Gå till innehåll

Servicedeklarationer

Som medborgare har du rätt att veta vilken sevice du kan förvänta dig av kommunens tjänster. Nedan hittar du servicedeklarationer från våra kommunala verksamheter

Barn och utbildning

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda elever en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter. Utbildningen i fritidshem ska bidra till barns omsorg, utveckling och lärande och ska komplettera förskoleklass och skola.

Fritidshemmet följer delar av grundskolans läroplan, men har ett eget kapitel som beskriver syfte och mål med utbildningen. Kommunen och rektor har huvudansvar för verksamheten.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • En stimulerande och lärande miljö där eleverna får möjlighet att utvecklas genom en variation av aktiviteter, med stöd av läroplanen.
 • Att alla medarbetare bidrar till att alla elever känner sig trygga, respekterade och delaktiga i verksamheten.
 • En god kommunikation med dig som vårdnadshavare.

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du som elev tar personligt ansvar för en trygg lärmiljö.
 • Att du som vårdnadshavare är delaktig i ditt barns utbildning och för en aktiv dialog med fritidshemmet.
 • Att du som vårdnadshavare skapar goda förutsättningar för ditt barn att utvecklas i fritidshemmet.
 • Att du meddelar ditt barns vistelsetider i god tid för att skapa de bästa möjligheterna för planering av verksamheten.

Så här bidrar vi till ett hållbart samhälle:

Kommunplanens målsättningar som grundar sig på Agenda 2030 målen om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och styr vårt arbete, liksom att följa de lagar och förordningar som vi inom barn- och utbildningsförvaltningen har att förhålla oss till.

Enligt skollag och läroplan ska vi skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever, oavsett ursprung, modersmål, funktionsvariation, landsbygd eller tätort samt socioekonomisk bakgrund. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag för att hjälpa alla elever att nå utbildningens mål utifrån deras individuella förutsättningar. Enligt läroplanen ska vi inte bara efterleva hållbarhetsmålen utan också föra kunskapen vidare och utbilda barn och elever i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Din åsikt är viktig för oss.
Har du synpunkter på vår verksamhet? Berätta det för oss! Dina
synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Dina synpunkter kan du lämna via e-tjänst på hemsidan.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet och främja alla barns utveckling och lärande. Förskolan ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Riksdag och regering beslutar om ramarna för förskolan genom skollag och läroplan. Kommunen och rektor har huvudansvar för den dagliga verksamheten.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • Att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i förskolan.
 • Att undervisning för barnens utveckling och lärande sker baserad på vetenskaplig grund efter förskolans läroplan och anpassas efter barnens individuella behov och mognad.
 • Att alla som arbetar i förskolan bidrar till att alla barn ska känna sig trygga,
  respekterade och delaktiga i förskolans verksamhet.
 • En förskola som arbetar aktivt och medvetet med normer och normkritik där alla människors lika värde står i centrum.
 • En god kommunikation och samverkan med dig som vårdnadshavare.

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du som vårdnadshavare är delaktig i ditt barns utbildning och för en aktiv dialog med förskolan.
 • Att du meddelar ditt barns vistelsetider i god tid för att skapa de bästa
  förutsättningarna för planering av verksamheten.
 • Att du som vårdnadshavare följer kommunens riktlinjer för maxtaxan.

Så här bidrar vi till ett hållbart samhälle:
Kommunplanens målsättningar grundar sig på Agenda 2030 målen om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och styr vårt arbete, liksom att följa de nationella styrdokument som vi inom barn- och utbildningsförvaltningen har att förhålla oss till.

Enligt skollag och läroplan ska vi skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever, oavsett ursprung, modersmål, funktionsvariation, landsbygd eller tätort samt socioekonomisk bakgrund. Enligt läroplanen ska förskolan inte bara efterleva hållbarhetsmålen i sin dagliga verksamhet utan också föra kunskapen vidare och undervisa barn i hållbarhetsfrågor.

