Gå till innehåll

Riskobjekt

Det är viktigt att allmänheten i närheten av en Sevesoverksamhet har information om riskerna med verksamheten och hur de ska skydda sig om ett sådant behov finns. Både verksamhetsutövare och kommuner har skyldigheter för att informationen ska nå ut till allmänheten.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Alla Sevesoverksamheter ska ta fram information om sin verksamhet och lämna till den kommun där verksamheten ligger. Verksamhetsutövaren ska svara för kostnaderna för den information som ska lämnas till allmänheten.

Informationen från verksamheter på den högre kravnivån ska innehålla fler uppgifter än för de på den lägre nivån. De ska bland annat informera om vilka skyddsåtgärder som ska vidtas och hur de personer som löper risk att påverkas ska handla vid en olycka.

Kommunens skyldigheter

Kommunen har ansvaret att informera allmänheten om de Sevesoverksamheter som finns i kommunen. Informationen ska kunna nås via kommunens webbplats. Om ett kommunalförbund har hand om kommunens räddningstjänst ska informationen kunna nås från både förbundets och medlemskommunernas webbplatser. Informationen ska ses över och uppdateras när väsentliga förändringar genomförs vid en Sevesoverksamhet. Den information som ska finnas tillgänglig för allmänheten för Sevesoverksamheter på den högre kravnivån ska regelbundet och utan begäran lämnas till allmänheten, dock minst vart femte år. Informationen ska samtidigt lämnas till den som bedriver hälso- och sjukvård, skolverksamhet eller annan aktivitet som besöks av allmänheten, om området där aktiviteten bedrivs kan påverkas av en allvarlig kemikalieolycka.

Uppgifter som ska lämnas av alla Sevesoverksamheter:

 1. Verksamhetsutövarens namn eller firmanamn samt fullständig adress till den berörda verksamheten.
 2. En upplysning att verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
 3. En enkel redogörelse för aktiviteterna vid verksamheten.
 4. Trivialnamnen eller, när det gäller farliga ämnen som omfattas av del 1 i bilaga 1, de generiska benämningarna eller faroklassificeringarna för de relevanta farliga ämnen som förekommer vid verksamheten och som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka, med uppgifter om deras viktigaste farliga egenskaper i enkla ordalag.
 5. Allmän information om hur den berörda allmänheten kommer att varnas tillsammans med adekvat information om hur man lämpligen bör agera om en allvarlig kemikalieolycka inträffar eller vägledning om var sådan information finns att tillgå i elektronisk form.
 6. Datum för senaste tillsynsbesök eller hänvisning till var sådan information finns att tillgå i elektronisk form, samt upplysningar om var det går att på begäran få mer ingående uppgifter om tillsynen eller den berörda tillsynsplanen.
 7. Uppgifter om var det går att få ytterligare information.

Uppgifter som ska lämnas av Sevesoverksamheter på den högre kravnivån:

 1. Allmänna upplysningar om vilken fara för allvarliga kemikalieolyckor som kan finnas, inbegripet möjliga följder av dessa olyckor för människors hälsa och miljön och en sammanfattning av de viktigaste typerna av scenarier för allvarliga olyckshändelser och de åtgärder som vidtas för att hantera dem.
 2. En bekräftelse på att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område och särskilt skyldigheten att kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.
 3. Lämplig information ur den externa planen för räddningsinsatser som utarbetats för att hantera de olycksföljder som uppstår utanför platsen. Informationen bör innehålla en uppmaning om att alla eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten ska följas vid en olyckshändelse.
 4. Där det är tillämpligt en angivelse av huruvida verksamheten ligger nära en annan medlemsstats territorium och därmed vilken risk som finns för att en allvarlig olyckshändelse har gränsöverskridande följder, enligt konventionen från FN:s ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) om gränsöverskridande konsekvenser av industriolyckor.

Var finns bestämmelserna?

Texterna ovan är en sammanfattning av det som står om samråd i

 • 14, 14 a §§ i lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
 • 12 § och bilaga 4 i förordningen (SFS 2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
 • 7, 8 §§ i föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2022-11-18