Gå till innehåll

Nyanländ i Gällivare kommun

Gällivare kommun bosätter nyanlända. Grunden för integrationsarbetet är det nationella målet för integrationspolitiken: lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Det finns en massa begrepp; asylsökande, nyanländ, flykting. Här kommer en kort beskrivning av några av de ord som ofta används:

Integration - Integration är en ömsesidig process mellan individen och samhället, som understryker lika tillgång till makt, inflytande och politiska resurser. För den enskilde individen innebär det möjlighet att ta aktiv del i samhällslivet och kunna påverka samhällsutvecklingen utan att ge upp sin personliga identitet. Det handlar om allas möjlighet att vara inkluderad i samhället; skola, arbetsplats, boende samt andra sociala, kulturella och politiska sammanhang. Detta förutsätter kommunikation och ömsesidig förståelse mellan människor samt kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle.

Nyanländ - En nyanländ person är en person som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Flykting - En flykting har skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. En s.k. kvotflykting har före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras av Migrationsverket.

Massflyktsdirektivet - En person som fått uppe­hålls­till­stånd enligt EU:s mass­flykts­di­rektiv. Det innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och som lämnade Ukraina efter den 24 februari 2022 har skydd i Sverige till 4 mars 2024.

En person som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Allt mer talar för att kriget i Ukraina kan pågå länge. I en ny prognos utgår Migrationsverket från att det tillfälliga skyddet enligt EU:s massflyktsdirektiv förlängs ytterligare till den 4 mars 2025 och att många skyddsbehövande blir kvar i Sverige efter det. Läs mer på Migrationsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Asylsökande - En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och ansökt om skydd. Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. Personen står under LMA (Lagen om mottagande av asylsökande) och får ett id kort av Migrationsverket som bevis på rätten att vara i Sverige.

Ensamkommande barn - Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige, så kallade ensamkommande barn. Det är kommunerna som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd i Sverige. Bli god man för ensamkommande barn

Sidinformation

Integrationsstrateg
Mariann Gustafsson

Hör av dig till mig vid frågor om integration.

Senast uppdaterad:
2024-03-27
Publicerad:
2023-04-20