Gå till innehåll

Brottsförebyggande arbete

Gällivare har ett lokalt Brottsförebyggande råd (Gällivare BRÅ). I rådet sitter representanter från både Polisen och Gällivare kommun.

Rådet arbetar både med långsiktiga åtgärder som exempelvis påverkar en persons benägenhet att begå brott. Oftast riktas detta arbete mot barn och ungdomar. Ett exempel är program mot skolfrånvaro. Ett annat exempel är åtgärder som förbättrar situationen för den som friges från fängelse.

Rådet arbetar också med åtgärder som minskar situationer som kan resultera i brottslighet. Det kan handla om åtgärder för att minska konflikter mellan personer t. ex. i en krogkö och åtgärder för att göra brotten svårare att utföra. Ett exempel är att flytta cykelställen i ett bostadsområde till ett ställe där många passerar.

Samarbetsavtal och prioriterade områden

Ett samarbetsavtal finns undertecknat mellan kommunen och polisen. En led i detta arbete är att tillsammans lyfta fram prioriterade arbetsområden. De områden som prioriterats för perioden 2018-2020 är följande:

Tillit och trygghet i samhället - Genom att fånga upp olika gruppers synpunkter på vad som behöver förbättras för att de ska trivas och känna sig trygga ska tilliten till verksamheterna och känslan av trygghet i samhället öka. Ett sätt att göra detta på är genom medborgardialog och upprättade av årliga medborgarlöften.

Ungdomar och utanförskap/droger - Genom att bygga en trygg och god uppväxt för våra barn och ungdomar kan riskerna för utanförskap minimeras. Genom att stödja föräldrar och andra vuxna runt barnen ska detta stärkas och system för att tidigt upptäcka och ingripa när unga är i riskzon finnas.

Vuxnas ansvarstagande för efterlevnad av lagar - Genom att stödja en ansvarsfull alkoholservering och utmana vuxnas normer och attityder till alkohol, våld och lagbrott stärker vi förutsättningarna för vuxnas ansvarstagande och med detta färre våldsbrott - inte minst mot närstående och sexuella våldsbrott

I BRÅs årliga handlingsplan specifiseras de konkreta åtgärder som varje verksamhet inom kommunen och polisen ska genomföra under året.

Gällivare BRÅ träffas ca 6-8 ggr/år. Ledamöterna representerar sina verksamheter. Rådet arbetar utifrån en årlig handlingsplan som är förankrad hos både kommun- och polisledning.

Ledamöter i rådet är:
Andreas Pääjärvi - Kommunen/Säkerhetschef och BRÅs ordförande
Riitta Kotavuopio Olsson - Barn och Utbildningsförvalt. repr./Chef Elevhälsa
Katarina Larsson - Stöd och utvecklingsförvaltn. repr/Folkhälsostrateg
Per-Erik Suorra - Samhällsbyggnad- och tekniksförvaltningens repr./Chef Teknik
Johnny Green - Polisen/Områdespolis
Mats Ryen - Stöd- och utvecklingsförvaltningens repr. /Chef Arbetsmarknad
Ann-Christin Backman - Socialförvaltningens repr./Chef Barn och ungdomar
Robert Nilsson - Ungdom, fritid- och kulturförvaltningen

Styrgrupp för Gällivare BRÅ är Rådet för social hållbarhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-13
Publicerad:
2023-02-06