Gå till innehåll

Kommunens planer för räddningsinsatser

Kommunens plan för räddningsinsatser gäller verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå och riskanläggningar enligt förordningen om utvinningsavfall. I MSB allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet så anger MSB att för alla anläggningar som är farlig verksamhet bör verksamhetsutövaren och kommunen ha var sin plan för räddningsinsatser som anger de åtgärder som behöver vidtas för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljön.

Planeringen bör samordnas i syfte att uppnå en effektiv och samordnad räddningsinsats. I den samordnade planeringen bör det bland annat fastställas vilket behov av beredskap och resurser, rutiner samt vilken typ av kommunikationsutrustning som behövs.

Planen ska upprättas av kommunen och allmänheten ska ges möjlighet att lämna synpunkter på planen. Den ska alltså ställas ut, eller på annat sätt göras tillgänglig för allmänheten, innan den slutligen antas.

Planen ska förnyas minst vart tredje år, eller tidigare om väsentliga förändringar gjorts. För att säkerställa planens funktion och lämplighet ska den också övas minst vart tredje år.

Underlaget till kommunens plan ska finnas i verksamheternas säkerhetsrapporter. När planen tas fram bör det göras i samråd med verksamhetsutövarna eftersom de har kunskap om verksamheterna och de kemikalier som hanteras, som är värdefull vid upprättandet av planen. Den enskilda verksamhetsutövaren kan också ha vidtagit åtgärder och även infört uppgifter i sin interna plan som behöver beaktas i kommunens plan för räddningsinsatser.

Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver. En kemikalieolycka kan beröra ett större geografiskt område än själva verksamheten. Det är därför viktigt med ett helhetstänkande vid upprättande av planen.

Det kan vara lämpligt att dela i planen i flera delar, exempelvis:

  • En allmän del som är offentlig och som ska kommuniceras med allmänheten.
  • Detaljerade delar som inte ska kommuniceras med allmänheten och som innehåller uppgifter som endast är avsedda för räddningstjänstens operativa insatser. Det kan till exempel handla om detaljerade planritningar över objektet, telefonnummer till nyckelpersoner med mera.
  • Kommunens plan för räddningsinsatser ska lämnas till länsstyrelsen.


Kommunens plan ska bland annat innehålla information om hur räddningsinsatser ska genomföras, hur resurser ska samordnas och hur allmänheten ska informeras.

Hur räddningstjänsten larmas
Beskrivning av hur kommunens räddningstjänst larmas vid en allvarlig kemikalieolycka.

Hur räddningsinsatser ska genomföras
Det kan till exempel gälla mål med insatsen, alternativa färdvägar, brytpunkter och fordonsuppställningar, behov av särskild utrustning, expertbehov, personal, taktik och metoder eller åtgärdslistor.

Hur resurser ska samordnas och organiseras
Det gäller samordning av kommunala räddningsstyrkans och verksamhetsutövarens resurser samt eventuellt externa resurser.

Hur allmänheten ska varnas och informeras
Till exempel uppgjorda kontaktvägar för att få ut meddelande om olyckan. Ett exempel på en viktig kontaktväg är Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Vidare ska det finnas beskrivningar av åtgärder som allmänheten ska vidta i händelse av olycka. Dessa beskrivningar kan vara färdigskrivna meddelanden som finns framtagna och som snabbt kan förmedlas till allmänheten.

Uppgifter om hur underrättelser enligt 6 kap. 10 § i lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor till myndighet i annat land ska lämnas.

Uppgifterna kan till exempel bestå av kontaktväg till den mottagande myndigheten i annat land.

Det finns krav på att allmänheten på lämpligt sätt ska få möjlighet att lämna synpunkter på kommunens plan för räddningsinsatser.

Ett lämpligt sätt kan vara att ställa ut planen på motsvarande sätt som sker för detaljplaner. Kunskaper och erfarenheter kring utställningar finns hos planförvaltningen i kommunen. Andra sätt att låta allmänheten lämna synpunkter på förslaget till kommunens plan kan exempelvis vara att bjuda in till samrådsmöte/frågestund, presentation av förslaget i kommunal tidning som går ut till alla hushåll eller presentation via kommunens webbplats.

Var finns bestämmelserna?

Bestämmelserna för kommunens plan för räddningsinsatser finns bland annat i

  • 1 kap. 3 § lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.
  • 3 kap. 6 § förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor.
  • 4 - 6 §§ samt bilaga 2 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-07-04
Publicerad:
2022-11-18