Räddningstjänst

På räddningstjänsten i Gällivare arbetar vi med att förebygga bränder och verkar för att åstadkomma skydd mot andra olyckor. Räddningstjänsten utövar myndighetsutövning gentemot ägare, verksamhetsutövare och privatpersoner.

Vi ger information och rådgivning samt arbetar med myndighetsutövning genom tillsyn, kontroll och handläggning utifrån lagstiftning. Vi ska verka för en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människor som vistas och verkar i Gällivare.

 

Detta kan du förvänta dig av oss:

Alla som söker kontakt med oss ska mötas av kompetent personal som ger information och utför en rättvis och professionell handläggning av ditt ärende

  • Du kan besöka oss under vardagar 8.00–16.00. Under rådande Covid-tider kan restriktioner om fysiskt möte förekomma.
  • Vid förfrågan via telefon, mejl (rtjpost@gallivare.se) eller brev kontaktar vi dig inom tre till fem arbetsdagar. Vid mycket komplexa frågeställningar kan svaret dröja och vi återkommer då till dig om detta.
  • Våra beslut ska vara tydligt formulerade så att du vet vad det innebär
  • Vi kommer att meddela dig om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med nya handlingar inom tre veckor. I samband med det får du även information om vem som handlägger ditt ärende.  
  • Vi kommer att ge dig ett beslut gällande ditt tillstånd inom tre månader från en komplett ansökan.
  • Vi kommer att kontakta dig om det visar sig att våra tidsramar inte hinner efterlevas

 

Detta förväntar vi oss av dig:

  • Att du tar kontakt med oss i god tid för att få upplysningar innan planerad åtgärd är tänkt att påbörjas
  • Att du lämnar in kompletta handlingar tillsammans med din ansökan och att underlagen är tydliga.
  • Att du gärna skickar in handlingarna digitalt via någon av våra e-tjänster alternativt rtjpost@gallivare.se.
  • Att vid förfrågan om komplettering eller förtydliganden besvaras våra mail/samtal/brev. 

 

Så här bidrar vi till ett hållbart samhälle

Kommunplanens målsättningar grundar sig i Agenda 2030-målen om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Kommunplanen styr vårt arbete, liksom att följa de lagar och regler som gäller vid vår myndighetsutövning.

Bestämmelserna i lagen om skydd mot olyckor (2003:778), LSO syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen arbetar för att alla medborgare i Gällivare kommun ska ha en trygg och säker hem- och arbetsmiljö avseende bränder och andra olyckor.

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen verkar för att Gällivare kommun ska bli en arktisk småstad i världsklass.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Berätta det för oss! Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen.

Dina synpunkter kan du lämna via e-post, rtjpost@gallivare.se

 

Organisation

I Gällivare kommun är räddningstjänsten organiserad genom en heltidsstation i centrala Gällvare och fem räddningsvärn. Räddningsvärnen finns i Skaulo, Nilivaara, Ullatti, Hakkas och Nattavaara. LKAB industribrandkår ingår också i den kommunala organisationen genom att avtal finns tecknat om att bistå varandra vid räddningsatser. 

Heltidsstationen har en anspänningstid om 90 sekunder. Räddningsvärnen består av en organiserad grupp frivilliga som vid larm inställer sig om de har möjlighet. 

Inom delar av Norr- och Västerbotten finns en utbyggd samverkan och gemensam ledningsorgansation för att kunna hantera omfattande, flera samtidiga och komplexa olyckor på bästa sätt. Dygnet runt finns ett inre befäl och en räddningschef i beredskap tillgängligt för området. 

Vårt uppdrag

Vi agerar utifrån lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara. Vi arbetar responderande vid olyckor eller risk för olycka och olycksförebyggande genom bland annat tillsyner, informationsinsatser, utbildningar och tillståndshantering. 

Vi arbetar för att minska konsekvernserna vid olyckor och för att förhindra att olyckor inträffar. 

Heltidsstationen i Gällivare ska kunna utföra livräddande insatser med rökdykare i all bostadsbebyggelse inom kommunen. Vid trafikolyckor ska räddningstjänsten kunna ta loss fastklämda personer, säkra fria luftvägar, stoppa blödning samt förebygga chock. Heltidsstationen ska även kunna göra livräddande insatser vid kemikalieolyckor i väntan på förstärkning av MSB:s materieldepå som finns placerad hos Luleå räddningstjänst. Uthållighet vid större insatser uppnås genom samarbete med de övriga räddningstjänsterna i Norrbotten samt LKAB industribrandkår. Genom god samverkan med andra kommuner larmas resurser från flera kommuner till en olycka om det finns behov. Det gör även räddningstjänsten i mindre kommuner resursstarka. 

 

Vid olycka - ring 112

 Räddningstjänsten

raddningstjansten@gallivare.se

Tel: 0970-818 899

Lasarettsgatan 42

982 34 Gällivare

 

Räddningschef

Thomas Winnberg

Tel: 0970-818 000 (vxl)

Räddningsstipendium 2020Räddningsstipendium 2020