Gå till innehåll

Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut. Familjerätten ger råd och stöd att komma överens.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal.

Det är familjerätten som godkänner avtalet och ni ansöker hos familjerätten att få komma och skriva avtal. Innan ett avtal kan godkännas gör familjerätten en utredning för att kunna bedöma att avtalet är till barnets bästa. Barnets behov och rättigheter måste bli tillgodosedda och respekterade.

Det avtal som nämnden har godkänt har samma rättsverkan som en lagakraftvunnen dom.
Om en förälder bryter avtalet kan den andre föräldern ansöka om verkställighet i domstol, vilket kan medföra vite.

Om ni inte är överens

För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera, kan ni komma till Familjerätten på samarbetssamtal. En eller två familjerättssekreterare leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta.

Ni kan också vända er till tingsrätten. Tingsrätten begär då att Familjerätten gör en utredning som underlag för tingsrättens beslut angående vårdnad boende och umgänge.

Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Om ni under den juridiska processens gång kommer överens eller vill försöka enas genom samarbetssamtal kan ni när som helst begära att tingsrättsprocessen avbryts.

Informationssamtal

Från och med 1 mars 2022 infördes krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med informationssamtalen är att ge föräldrarna relevant information som kan underlätta för dem att i ett tidigt skede och hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan således vara en ingång till andra insatser som till exempel föräldraskapsstöd, familjerådgivning eller samarbetssamtal.

I samtalen informeras föräldrar om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet och vikten av att ha barnets perspektiv i fokus.

Om föräldrarna inte kan komma överens i frågor som rör vårdnad, boende, umgänge kan båda föräldrarna eller en av dem begära att tingsrätten beslutar om dessa frågor. Det kan exempelvis gälla boende eller umgängesformer för den förälder som barnet inte bor med. Domstolen kan då begära att familjerätten gör en utredning.

Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Vilka behov har just det här barnet och hur ska barnets behov bäst tillgodoses? På vilket sätt kan barnet på bästa sätt få tillgång till båda föräldrarna framöver?

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men de har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna. Om ni kommer överens eller vill försöka enas genom samarbetssamtal kan ni när som helst begära att utredningen avbryts.

Så här går utredningen till

Utredningen blir en del av domstolens underlag vid dess avgörande i vårdnad, boende och/eller umgängesfrågan.

En utredning består av:

  • samtal med föräldrarna
  • hembesök hos vardera föräldern när barnet är där
  • samtal med barnet
  • samtal med personer som i sitt yrke har eller har haft kontakt med barnet till exempel personal på förskola och skola
  • eventuellt samtal med sambo
  • registerutdrag ut socialregistret och polisregistret

Du kommer under utredningstiden få ta del av alla uppgifter som gäller dig och ditt barns förhållanden. Det som en av er talar om för utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

När utredningen är färdigställd kommer du att få läsa igenom den och komma med synpunkter.

Hur lång tid tar en utredning?

Tingsrätten fastställer ett datum när utredningen skall vara klar och det är ett gemensamt ansvar för utredare och förälder att utredningstiden hålls. Det är viktigt att frågan om vårdnad, boende och umgänge avgörs så snart som möjligt.

Om föräldrar under utredningstiden kommer överens om förhållanden har de möjlighet att avbryta domstolsprocessen.

Vad innebär samarbetssamtal?

Efter en separation kan det vara svårt för föräldrar att samarbeta i viktiga frågor om sina barn.

På familjerätten erbjuder vi samarbetssamtal med målet att föräldrar ska komma överens om en lösning angående vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan även gälla barnets försörjning, föräldrarnas kommunikation eller andra viktiga frågor.

Samarbetssamtal ger möjlighet för föräldrar att samtala om sina barn med tillgång till professionella samtalsledare som har tystnadsplikt. Samtalen kan leda fram till en överenskommelse mellan föräldrarna angående hur situationen kring barnen ska se ut.

Samtalen kan även leda till att föräldrarna kommer fram till ett juridiskt bindande avtal omkring vårdnad, boende och umgänge. Avtalen godkänns av socialnämn­den om de är till barnets bästa. Dessa avtal är en juridisk handling och är lika giltig som ett domstolsbeslut.

Vem kan begära samarbetssamtal?

Föräldrar kan själva kontakta familjerätten om de önskar samarbetssamtal. Samtalen är frivilliga och båda föräldrarna måste vara eniga om att vilja ha samtal.

Tingsrätten kan också ge i uppdrag åt socialnämnden att anordna samarbets­samtal för att nå enighet mellan föräldrarna.

Ansök om samarbetssamtal i den kommun era barn är folkbokförda.

Så går samarbetssamtalen till

En familjerättssekreterare inleder med ett möte med var förälder för sig. Det är en möjlighet för er att berätta om anledningen till att ni vill ha samarbetssamtal och vad ni hoppas att de ska leda fram till. Vi kommer också i det första enskilda mötet fråga om det förekommit våld eller någon annan anledning som gör det olämpligt med samarbetssamtal.

Om det är lämpligt med samarbetssamtal kommer ni sedan erbjudas en gemensam tid. I vissa samarbetssamtal kan det också bli aktuellt att vi har möte med barnen.

Tidsram

Samarbetssamtal tar i regel 1 till 1,5 timme. Vi på familjerätten erbjuder upp till fem gemensamma samarbetssamtal samt en uppföljning en tid efter samarbetssamtalen avslutats. Om ni inte kommit överens efter fem möten görs en utvärdering om vilken stödinsats ni kan vara i bättre behov av, för att komma vidare med ert samarbete. I undantagsfall kan det bli aktuellt med fler möten om ni är nära en överenskommelse.

Det går att ansöka om samarbetssamtal på nytt i framtiden om behovet återkommer.

Kostar det något?

Samtalen är kostnadsfria.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-11
Publicerad:
2023-03-30