Gå till innehåll

Sevesoanläggningar i Gällivare kommun

I Gällivare kommun finns några anläggningar som bedriver sådan verksamhet att en olycka skulle kunna medföra att människor och miljö utanför anläggningens område drabbas. Dessa anläggningar omfattas av Sevesolagstiftningen vilket innebär att de ska förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Övning

Övning på Sarkasvaara övningsfält

Anläggningarna som omfattas av Sevesolagstiftningen hanterar stora mängder kemikalier och ska ha hög säkerhetsnivå. Den som bedriver verksamheten ska vidta åtgärder för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och samverka med den kommunala räddningstjänsten.

EU har beslutat om vilka gränsmängder som gäller för att anläggningar ska omfattas av Sevesolagen. Det finns två gränsnivåer, den högre och den lägre nivån. Anläggningar som omfattas av högre kravnivån ställs det högre krav på, de ska bland annat ta fram en säkerhetsrapport som beskriver riskerna på anläggningen och säkerhetsarbetet mer detaljerat. Vidare är kommunen skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats samt se till att allmänheten blir informerad om de anläggningar som omfattas av den högre kravnivån. Planen ska uppdateras vart tredje år eller vid förändringar och tas fram i samråd med verksamheten.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen enligt Sevesolagstiftningen. Mer information om Sevesolagstiftningen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, hemsida.

Följande anläggningar i Gällivare kommun omfattas av Sevesolagstiftningen:

LKAB Malmberget (högre kravnivå) Pdf, 84.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Orica Sweden AB (högre kravnivå) Pdf, 76.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Boliden Mineral AB Aitik (högre kravnivå) Pdf, 138.2 kB, öppnas i nytt fönster.
FORCIT SWEDEN AB (högre kravnivå) Pdf, 101.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kravnivåer

Beskrivning av lägre kravnivån:
Företag som tillhör den lägre kravnivån enligt Seveso är skyldiga att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Vidare ska företaget skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Företag som omfattas av den lägre kravnivån ska informera allmänheten om riskerna och förebyggande åtgärder som de vidtagit via kommunens hemsida.

Beskrivning av den högre kravnivån:
De företag som omfattas av den högre kravnivån skall utöver kraven enligt den lägre kravnivån redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var tredje år eller vid större förändringar. I säkerhetsrapporten ska det finnas en beskrivning av verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesplan vid en allvarlig kemikalieolycka.

Från och med första juni 2015 ska företag som omfattas av lägre och högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen utöver ovanstående informera de personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet om riskerna som föreligger vid verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de förväntas agera vid en olycka.
Företag som omfattas av den lägre och högre kravnivån gör detta via kommunens hemsida.

Gällivare räddningstjänst når LKAB Malmberget och Orica Sweden AB inom 10 minuter, Boliden Mineral AB Aitik inom 20 minuter. Räddningstjänsten är förberedd på att kunna hantera olyckor vid anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen, till exempel brand eller kemikalieutsläpp. Om en olycka inträffar samverkar räddningstjänsten med polis, ambulans och eventuellt andra räddningstjänster eller myndigheter.

Hos räddningstjänsten i Gällivare finns det insatsplan för respektive verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen. Insatsplanen beskriver lämplig taktik vid olika olycksscenarier. Intern plan för räddningsinsats som räddningstjänsten tar fram för respektive objekt övas och uppdateras vart tredje år.

Organisering
Gällivare räddningstjänst är organiserad genom en heltidsstation samt fem räddningsvärn placerade i Skaulo, Nilivaara, Ullatti, Hakkas och Nattavaara. Gällivare räddningstjänst har avtal med LKAB industribrandkår, som kan ingå i den kommunala organisationen vid behov. Bemanningen på LKAB industribrandkår varierar över dygnets timmar.

Genom samverkansavtal med andra kommuner i Norrbotten och Västerbotten finns en gemensam ledningsfunktion placerad i Luleå på SOS-centralen. Samverkansavtal möjliggör även att nyttja varandras resursers vid större händelser.

Hos räddningstjänsten i Gällivare finns det insatsplan för respektive verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen. Insatsplanen beskriver lämplig taktik vid olika olycksscenarier. Intern plan för räddningsinsats som räddningstjänsten tar fram för respektive objekt övas och uppdateras vart tredje år.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-06
Publicerad:
2022-10-27