Din åsikt är viktig för oss!
Har du synpunkter på vår verksamhet? Berätta det för oss! Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Dina synpunkter kan du lämna via e-tjänst på hemsidan.

Grundskolan inklusive grundsärskolan
Grundskoleutbildning kan genomföras i flera olika skolformer, förutom i
grundskolan även i grundsärskolan, specialskolan, sameskolan eller i
förberedande dansarutbildning. Riksdag och regering beslutar om
ramarna för grundskolan genom skollag, förordningar och läroplan.
Kommunen och rektor har huvudansvar för den dagliga verksamheten.

Förskoleklass är en egen skolform som har ett stort inslag av skapande
arbete och lek. Syftet är att stimulera elevernas utveckling och lärande
och förbereda för fortsatt utbildning.

Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en
utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen
ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling,
social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i
samhället.

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och utveckla deras förmåga att
självständigt söka kunskap. Grundskolan ska ge en bra grund för fortsatt
utbildning och ska bidra till personlig utveckling för alla elever. Den ska
förbereda eleverna för aktiva livsval, främja allsidiga kontakter och social
gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • En likvärdig utbildning baserad på forskning och vetenskaplig grund,
  anpassad efter eleven, oavsett vilken skola eleven går i.
 • Att alla som arbetar i skolan bidrar till att alla elever ska känna sig
  trygga, respekterade och delaktiga i skolans verksamhet.
 • En skola som arbetar aktivt och medvetet med normer och
  normkritik där alla människors lika värde står i centrum.
 • En god kommunikation med dig som vårdnadshavare. Tillsammans
  skapar vi en god pedagogisk verksamhet för ditt barn.

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du som elev tar ett ökat personligt ansvar för din utbildning och
  arbetsmiljö i skolan i takt med stigande ålder.
 • Att du som vårdnadshavare är delaktig i ditt barns skolgång och för
  en god dialog med skolan för att tillsammans utveckla
  verksamheten.

Så här bidrar vi till ett hållbart samhälle:
Kommunplanens målsättningar grundar sig på Agenda 2030 målen om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och styr vårt arbete, liksom att följa de nationella styrdokument som vi inom barn- och utbildningsförvaltningen har att förhålla oss till.

Enligt skollag och läroplan är vi ålagda att skapa likvärdiga förutsättningar
för alla barn och elever, oavsett ursprung, modersmål, funktionsvariation,
landsbygd eller tätort samt socioekonomisk bakgrund. Skolan har ett
kompensatoriskt uppdrag för att hjälpa alla elever att nå utbildningens
mål utifrån deras individuella förutsättningar. Enligt läroplanen ska skolan
inte bara efterleva hållbarhetsmålen utan också föra kunskapen vidare
och utbilda barn och elever i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Din åsikt är viktig för oss!
Har du synpunkter på vår verksamhet? Berätta det för oss! Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Dina synpunkter kan du lämna via e-tjänst på hemsidan.

Kultur och fritid

Vårt uppdrag

 • Erbjuda och tillhandahålla ändamålsenliga Bad och Fritidsanläggningar för brukarna.
 • Fräscha anläggningar med professionell och serviceinriktad personal.
 • Möjlighet till en förbättrad hälsa genom träning, simning och motion
 • Möjlighet till en stimulerande fritid med lek och bad för både barn och vuxna.
 • Schemalagd simundervisning/simskola med utbildade Badmästare.
 • Möjlighet till skön rekreation med träningsredskap för hela kroppen.
 • Möjlighet att hyra anläggningarna för arrangemang, allt från barnkalas till
  företagsevenemang.

Tjänster och servicenivå

 • Fritidsanläggningarnas tillgänglighet, utrustning, prestanda och service i samband med aktivitets/verksamhetsutövning och arrangemang.
 • Tjänstgörande personal finns tillgänglig under ordinarie öppethållande.
 • Personalen är utbildad inom respektive yrkeskategori, ex livräddning.
 • Anläggningarna städas dagligen och vid behov
 • Provtagning sker kontinuerligt för upprätthållande av god miljö.

