Gå till innehåll

Psykisk funktionsnedsättning

Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv.

Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar.

Det finns olika typer av stöd som du kan ha rätt till för att du ska kunna delta i sysselsättning, arbetsliv och studier eller för att leva ett självständigt liv hemma.

Kontakta biståndenehetens handläggare som svarar på dina frågor om stöd vid psykisk funktionsnedsättning.

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk.

Det finns många olika psykiska sjukdomar: till exempel depression, olika ångesttillstånd, schizofreni, bipolär sjukdom, tvångssyndrom, ätstörningar eller beroendeproblematik.

Psyisk funktionsnedsättning kan även uppstå ur annan medfödd funktionsvariation. Det innebär att psykisk ohälsa och exempelvis neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) som tillexempel ADHD, Autism, Aspergers, Tourettes syndrom tillsammans inverkar på individens funktionstillstånd.

Psyisk funktionsnedsättning kan till exempel innebära svårigheter med att planera sin tid, hantera stress eller sociala relationer.

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service (eller BSS) är en insats för personer som behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i ordinärt boende.

Du bor i din egen lägenhet men har tillgång till gemensamhetslokaler med kök, tv-rum vilket underlättar social kontakt med andra.

Boendestödjarna arbetar enlig ESL för att ska stödja dig så du kan utvecklas mot ett mer självständigt liv med en fungerande vardag.

Strandvillan
Strandvillan är ett boende med 14 lägenheter som är centralt belägen med gångavstånd till affärer, apotek, simhall, bibliotek, grönområde och busshållplats.

Malmbacken
Malmbacken är ett hyreshus med 11 lägenheter som ligger i ett lugnt bostadsområde en bit ifrån centrala stan. Med promenadavstånd till livsmedelsaffär, vårdcentral och busshållplats.

Boendestöd

Boendestöd ges som ett individuellt anpassat vardagsstöd till psykiskt funktionsnedsatta personer över 18 år. Stödet som den enskilde får skall tillvarata och utveckla egna förmågor dels med hjälp i det egna hemmet men även i närmiljön.

Beondestödet ges med utgångspunkt i att stärka det positiva i människan för att ge verktyg och redskap till eget växande och höja livskvalitéten i vardagen.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet fungerar som ett stöd i en medborgares vardag, och ger en meningsfull sysselsättning och rutin i vardagen. Daglig sysselsättning ger också ett socialt sammanhang och möjlighet att träffa andra personer och personal.

Medarbetarna inom Socialt stöd arbetar utifrån två evidensbaserade förhållningssätt när de enskilda ges stöd i det dagliga livet;

  • Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik, som används på främst livsstilsområdet. Det huvudsakliga målet är att hjälpa människor till förändring och innefattar såväl ett förhållningssätt som strategier. Metoden bygger på samarbete, där individens autonoma ställning är vägledande.

  • ESL-pedagogiken (Ett självständigt liv) är ett program för träning av sociala färdigheter vid schitzofreni där målet är att lära den enskilda att leva med de svårigheter och funktionsnedsättningar som sjukdomen orsakar. Genom ESL-pedagogikens strukturerade sätt att bemöta vardagssvårigheter, att lösa problem och att träna färdigheter underlättas och utvecklas i det dagliga livet för de enskilda.

 

Socialtjänstens biståndsenhet

0970-81 80 00 Länk till annan webbplats.

Telefontid:
måndag-fredag klockan 08:30-09:30

Hemsjukvård - Rebahaktörer

Samordningskontakt Arbetsterapeuter, sjukgymnaster

072-227 89 13 Länk till annan webbplats.

Telefontider:
måndag-fredag klockan 8.00-09.30

Hemsjukvård - Sköterskor

Samordningskontakt sköterskor i Hemsjukvården

072-534 66 77 Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-05-07