Gå till innehåll

Brandfarlig och explosiv vara

Hantering av brandfarlig och explosiv vara är i vissa fall tillståndspliktig. Använd kommunens E-tjänster för att ansöka och anmäla ärenden.

Tillstånd för brandfarliga varor prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas, förutom för hantering inom Försvarsmaktens verksamheter som prövas av MSB.

Tillstånd för användning, förvaring och handel med explosiva varor prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Kommunen prövar även tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige. Ett tillstånd till användning samt överföring till flyttbart förråd eller till plats för användning utfärdat i en kommun gäller även i övriga kommuner i Sverige.

Tillstånd till övrig hantering av explosiva varor såsom tillverkning, bearbetning, destruktion och återvinning samt användning, förvaring och försäljning som sker i anslutning dessa hanteringar prövas av MSB. MSB prövar även tillstånd till förvaring på fasta platser inom Försvarsmaktens verksamheter. Tillstånd för gränsöverskridande överföring, import och export av explosiva varor prövas också av MSB.

Föreståndare

Vid hantering av brandfarlig vara ska minst en utsedd föreståndare finnas. Det ska anmälas till tillståndsmyndigheten (räddningstjäntsen). Vid hantering av explosiv vara ska det finnas minst en föreståndare utsedd som tillståndsmyndigheten godkänner. Anmälan/godkännande av föreståndare kan göras via kommunens E-tjänster.

Riskutredning
Vid tillståndspliktig hantering av brandfarlig eller explosiv vara ska en utredning av risker för olyckor och skador som kan uppstå genom brand och explosion orsakad av de brandfarliga eller explosiva varorna göras. Syftet är att begränsa dels riskerna som förekommer inom verksamheten, dels hur verksamheten kan påverka sin omgivning eller omvänt. På vilket sätt utredningen ska göras beror bl.a. på hur verksamheten ser ut och hur komplex den är.

Olycksrapportering

Olycka eller tillbud med risk för olycka kopplat till hantering av brandfarlig och explosiv vara ska rapporteras till tillsynsmyndigheten om hanteringen är tillståndspliktig.

Avgift

I samband med tillståndsprövning tar kommunen ut en avgift enligt fastställda taxor. För mer information, kontakta räddningstjänsten, raddningstjansten@gallivare.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-26
Publicerad:
2022-11-14