Gå till innehåll

Stöd och insatser, LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan söka insatser enligt LSS för att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Målet för insatser enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Du som behöver särskild hjälp på grund av funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället. Insatser som kan erhållas med stöd av LSS-lagen är:

Insatserna utgår från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) och assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

Rådgivning och annat personligt stöd – söks via landstinget.

För att vara berättigad insatser enligt LSS- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, måste du bedömmas som behörig till en av de tre LSS berättigade personkretsarna:

Personkrets 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Är diagnosbaserat och skall styrkas med läkarintyg eller framgå av psykologutlåtande.

Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Är diagnosbaserat och skall styrkas med läkarintyg eller framgå av psykologutlåtande.

Personkrets 3

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Om aktuella funktionshinder är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Alla villkor ska vara uppfyllda för att man ska omfattas av lagen, dessa villkor är: Stora, varaktiga, betydande svårigheter och omfattande behov av stöd/service.

Om du vill kan du ta kontakt med en LSS-handläggare som ger dig mer information om hur du gör en ansökan och vilka insatser som finns att söka.

Du kan också söka direkt genom att skriva ut och fylla i ansökningsblanketten för LSS insatser.

Ansökan om insats via LSS prövas i två steg:

  • Först fastställs om du tillhör någon av de tre personkretsarna som lagen avser, det vill säga om du tillhör någon av de tre grupperna lagen avser.
  • Därefter prövas om du har rätt till den sökta insatsen.

Ansökningsblanketten skickas sedan till:
Gällivare Kommun
Biståndsenheten
LSS
982 81 Gällivare

För att veta om du har rätt till insatser enligt LSS gör handläggaren en utredning.

När ansökan kommit in tar en handläggare kontakt med dig och bokar in ett möte hemma hos dig eller på handläggarens arbetsplats.

Utredningen berör frågor om vilka svårigheter du har i din vardag. Handläggaren kontaktar dig under utredningsprocessen om det är något mer som behöver besvaras. Vi begär in också in läkarintyg, psykologutlåtande och/eller ADL-bedömning av arbetsterapeut

Handläggare sammanställer sedan informationen och de inhämtade uppgifterna som sedan skrivs ihop till ett beslutsunderlag. Din ansökan bedöms utifrån ditt beslutsunderlag och sedan fattas beslutet om vilken insats du kan få.

Du har rätt att ta del av och läsa utredningen samt komma med synpunkter över underlaget i utredningen.

Du kommer att få ett skriftligt beslut som berättar om du fått insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Är du inte nöjd med beslutet som du fått kan du göra en överklagan.

Inom tre veckor från det att du har fått beslutet ska du lämna din överklagan till socialtjänsten. Det går bra att skriva på ett vanligt papper.

I brevet som du fått med beslutet om din ansökan står det hur du gör en överklagan och vart du ska skicka den.

I din överklagan ska du skriva vilket beslut du vill bestrida och vad du vill ha ändrat.

Din överklagan ska vara undertecknad av dig själv eller din legala företrädare om du har en sådan.

Om du tycker att det är svårt att överklaga kan du ta kontakt med en LSS-handläggare som kan svara på dina frågor eller hjälper dig att skriva din överklagan.

Den som bor i en särskild boendeform betalar hyra och mat.

Vid till exempel korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn och i dagverksamhet betalar man sin mat.

I övrigt är alla insatser som ges enligt LSS kostnadsfria.

Du som inte har betydande svårigheter i den dagliga livet kan inte beviljas stöd enligt rättighetslagen LSS.

Du kan istället ha möjlighet att beviljas stödjande bistånd genom SoL Socialtjänstlagen - se kapitel 4 § Rätten till bistånd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-01-25