Gå till innehåll

Boenden för dig med funktionsnedsättning (LSS)

Bostad med särskild service enligt LSS är ett boende för vuxna med funktionsnedsättning.

Insatsen kan ges i form av gruppbostad eller som serviceboende.

I Gällivare kommun finns det nio olika LSS boenden. Av de nio boendena är åtta gruppbostäder och det nionde är ett stöd och serviceboende.

  • Tranbärets gruppbostad
  • Björkens gruppbostad
  • Föreningsgatans gruppbostad
  • Fjällsippans gruppbostad
  • Sjöjungfruns gruppbostad
  • Fjällripans gruppbostad
  • Forshedens gruppbostad
  • Granbacka gruppbostad
  • Stöd- och serviceboende

Bostäderna finns centralt, på Mellanområdet och på Forshedens området.

I ett gruppboende bor det ca 4-6 personer som får individanpassat stöd utifrån sina behov och förutsättnngar av boendets personal dygnet runt.

De boendes lägenheter är ofta enrummare som har ett eget kök, bostaden har ofta sin ytterdörr ut till gruppboendets gemensamma utrymmen som tilexempel kök och vardagsrum eller allrum.

I de gemensamma delarna av boendet kan de som vill äta gemensamma måltider, umgås med boendegrannar och personal eller delta i olika sociala aktiviteter.

Den enskilde har två fasta kontaktpersoner som arbetar lite närmare den enskilde. Kontaktpersonen hjälper den enskilde i individuella frågor mer än den övriga boendepersonalen.

De boende får individuellt självständighetsbefrämjande stöd av boendepersonal i alla varadgliga delar av hemlivet,

Boendepersonal finns även som stöd i sociala sammanhang, vid kortare resor och utflykter, fritidsaktiviteter, besök hos sjuk/tand vård.

Boendet arbetar för att den enskilde ska vara delaktig i samhället och samhällets utbud, som alla andra, med hjälp av stöttande individanpassade insatser på den enskildes egna villkor.

I stöd- och serviceboendet bor ca 7 personer, de bor i sina egna hyreslägenheter i olika hyreshus.

Stöd- och serviceboendet är ett mer självständigt boende med hjälpande stödinsatser som utförs av ett mindre antal personal. Hjälpen kallas insatser och de planeras in av personalen tillsammans med den boende till bokade tider.

De boende har tillgång till service och stöd av boendepersonal ­som finns att nå dygnet runt.

I stöd- och services verksamhetslägenhet finns det gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum/allrum, kontor samt personalens jourrum. Där arbetar boendepersonalen emellan insatserna. Ibland träffas de boende i verksmhetslägenheten på möten, deltar i planerade aktiviteter samt umgås med boendegrannar och personal.­

Den enskilde har två fasta kontaktpersoner som arbetar lite närmare den enskilde. Kontaktpersonen hjälper den enskilde i individuella frågor mer­ än den övriga boendepersonalen.

De boende får utöver stödinsatser av boendepersonal i hemlivet även möjlighet till exempelvis stöd i sociala sammanhang, resor och utflykter, tand/hälsovårds besök, fritidsaktiviteter.

Boendepersonalen stöttar den enskilde i att så självständig som möjligt, vara delaktig i samhället och ta del av samhällets utbud som alla andra. Den enskilde kan stöttas med utformade individanpassade strategier, hjälpmedel samt insatser baserat på individens egna förutsättningar, önskemål och rådande villkor.

Den enskildes stödinsatser beskrivs i genomförandeplanen. Den beskriver de beviljade insatsernas bestämda former som; var, när, hur och hur ofta samt förtydligande av insatsernas orsak/behov, avsikt, mål och mening.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-05-04