Svar på frågor
Aktuell information om Bad och Fritidsanläggningarna kan erhållas

 • På kommunens webbplats och annonser
 • E-post till kontaktperson. tommy.isaksson@kommun.gellivare.se
 • Personliga besök, se öppettider på kommunens hemsida.


Tillgänglighet

Öppet dagligen året runt för arrangemang, undantaget vissa dagar/storhelger för inbokad träningsverksamhet.

 • Några av anläggningarna är säsongsanpassade med begränsade öppettider (se
  kommunens hemsida / öppettider)
 • Telefontider i enlighet med anläggningarnas öppettider
 • Jourtelefon 070-5546569

Hjälp oss att hjälpa till

 • Brukarnas synpunkter mottas tacksamt via direktkontakt med personal eller mail/brev till ansvariga inom fritiden och dess anläggningar.

Din medverkan

 • Vi förutsätter att du följer ordningsregler och uppmaningar från personalen.
 • Nyttjandet av anläggningarna och utrustning sker med hänsyn till andra gäster.
 • All verksamhet i anläggningarna sker i dopnings fria miljöer.

Biblioteken ska vara en naturlig mötesplats för alla.
Gällivare kommun erbjuder biblioteksservice i hela kommunen genom kommunens 3 bibliotek.

 • Gällivare bibliotek, kommunens huvudbibliotek
 • Malmbergets bibliotek som är ett kombinerat folk- och gymnasiebibliotek
 • Bokbussen som servar hela vår landsbygd

På biblioteken i Gällivare och Malmberget kan du bland annat låna böcker, läsa tidskrifter, använda datorer, koppla upp dig mot vårt trådlösa nätverk. Mot en avgift kan du bland annat hyra film, kopiera, scanna skriva ut från dator och faxa. På Gällivare och Malmbergets bibliotek finns också möjlighet att släktforska via datorn.

Vår service

 • Biblioteken är öppna sammanlagt 56 tim/vecka okt- mars 59 tim/vecka.
 • Bokbussen besöker varje hållplats 6 ggr/år.
 • Telefon service under bibliotekens öppetthållanden
 • E-tjänster via bibliotekets hemsida är tillgänglig 24 timmar om dygnet (E-tjänster omfattar: möjlighet att söka, reservera och låna om sina böcker hemifrån, lån av nedladdningsbar litteratur, sökning hemifrån i vissa betaldatabaser)
 • Alla nyfödda barn får en bokgåva i samarbete med BVC
 • Vi bevakar vår e-post varje dag under bibliotekets öppettider ambitionen är att svara direkt eller senast nästa dag som biblioteket är öppet
 • Vi erbjuder ett utbud av media för funktionshindrade, ex talböcker(Daisy),
  storstilsböcker och lättlästa böcker
 • Böcker och tidskrifter på kommunens minoritesspråk
 • Möjlighet att mot en avgift låna in kurslitteratur för högskolestuderande, äldre litteratur, samt litteratur vi inte har möjlighet att själva tillhandahålla.
 • Böcker på invandrarspråk ställs till förfogande vid behov genom depå lån från Norrbottens länsbibliotek eller Internationellabiblioteket i Stockholm
 • Tar emot inköpsförslag från allmänheten

Begränsningar
Under semesterperioden juni – augusti håller vi inte samma service nivå i fråga om öppethållande.
Vi tar ut avgifter för försenade och förkomna böcker.
Vi kan inte avsätta medel för köp av alla inköpsförslag.

