Gå till innehåll

Vad är en god man, förvaltare eller förmyndare

Nedan kan du läsa mer om de olika förordnandena.

En vanligt förekommande begrepp är ställföreträdare, vilket syftar på den person som är förordnad som god man, förvaltare eller förmyndare.

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter.

En god man för ensamkommande barn har i uppdrag att vara i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Barnet bor inte hos den gode mannen, och hon eller han har inte heller försörjningsplikt.

Alla personer under 18 år ska ha en förmyndare. Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som är barnets förmyndare och förvaltar barnets egendom. Som förälder kan man inte låna barnets pengar för egen räkning. Föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar. Det betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen.

I vissa fall är föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar begränsad. Det kallas kontrollerad förvaltning och innebär att överförmyndarnämnden kontrollerar barnets tillgångar.

Om en förälder av olika anledningar inte kan ta hand om sitt barns tillgångar så kan tingsrätten utse en medförmyndare. Medförmyndaren kan tillsammans med förmyndaren eller ensam ha hand om barnets ekonomi.

Att en medförmyndare utses behöver inte betyda att föräldern har misskött sig. Det kan handla om att föräldern och barnet bor långt ifrån varandra vilket medför att föräldern inte kan ta hand om barnets tillgångar. Det kan också handla om att barnet har stora tillgångar som föräldern inte kan ta hand om.

Medförmyndaren hjälper dig som förälder med förmyndarskapet. Det kan till exempel gälla om du som förälder är väldigt ung eller om ditt barn ärvt en hyresfastighet och du som förmyndare saknar kunskaper om fastighetsförvaltning.

Du som förälder är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets förmyndare och har hand om barnets ekonomiska angelägenheter. Detta gäller även särskilt förordnade vårdnadshavare.

Tingsrätten kan dock besluta att en annan person ska ansvara för barnets ekonomiska angelägenheter. Det betyder att det kan finnas två eller flera som ansvarar för barnet och att ansvaret kan delas upp mellan dessa i en vårdnadsdel och i en förmyndarskapsdel.

En särskilt förordnad förmyndare kan förordnas om exempelvis:

  • båda föräldrarna är underåriga.
  • båda föräldrarna är avlidna.
  • båda föräldrarna har blivit entledigade som förmyndare.
  • en ensam förmyndare fått en förvaltare förordnad för sig.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare.

Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om:

  • föräldrarna under lång tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet.
  • vårdnadshavaren är försvunnen, är skilt från barnet under lång tid, som exempelvis ensamkommande barn, eller att föräldern är mycket allvarligt och långvarigt sjuk.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd och tar över föräldrarnas roll som förmyndare och vårdnadshavare.

Ditt ansvar - Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år. Det innebär att du bland annat hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg och deltar i den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

Kontakter - I uppdraget ingår regelbunden kontakt med socialtjänsten och att se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Du ska också hjälpa barnet att (om möjligt) ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga, både inom och utom landet. Till sist behöver du hjälpa barnet att ansöka om pass och id-kort.

Ekonomi - Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du också för barnets ekonomi och är skyldig att årligen redovisa denna till överförmyndarförvaltningen. Här ingår också att exempelvis söka barnbidrag, studiebidrag och liknande samt att skriva under papper där vårdnadshavares namnteckning krävs. Har barnet tillgångar, till exempel pengar på bank eller aktier, är det du som ansvarar för förvaltningen av dessa tillgångar.

Sidinformation

skylt
Överförmyndarenheten

Kommunkontoret, Gällivare

Gällivare kommun Överförmyndarnämnden 982 81 Gällivare

Telefontider:
Mån 10.00-12.00 och Ons 13.00-15.00.

Eventuella besök ska bokas i förväg.


Senast uppdaterad:
2024-03-21
Publicerad:
2024-03-21