Gå till innehåll

Pedagogteamet

Pedagogteamet är en stödresurs för brukare och personal. Vi arbetar för att öka brukarens självständighet och delaktighet i vardagen.

Vårt huvudsakliga uppdrag är att ta fram kognitiva och kommunikativa stöd, pedagogiska arbetsmetoder följa upp arbetet med brukaren samt handledning av personal. Pedagogteamet omvärldsbevakar, inhämtar kunskap och följer utvecklingen av olika pedagogiska metoder och arbetssätt. Utöver det har vi även utbildningsuppdrag.

Pedagogteamet är ett arbetslag bestående av fyra pedagogiska handledare.
Vi arbetar inom Avdelningen för Funktionshinder (AFF) både mot särskilt boende och ordinärt boende.

I Pedagogteamet arbetar vi utifrån LSS fastslagan rättighetslagar enligt IBIC arbetssätt. Med pedagogiska arbetsmetoder kan vi tillsammans med personalen vara ett stöd för brukaren. Kognitiva och kommunikativa stöd är en viktig del i detta.

Pedagogteamet grundar sitt arbete i LSS, FN konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, socialstyrelsens rekommendationer och kunskapsstöd, evidens och beprövad erfarenhet samt Gällivare kommuns funktionshinderpolitiska program.

Pedagogteamet Säbo LSS har en stödjande funktion inom Avdelningen för Funktionshinder

Brukare inom SÄBO LSS har olika behov, förutsättningar, styrkor och svårigheter. Men målet för varje brukare är detsamma. Att leva ett liv med goda villkor.

Pedagogteamet gör även individuella insatser
Vi kan hjälpa till att utreda vilket behov/önskemål brukaren har i sin vardag och sitt aktivitetsutförande.

Vad är delmål och mål och vad behöver göras för att brukaren ska uppnå det?
Det kan handla om att brukaren behöver utveckla någon förmåga och/eller att omgivningen, den fysiska eller sociala miljön behöver förändras. Utifrån de satta målen handleds personalen i arbetsmetoder som ska hjälpa brukaren att nå måluppfyllelse.

Pedagogteamet handleder även brukaren i olika aktiviteter samt har stödjande samtal om vardagslivet. Det kan handla om att stärka brukaren att föra sin talan, samtal om vardagliga färdigheter, om sex och samlevnad m.m.

Pedagogteamet / Pedagog för Ordinärt boende LSS arbetar mot personlig assistans, avlösar- och ledsagarservice.

Brukare inom ordinärt boende LSS har olika behov, förutsättningar, styrkor och svårigheter. Men målet för varje brukare är detsamma - att leva ett liv med goda villkor.

Pedagogen gör även individuella insatser
Pedagog arbetar med genomförandeplan och arbetsbeskrivning tillsammans med brukaren, anhörig/närstående/god man/förvaltare och personal.

Detta sker utifrån vilket behov/önskemål brukaren har i sin vardag och i sitt aktivitetsutförande.

Vad är delmål och mål och vad behöver göras för att brukaren ska uppnå det?Det kan handla om att brukaren behöver utveckla någon förmåga och/eller att omgivningen, den fysiska eller sociala miljön behöver förändras. Utifrån de satta målen handleds personalen i arbetsmetoder som ska hjälpa brukaren att nå måluppfyllelse.

  • Att verka för att brukaren ska få goda levnadsförhållanden.
  • Att brukaren kan leva ett för hen värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och behov. Utifrån detta formas delmål och mål.
  • Att brukaren ska vara delaktig, medbestämmande och självständig i vardagen.
  • Att säkerställa rättigheter för brukaren i enlighet med LSS.

Pedagog håller i handledning, enskild samt i grupp, regelbundet. Vi handleder personalen i det dagliga arbetet och ger stöd i LSS frågor.

Pedagogteamet kan ansvara för utbildning/information utifrån brukare, personal och verksamhetsbehov.

Teamets pedagoger kan hålla i utbildningarinom olika teman för personal i verksamheten där det finns ett behov att öka kompetenser och kunskaper.

Exempel på teman:

  • LSS, Socialstyrelsens kunskapsstöd/rekommendationer.
  • Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
  • Lågaffektivt bemötande, diagnoser m.m.

Som en del i förebyggande arbete mot utmanande beteenden handleder vi personal som är i behov av stöd gällande frågor som uppstått kring brukare - exempelvis pedagogiska, etiska och/eller moraliska frågor samt gällande kunskap om diagnos, bemötande och förhållningssätt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-12
Publicerad:
2023-05-07