Av dig som använder biblioteken förväntar vi oss att du:

 • Följer bibliotekens Internet- och låneregler
 • Använder bibliotekens lokaler med hänsyn till andra besökare

Vår verksamhet består av fritidsledare på fritidsgården Polar kvällar och helger samt fritidsledare på Sjöparksskolan uppehållsrummet under skoltid. Vi har också ungdomskonsulenter som arbetar för att öka ungdomars möjlighet till delaktighet och engagemang.
Vi har anmälningsplikt vilket innebär om vi är oroliga för att en ungdom far illa så görs en orosanmälan till socialförvaltningen.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • Vi bidrar till en meningsfull fritid för kommunens ungdomar i varierande åldrar beroende på aktiviteter.
 • Vi genomför spontana och planerade aktiviteter med utgångspunkt från fritidsgården Polar. Vi samarbetar med ungdomar för att öka delaktigheten och engagemanget.
 • Vi tillhandahåller rastaktiviteter på Sjöparksskolan och deltar i gemensamma aktiviteter och möten i skolan.

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du bemöter oss respektfullt och följer våra ordningsregler.
 • Att du kontaktar oss om du har förslag på aktiviteter och eller arrangemang eller vill vara med och genomföra aktiviteter.
 • Att du deltar med glädje i våra aktiviteter.

Så här bidrar vi till ett hållbart samhälle:
Vi följer kommunens målstyrningsprocess och bidrar genom våra handlingsplaner till ett mer hållbart samhälle. Vi följer upp vårt arbete löpande under året, utvärderar och förbättrar utifrån ungdomarnas behov.

Dina åsikter är värdefulla
Så här når du oss, kontakta oss gärna via mejl: ungdomsenheten@gallivare.se
Följ gärna fritidsgården på: instagram: gallivarefritidsgard och i Ungdomsappen.se (kräver medlemskap och lanseras under 2023).

Miljö- och byggnämnden

Byggavdelningen utgår från plan- och bygglagen och handlägger allt från
marklov, rivningslov, förhandsbesked, bygglov på stora hallar,
verksamhetslokaler samt bostäder till bygganmälningsärenden för
attefallsreglerna och eldstäder.

I handläggningen ingår i mer komplexa ärenden även tekniska samråd,
arbetsplatsbesök och slutsamråd.

Vi utför även tillsyn enligt plan och bygglagen, kontrollerar obligatoriskt
ventilationskontroller, hissintyg och är en remissinstans för olika
myndigheter och instanser.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • Alla som söker kontakt med oss ska mötas av kompetent personal
  som ger information och utför en rättvis och professionell
  handläggning av ditt ärende
 • Du kan besöka oss under kommunhusets ordinarie öppettider
  alternativt ringa oss under byggavdelningens telefontider. Under
  rådande Covid-tider kan bemanningen variera.
 • Vid förfrågan via telefon, mejl (mobpost@gallivare.se) eller brev
  kontaktar vi dig inom tre till fem arbetsdagar. Vid mycket
  komplexa frågeställningar kan svaret dröja och vi återkommer då till
  dig om detta.
 • Våra beslut ska vara tydligt formulerade så att du vet vad det
  innebär
 • Vi kommer att meddela dig om din ansökan/anmälan behöver
  kompletteras med nya handlingar inom tre arbetsveckor. I samband
  med det får du även information om vem som handlägger ditt
  ärende.
 • Vi kommer ge dig ett beslut om bygglov och förhandsbesked inom
  10 arbetsveckor från en komplett ansökan
 • Vi kommer att kontakta dig om det visar sig att våra tidsramar inte
  hinner efterlevas

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du tar kontakt med oss i god tid för att få upplysningar innan
  åtgärden påbörjas.
 • Att du lämnar in kompletta handlingar tillsammans med din ansökan
  eller anmälan och att underlagen är tydliga.
 • Att de kartor och ritningar du lämnar in är skalenliga. Vi ser gärna
  att handlingarna skickas digitalt via mittbygge alternativt
  mobpost@gallivare.se
 • Att vid förfrågan om komplettering eller förtydliganden besvaras
  våra mail/samtal/brev.

Så här bidrar vi till ett hållbart samhälle
Kommunplanens målsättningar grundar sig i Agenda 2030-målen om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Kommunplanen styr
vårt arbete, liksom att följa de lagar och regler som gäller vid vår
myndighetsutövning.
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL syftar till att, med hänsyn till den
enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och
goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer.

