Gå till innehåll

Markupplåtelse

För att kunna använda en offentlig plats för olika evenemang som platsen normalt inte är avsedd för krävs det att man har ett tillstånd, markupplåtelse.

Det behövs tillstånd vid

 • Handel på allmän plats, exempelvis gatukök och korvvagnsförsäljning
 • Uteservering
 • Placering av byggsäck eller container på allmän gata
 • Placering av skylt, bord och scen
 • Placering av byggnadsställning
 • Insamling av pengar
 • Tillfällig reklam, affischering och liknande (reklam som ska sitta uppe längre tid kräver bygglov)

Ansökan går via Polisen och Polisen skickar remiss till kommunen där vi tar ställning till ärendet. Remiss ska skickas in till tillstand.gata@gallivare.se

I och med att kommunen är markägare i majoriteten av ärendena har kommunen vetorätt och kan avslå ett ärende utan motivering om verksamheten anses olämplig eller platsen olämplig för ändåmålet. Kommunen har även rätt att flytta den tänkta verksamheten till en annan plats om det skulle bedömmas mer lämpligt.

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser.

Tänk på följande:

 • bifoga en skalenlig ritning på exakt vilka platser som utnyttjas och
 • placeringar av tält, scener, toalett och avgränsningar
 • beskriv utseende och ändamål
 • glöm inte ange för hur lång tid nyttjandet avser

Observera att

Polisen ska inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd att ta i anspråk en offentlig plats ges. Om kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas. Om kommunen uppställer villkor för tillstyrkan får tillstånd meddelas endast om det förenas med dessa villkor. Kommunen har således rätt att ange de villkor som behövs för att tillgodose de intressen som kommunen har att bevaka i fråga om skötsel och drift av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Innan ansökan lämnas hos polisen kan det därför vara bra att tala med kommunens handläggare för att få ett förhandsbesked om hur kommunen ser på den planerade verksamheten.

Efter beslutet är det viktigt att registrera markupplåtelsen hos kommunen. Ansökan sker digitalt via e-tjänst.

Om användningen påverkar trafiken eller framkomligheten ska även en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och godkännas av kommunen, på samma sätt som vid alla gatuarbeten som påverkar trafiken. Om markupplåtelsen till exempel innebär att en gata stängs av eller att det behövs parkeringsförbud så behövs det även ett beslut om lokal tillfällig trafikföreskrift (LTF).

Ansökan sker digitalt via e-tjänst. Om du är osäker på om du behöver en trafikanordningsplan så kan ni kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelser.

TAXA OCH AVGIFTER

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Denna taxa innehåller grunder för att beräkna avgifter för upplåtelse av offentliga platser inom detaljplanelagda områden och områden som kommunen jämställt med sådan plats. När offentlig plats behöver användas för annat ändamål än vad den är planerad för görs ansökan om tillstånd hos polismyndigheten. Begreppet offentlig plats avser bland annat vägar, gator, gångbanor, cykelvägar, torg, grönområden och parker. Stöd för kommunernas rätt att yttra sig i tillståndsärenden och att meddela villkor för upplåtelser finns i Ordningslagen (1993:1617). Polistillstånd krävs inte om offentlig plats tas i anspråk endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Tillstånd krävs inte heller om offentlig plats nyttjas för avsett ändamål till exempel då ett torg används för torghandel, fortfarande krävs dock kommunens tillstånd till detta. Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. Kommunen har rätt att ta ut en avgift med belopp som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. Kommunen har rätt att ta ut avgift först när polistillstånd har lämnats. Utöver ovan nämnda lagar ska också, vid varje tillfälle gällande lokala föreskrifter och bestämmelser tillämpas.

Upplåtelseavgifterna är enligt nuvarande lagstiftning momsbefriade. Avgifter erläggs mot faktura. Polistillståndet utgör underlag för fakturering. Avgift erläggs för den tidsperiod polistillstånd beviljas. Avgiften inbegriper inte kostnader för att återställa den disponerade marken i ursprungligt skick, inte heller fördyrande kostnader för gaturenhållning, vinterväghållning eller parkskötsel. Dessa kostnader debiteras i förekommande fall sökanden separat.

Ska du ha demonstration, konsert, cirkusföreställning, danstillställning, tivoli, marknad eller dylikt är det polisen som ger tillstånd, inte kommunen. Det är de som ansvarar för den allmänna ordningen och säkerheten.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats (Polismyndighetens hemsida) Länk till annan webbplats.

I Gällivare Kommuns e-tjänstportal kan du göra ansökan, själv administrera dina uppgifter och följa upp ditt ärende.

Registrera Markupplåtelsen och ansök om TA-Plan i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-14
Publicerad:
2023-06-14