Gå till innehåll

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan.

När du mister en närstående ställs du inte bara inför sorg och saknad, utan också inför en del praktiska problem att hantera.

Det är vanligt att man anlitar en begravningsbyrå för de praktiska frågorna kring dödsfallet och begravningsceremonin. Begravningsbyråer erbjuder ofta hjälp även med juridiska frågor kring arv och alla de avslut (försäkringar, ägande, avtal, abonnemang och prenumerationer) som ett dödsfall för med sig.

När någon avlidit ska en bouppteckning göras i första hand, i vissa fall finns det möjlighet att istället göra en dödsboanmälan.

För information om bouppteckning - se Skatteverkets hemsida.

En dödsboanmälan kan göras om dödsboets tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och övriga utgifter i samband med dödsfallet – under förutsättning att fast egendom eller tomträtt inte ingår i dödsboets tillgångar.

Var den avlidne gift ska efterlevande makes/makas/registrerad partners tillgångar och skulder redovisas på motsvarande sätt. Vardera makes/makas tillgångar ska redovisas var för sig. Möjlighet finns att åberopa jämkning enligt Äktenskapsbalken 12 kap. 2§, detta ska ske skriftligt och bifogas handlingarna till ansökan om dödsboanmälan.

Att tänka på vid ansökan om dödsboanmälan

 • Ta kontakt med handläggare på biståndsenheten för att få ansökningsblankett med information om vilka handlingar som ska lämnas in samt boka hembesök då boet ska lämnas orört till dess att ett hembesök är gjort.
 • Om räkningar betalas via autogiro, säg upp autogiroavtalen omedelbart och eventuella fullmakter.
 • Inte betala några räkningar förutom begravningsfaktura.
 • Ta reda på om försäkringar finns.
 • Ta kontakt med fordringsägare för att meddela att dödsfall inträffat.
 • Separat ansökan ekonomiskt bistånd för begravningskostnader måste göras om tillgångarna inte täcker begravningskostnaderna - se information om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader.

En dödsboanmälan kan inte beviljas om

 • Dödsboet är tömt innan kontakt tas med handläggare - undantag om den avlidne bott i äldreboende eller liknande.
 • Dödsbodelägarna är oense eller om det finns oklarheter.
 • Det finns tillgångar kvar efter att begravningskostnad och eventuell uppsägningshyra är betalda.
 • Den avlidne äger något som är ekonomiskt värdefullt. Ett värderingsintyg kan krävas efter hembesök av handläggare.

Kontakt

För kontakt med handläggare för dödsboanmälan ring via kommunens växel 0970-818 000 - handläggare träffas säkrast 8:30-9:30 vardagar.

Du kan även lämna namn, telefonnummer och vad ärendet gäller via växeln 0970-818 000 så blir du uppringd av handläggare.

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen samt inkomster som tillkommer efter inte räcker till en enkel begravning, finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Att tänka på vid ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

 • Ett dödsbo kan i vissa fall vara berättigat ekonomiskt bistånd till begravningskostnader - som ett underlag måste då bouppteckning eller dödsboanmälan lämnas in.
 • Begravningskostnader går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet, till exempel obetald hyra, hushållsel, telefon, utflyttning och städning av bostaden.
 • Det är viktigt att ta reda på vad som gäller innan man beställer begravningen.
 • Enligt riktlinjen som fattats av socialnämnden beviljas begravningskostnad till högst ett halvt prisbasbelopp minus tillgångarna i dödsboet.
 • Var den avlidne gift ska efterlevande makes/makas/registrerad partners tillgångar och utgifter redovisas på motsvarande sätt och den efterlevande kan ha viss försörjningsplikt.
 • Ansökningsblankett om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader kan även hämtas i receptionen på kommunhuset.

Kontakt

För kontakt med handläggare för ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnad ring via kommunens växel 0970-818 000 - handläggare träffas säkrast 8:30-9:30 vardagar.

Du kan även lämna namn, telefonnummer och vad ärendet gäller via växeln 0970-818 000 så blir du uppringd av handläggare.

En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

Det är vanligt att man anlitar en begravningsbyrå för att ta hand om de praktiska göromålen kring dödsfallet och begravningen. Man kan också själv ordna hela eller delar av arrangemangen kring begravningen, gravplatsen eller gravsättningen. Om närstående saknas är det socialtjänsten i den kommun där den avlidne senast var folkbokförd, som ser till att begravningen ordnas på ett värdigt sätt.

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter, samt lokal för begravningsceremonin. Dödsboet betalar vid begravning bland annat för kista och svepning, dekoration och blommor, annonser, minnesstund. Finns det inga pengar i dödsboet kan man ansöka om bidrag hos kommunens Socialtjänst till begravningen.

Begravningsceremonin kan göras enligt Svenska kyrkans ordning, enligt ordning i annat trossamfund eller som en borgerlig akt. Gravsättning kan också ske utan föregående högtidsakt.

Borgerlig begravning
Den som är medlem i Svenska kyrkan har rätt till en begravningsceremoni. Det har däremot inte den som inte är medlem i Svenska kyrkan. För att det i sådana fall ska bli en begravningsceremoni får man anlita någon som begravningsförrättare. Om man vill kan till exempel en anhörig förrätta begravningen. Begravningsförrättare förmedlas annars via begravningsbyråerna.

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiösa inslag. Det finns inga bestämmelser om hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas. De anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

Begravningsförrättare: Stefan Kostenniemi 073-041 99 29

Begravningsombud
Varje kommun har ett begravningsombud. Det är en person som är utsedd av länsstyrelsen att granska hur församlingarna inom Svenska kyrkan tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan, i frågor som rör begravningsverksamheten.

Begravningsombud: Lena Israelsson, tel: 070-3794862.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-02-07