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen verkar för att Gällivare kommun
ska bli en arktisk småstad i världsklass.

Har du synpunkter på vår verksamhet?
Berätta det för oss! Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen. Dina synpunkter kan du lämna via e-post, mobpost@gallivare.se

Miljöavdelningen utför tillsyn utifrån miljöbalkens lagstiftningsområde och kringliggande lagstiftning, livsmedelslagstiftningen och receptfria läkemedel i huvudsak.
Förutom tillsyn så hanterar vi bl.a. anmälningar och tillstånd för olika verksamheter och åtgärder, hjälper regionen med smittspårning och yttrar oss i olika tillståndsärenden till andra myndigheter.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • Alla som söker kontakt med oss ska mötas av kompetent personal som ger information och utför en rättvis och professionell handläggning av ditt ärende. Våra handläggare har olika sakområden som de har fördjupad kompetens inom.
 • Du kan besöka eller ringa oss under kommunhusets ordinarie öppettider. Under rådande Covid-tider kan bemanningen variera.
 • Vid förfrågan via telefon, mejl (mobpost@gallivare.se) eller brev kontaktar vi dig inom tre till fem arbetsdagar. Vid mycket komplexa frågeställningar kan svaret dröja och vi återkommer då till dig om detta.
 • Våra beslut ska vara tydligt formulerade så att du vet vad det innebär
 • Vi kommer att meddela dig om din ansökan/anmälan enligt miljöbalkens område behöver kompletteras med nya handlingar inom fyra arbetsveckor. I samband med det får du även information om vem som handlägger ditt ärende.
 • Vi kommer ge dig ett beslut med anledning av din ansökan/anmälan enligt miljöbalken inom sex arbetsveckor från en komplett ansökan.
 • Komplettering av ärenden inom livsmedelslagstiftningens område kommer att meddelas dig inom en vecka.
 • Vi kommer ge dig ett beslut med anledning av din livsmedelsregistrering inom två arbetsveckor.
 • Rapport från tillsynsbesöket kommer skickas till dig inom fyra till sex veckor.
 • Vi kommer att kontakta dig om det visar sig att våra tidsramar inte hinner efterlevas.

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du tar kontakt med oss i god tid för att få upplysningar innan åtgärden påbörjas.
 • Att du lämnar in kompletta handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan och att underlagen är tydliga.
 • Att de kartor och ritningar du lämnar in är skalenliga och att efterfrågad information är utsatt. Vi ser gärna att handlingarna skickas digitalt via någon av våra e-tjänster alternativt mobpost@gallivare.se
 • Att vid förfrågan om komplettering eller förtydliganden besvaras våra mail/samtal/brev.
 • Att ni håller oss uppdaterade vid förändringar inom verksamheten som t.ex. byte av kontaktperson, förändrade omfattningar av verksamheten m.m.


Så här bidrar vi till ett hållbart samhälle

Kommunplanens målsättningar grundar sig i Agenda 2030-målen om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Kommunplanen styr vårt arbete, liksom att följa de lagar och regler som gäller vid vår myndighetsutövning.
Miljöbalken (1998:808) syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Livsmedelslagstiftningen syftar till att det livsmedel som man äter och dricker ska vara säkert att konsumera. I det begreppet ingår bl.a. att konsumenterna ska få tillräcklig och korrekt information. Livsmedlen ska inte heller innehålla sådana halter av ämnen så att de kan vara hälsoskadliga.

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen verkar för att Gällivare kommun ska bli en arktisk småstad i världsklass.

Har du synpunkter på vår verksamhet?
Berätta det för oss! Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen.

Dina synpunkter kan du lämna via e-post, mobpost@gallivare.se

Att värna om Gällivares miljö och invånarnas hälsa är en viktig fråga och sker med stöd av såväl lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som utifrån politiska målsättningar och ambitioner.

