Gå till innehåll

Kontaktfamilj, kontaktperson

Som kontaktfamilj eller kontaktperson träffar du regelbundet ett barn, ungdom eller vuxen som behöver stöd i sin vardag.

Som kontaktfamilj eller kontaktperson träffar du regelbundet ett barn eller en vuxen. Hur ofta och hur länge beror på den enskildes behov. Det kan handla om ett antal bestämda timmar i veckan eller i månaden. Du ger stöd till barnet eller den vuxne genom att ge din tid och ditt engagemang i gemensamma aktiviteter. Det kan till exempel vara att besöka ett fik, gå till biblioteket eller ta en promenad. Det kan också handla om att bryta en negativ utveckling hos den enskilde. Det är viktigt att du lyssnar på vad den enskilde tycker och har önskemål om.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Att vara kontaktperson innebär att ha kontakt med lite större barn och ungdomar, en eller flera gånger i veckan. En kontaktperson är en vuxen vän och ett föredöme. Uppdragen som kontaktfamilj och kontaktperson kan se väldigt olika ut. Kontaktpersonens syfte är att stärka sociala kontakter och människors utveckling.

Du ska vara öppen för utmaningar och även vara en förebild med god moral och värderingar. Målgruppen som söker kontaktperson är alla från barn till vuxna. Kontaktperson är en frivillig insats som beslutas via socialtjänsten och kan aldrig beslutas mot någons vilja. Uppdraget utförs på fritiden. 

Vad förväntas av en kontaktperson?

Kontaktpersonens uppdrag kan se olika ut beroende på vilka behov den hjälpsökande har. Beroende på den hjälpsökandes behov kan uppdragen se olika ut. Det kan vara allt från att bryta isolering och en destruktiv miljö till att avlasta personens familj några timmar. Ett exempel kan vara att kontaktpersonen träffar den enskilde en dag i veckan för att gå ut på en promenad, ta en fika eller annan aktivitet. Det är viktigt att det är rätt kontaktperson till rätt uppdrag då det bygger på ett ömsesidigt förtroende och respekt.

Som kontaktperson omfattas du av tystnadsplikt vilket innebär att du inte får prata med andra om personen eller dennes förhållanden. Detta gäller inte för kontakt med socialtjänsten.

Vem kan bli kontaktperson?

Det behövs ingen speciell utbildning eller kvalifikationer för att bli kontaktperson, men en kontaktperson bör:

  • ha en trygg och stabil livssituation
  • ha fyllt 18 år
  • respektera, tycka om och ha tid för andra människor
  • vara positiv till olika fritidsaktiviteter

Intresserad?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du anmäla intresse via formulär eller telefon nedan.
Vi gör sedan en kontroll i social- och polisregister innan vi går vidare med en utredning i form av en intervju och referenskontakt.

Om du blir godkänd?

Om du blir godkänd så kontaktar vi dig när vi hittar ett lämpligt uppdrag. Ibland går det fort, ibland kan det dröja.

Ett avtal, där man kommer överens om uppdragets innehåll, omfattning och ersättning, upprättas mellan kontaktpersonenoch socialnämnden. Uppdraget är på så sätt inte en anställning och kontaktpersonen är inte personal.

När du tagit på dig ett uppdrag ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du får ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska omkostnader som du har för dig och om uppdraget omfattar ett minderårigt barn och en del består av ett fast arvode. Socialnämnden följer Svenska Kommunförbundets rekommendationer när det gäller arvode och omkostnadsersättning.

Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen. En viss ersättning utgår också som baseras på uppdragets omfattning.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Att vara kontaktfamilj innebär att du/ni tar emot barn i åldrarna 0-18 år, en eller flera helger i månaden i ert hem för korta regelbundna vistelser. Det kan både vara barnen som behöver social stimulans och erbjudas aktiviteter utanför hemmet och/eller föräldrarna som behöver avlastning.

Som kontaktfamilj omfattas du/ni av tystnadsplikt vilket innebär att du/ni inte får prata med andra om personen eller dennes förhållanden. Detta gäller inte för kontakt med socialtjänsten.

Vem kan bli kontaktfamilj?

En kontaktfamilj kan bestå av ett enpersonshushåll eller två vuxna som är gifta, sambor eller som ingått partnerskap. Familjen måste leva under trygga och stabila förhållanden för att kunna erbjuda barnet en bra miljö. Familjen kan bo i centrala staden, i villakvarter, i lägenhet eller på landsbygden, ha egna barn eller ej, ha husdjur eller ej. Vi behöver olika slags familjer med alla möjliga livs- och yrkeserfarenheter i vår resursbank för att kunna göra en bra matchning mot barnets behov. Det är en fördel om familjen har erfarenhet av barn och unga. Ett absolut krav är engagemang, tid och plats.

Intresserad?

Är både du/ni och vi därefter intresserad går vi vidare med en så kallad kontaktfamiljsutredning där vi samlar information via intervjuer, hembesök, kontroll i social-, polis- och kronofogdens register.
Syftet med utredningen är dels att samla information för en bra matchning men även att göra en så kallad lämplighetsbedömning.

Vilket stöd?

Vilket stöd får kontaktfamiljer av socialtjänsten? Som kontaktfamilj får du/ni fortlöpande stöd av socialsekreterare om det uppstår frågor eller osäkerhet kring hur man hanterar en situation när ett barn eller ungdom vistas hos dig/er. Du/ni kan alltid få svar på dina frågor, socialtjänsten är ansvarig för vistelsen och skyldig att nogsamt följa upp hur det fungerar.

Om du/ni blir godkända?

Om du/ni blir godkänd så kontaktar vi dig/er när vi hittar ett lämpligt uppdrag. Ibland går det fort, ibland kan det dröja.

Ett avtal, där man kommer överens om uppdragets innehåll, omfattning och ersättning, upprättas mellan kontaktfamiljen och socialnämnden. Uppdraget är på så sätt inte en anställning och kontaktfamiljen är inte personal.

När du/ni tagit på dig/er ett uppdrag ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du/ni får ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska omkostnader som du har för dig och om uppdraget omfattar ett minderårigt barn och en del består av ett fast arvode. Socialnämnden följer Svenska Kommunförbundets rekommendationer när det gäller arvode och omkostnadsersättning.

Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen. En viss ersättning utgår också som baseras på uppdragets omfattning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-12
Publicerad:
2023-03-31