolskjutsplanen. Eventuella problem ska föraren och entreprenören lösa
tillsammans med skola och skolskjutsansvarig.

Missad skolskjuts

Om en elev missat sin upphandlade skolskjuts till skolan är det vårdnadshavare
som har ansvaret för att eleven kommer till skolan. Vårdnadshavaren får inte
beställa extra skolskjuts på kommunens bekostnad.

Vid fler än ett tillfälle där elev/vårdnadshavare inte avbokat sin skjuts senast en
timme före avresan blir vårdnadshavaren ersättningsskyldig för den kostnad som kommunen i sin tur får betala. Endast i de fall där elev på grund av
undervisningen missat upphandlad skolskjuts från skolan är det skolans
skyldighet att ordna för elevens transport till den bestämda hållplatsen eller
hemmet.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts görs via kommunens e-tjänst eller på särskild blankett.

Beslut

Beslut om skolskjuts fattas av ansvarig tjänsteperson på respektive skola och
verkställighet görs av den tjänsteperson som fått i uppdrag att handlägga
skolskjutsfrågor för respektive skola.

Beslut om särskild anordnad skolskjuts (taxi) fattas för högst en termin i taget.

Överklagande

Information om hur ett överklagande går till sänds med det skriftliga beslutet
från kommunen.

Vissa beslut om skolskjuts kan överklagas med förvaltningsbesvär, enligt
skollagen 28 kap. För övriga beslut gäller laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900) 10 kap. Varje medlem av en kommun har rätt att få
lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos
förvaltningsrätten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-14
Publicerad:
2023-05-03