Inom miljö- bygg och räddningsförvaltningen finns 3 huvudsakliga delar. Bygg granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till- och ombyggnationer samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Räddning arbetar för att rädda liv, miljö och egendom samt skapa trygghet för den som vistas i kommunen. Miljö bedriver tillsyn inom miljöskydd (på företag som har eller kan ha miljöpåverkan), hälsoskydd (kontroll av inomhusmiljön för t.ex. elever), livsmedel (den som säljer livsmedel ska ha god kontroll på sina produkter) samt dricksvatten, smittskydd och till viss del, renhållning/avfall.

På räddningstjänsten i Gällivare arbetar vi med att förebygga bränder och verkar för att åstadkomma skydd mot andra olyckor. Räddningstjänsten utövar myndighetsutövning gentemot ägare, verksamhetsutövare och privatpersoner.
Vi ger information och rådgivning samt arbetar med myndighetsutövning genom tillsyn, kontroll och handläggning utifrån lagstiftning. Vi ska verka för en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människor som vistas och verkar i Gällivare.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • Alla som söker kontakt med oss ska mötas av kompetent personal som ger information och utför en rättvis och professionell handläggning av ditt ärende
 • Du kan besöka oss under vardagar 8.00–16.00.
 • Vid förfrågan via telefon, e-post (raddningstjansten@gallivare.se) eller brev kontaktar vi dig inom tre till fem arbetsdagar. Vid mycket komplexa frågeställningar kan svaret dröja och vi återkommer då till dig om detta.
 • Våra beslut ska vara tydligt formulerade så att du vet vad det innebär
 • Vi kommer att meddela dig om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med nya handlingar inom tre veckor. I samband med det får du även information om vem som handlägger ditt ärende.
 • Vi kommer att ge dig ett beslut gällande ditt tillstånd inom tre månader från en komplett ansökan.
 • Vi kommer att kontakta dig om det visar sig att våra tidsramar inte hinner efterlevas

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du tar kontakt med oss i god tid för att få upplysningar innan planerad åtgärd är tänkt att påbörjas
 • Att du lämnar in kompletta handlingar tillsammans med din ansökan och att underlagen är tydliga.
 • Att du gärna skickar in handlingarna digitalt via någon av våra e-tjänster alternativt raddningstjansten@gallivare.se
 • Att vid förfrågan om komplettering eller förtydliganden besvaras våra mail/samtal/brev.

Så här bidrar vi till ett hållbart samhälle
Kommunplanens målsättningar grundar sig i Agenda 2030-målen om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Kommunplanen styr vårt arbete, liksom att följa de lagar och regler som gäller vid vår myndighetsutövning.

Bestämmelserna i lagen om skydd mot olyckor (2003:778), LSO syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen arbetar för att alla medborgare i Gällivare kommun ska ha en trygg och säker hem- och arbetsmiljö avseende bränder och andra olyckor.

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen verkar för att Gällivare kommun ska bli en arktisk småstad i världsklass.

Har du synpunkter på vår verksamhet?
Berätta det för oss! Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen.
Dina synpunkter kan du lämna via e-post, raddningstjansten@gallivare.se

Samhällsbyggnad- och teknik

Avdelning teknik tillhandahåller och säkerställer funktionalitet för dig som kommunmedborgare inom avfallshantering, fibernät, gator/vägar och VA. Vår verksamhet präglas av ett hållbart miljötänkande med en kvalitetssäkrad information och kommunikation.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • Att vi följer upp och kvalitetssäkrar åtgärder och följer fattade kommunala beslut inom vårt verksamhetsområde.
 • Att vi tar emot, utför åtgärder och återkopplar utifrån inkomna felanmälningar.
 • Att vi planerar och utför strategiskt hållbara åtgärder och lösningar med fokus på medborgarbehov.

