Gå till innehåll

Hygienlokaler

Inomhusmiljön i våra skolor och allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där. Verksamheterna ska också bedrivas på ett sådant sätt att det inte uppstår olägenheter för människor eller miljön.

Hälsoskydd kan exempelvis omfatta tillsyn av hygienlokaler som till exempel fotvård, solarier, tillsyn av undervisningslokaler, inomhusmiljö i bostäder, radon, bullerfrågor, badvattenkvalitét och i vissa fall även smittskydd.

Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter enligt nedan ska anmälas till miljö- bygg- och räddningsnämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola med mera.
  • Solarier

Samråd gärna med miljökontoret i ett tidigt skede för att ta reda på om lokalen är lämplig.

Vad kontrolleras vid en inspektion?

Det finns många faktorer att kontrollera inom hälsoskyddsområdet och det varierar mellan varje objekt. På en skola kontrolleras främst egenkontrollprogram samt olika inomhusparametrar som temperatur, ventilation osv medans fokus på badhus snarare ligger på provtagning och egenkontroll.

Blanketter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-21
Publicerad:
2023-04-24