Gå till innehåll

Kort om redovisning i uppdraget

I uppdraget som ställföreträdare så ingår det redovisningsskyldigheter till överförmyndarnämnden. Detta är inte alla redovisningsskyldigheter, utan endast de vanligaste.

Förteckning (eller tinngångsförteckning som det också kallas) är början på ditt uppdrag och måste lämnas in inom de första 2 månaderna, efter förordnandet av domstol.

Förteckningen är en lista över huvudmannens tillgångar och skulder. Lapplands överförmyndarnämnd har en mall för detta som du hittar här. Det är viktigt att komma ihåg att det ska bifogas verifikat på överförmyndarspärrat konto, från bank.

En gång per år så ska du inkomma med en årsräkning, före den 1 mars. Detta är den viktigaste delen i överförmyndarnämnders tillsynsarbete.

Vid årsskiftet så skickar överförmyndarnämnden ut en anmodan om årsräkning till ställföreträdarna, samt alla bilagor som är nödvändiga. Det är generellt årsräkningarna (tillsammans med redogörelsen) som utgör grunden i det arvode som utbetalas.

Dessa årsräkningar kommer att granskas under våren och sommaren. Det är viktigt att årsräkningarna och dess bilagor är rätt ifyllda, om inte, så kan det ta tängre tid att granska årsräkningarna.

Årsräkningen svarar generellt för huvudmannens ekonomiska angelägenheter, s.k. "förvalta egendom".

Redogörelse av sitt uppdrag (eller bara redogörelse) är tillsammans med årsräkningen, den viktigaste delen av ditt redovisningsarbete till överförmyndaren. Generellt kan sägas att ställföreträdaren redovisar de åtgärder den tagit inom uppdragen "bevaka rätt" och "sörja för person" för sin huvudman.

När uppdraget som ställföreträdare tar slut, t.ex. vid byte av ställföreträdare eller om huvudmannen går bort. Så ska ställföreträdaren inkomma med en sluträkning inom en månad efter att uppdraget har tagit slut.

En sluträkning är i stor sett samma som en årsräkning, och använder samma bilagor. När uppdraget upphör, så kommer du att anmodas av överförmyndarnämnden att inkomma med en sluträkning, då skickar vi självklart med en tom mall plus alla bilagor som behövs.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-05
Publicerad:
2024-04-05