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du tar del av respektive enhets servicedeklaration för närmare information om verksamhetsområde.
 • Att du följer lagkrav och fattade beslut som berör vårt verksamhetsområde.
 • Att du registrerar dig via SMS-tjänst vid samhällsstörningar (UMS) för att vi ska nå ut med akut information till dig. Klicka här för mer information.
 • Att du tar del av information via Gällivare kommuns webbsida, sociala medier, och annonser i media.

Hjälp oss att synliggöra fel och brister!
Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom avdelning för teknik. Felanmälan och synpunkter lämnar du via http://www.gallivare.se, via app Felanmälan Gällivare kommun eller via telefon: 0970-818 213.

Vår verksamhet säkrar god kvalité samt uppfyllande av gällande miljökrav för insamling, transport och hantering av medborgarnas och verksamheters avfall. Vårt miljötänk genomsyrar verksamheten.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • Vi hämtar hushållsavfall enligt rådande avtal.
 • Vi hämtar avloppsslam från enskilda brunnar.
 • Vi har bemannade återvinningscentraler i kommunen.
 • Vi ansvarar för mindre insamlingsstationer för omhändertagande av exempelvis småel och batterier.
 • Vi informerar löpande på kommunens hemsida om nyheter och förändringar i vår verksamhet.

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du sorterar ditt avfall i enlighet med vår sorteringsguide.
 • Att du lämnar ditt grovavfall och ditt farliga avfall på din närmsta återvinningscentral.
 • Att du använder återvinningsstationer för att lämna tidningar och förpackningar av plast, metall, papper/kartong och glas.
 • Att du ställer ut sopkärl för tömning senast kl 06.00 på hämtningsdagen.
 • Att du ser till att ditt sopkärl är lättillgängligt för tömning.
 • Att du lägger inte slänger ditt skräp i samhället och naturen.
 • Att du plockar upp din hunds avföring och slänger detta i hundlatrin eller soptunna.

Hjälp oss att synliggöra fel och brister!
Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom avdelning för teknik. Felanmälan och synpunkter lämnar du via http://www.gallivare.se, via app Felanmälan Gällivare kommun eller via telefon: 0970-818 213.

Vår verksamhet säkrar fiberanslutningar med hög kapacitet och god kvalitet för kommunen och dess medborgare. Vi står för en hög driftsäkerhet med hjälp av våra egna medarbetare och externa entreprenörer.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • Vi tillhandahåller fiberanslutningar med hög kapacitet och god kvalitet.
 • Vi säkerställer driftsäkerhet enligt riktlinjer och förordningar från Post- och Telestyrelsen och krav från våra tjänsteleverantörer.
 • Vi övervakar kontinuerligt fibernätets funktion och kapacitet.
 • Vi informerar våra tjänsteleverantörer om planerade driftavbrott och störningar.
 • Vi uppdaterar löpande med information via www.dundernet.se vid händelser av intresse.
 • Vi ger dig ett bra och korrekt kundbemötande via mail eller under vår telefonkös öppettider (helgfria måndagar och torsdagar, kl.13:00-14:30)

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du som fastighetsägare hanterar Gällivare kommuns fiberutrustning enligt avtalsvillkor.
 • Att du anmäler problem med din fiberanslutning till din tjänsteleverantör.
 • Att du tar del av vår löpande information via www.dundernet.se.

Hjälp oss att synliggöra fel och brister!
Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Du rapporterar in skador eller risker för skador på fibernätet (kablar, skåp och brunnar) via www.gallivare.se, via appen Felanmälan Gällivare kommun eller via telefon: 0970-818 880 (fiberenhetens telefonkö) 0970-818 213 (Gällivare kommuns felanmälan).

Vår verksamhet säkrar god kvalitet och säkerhet på gator och vägar för kommunen och dess medborgare. Vi driftar och underhåller kommunala gator och vägar med hjälp av våra egna medarbetare och entreprenörer.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • Vi vinterväghåller, snöröjer och halkbekämpar samt tar upp sand och grus när vintersäsongen är över.
 • Vi åtgärdar skador och hål i ytskikt på våra gator och vägar.
 • Vi ordnar med trafikskyltar, allmänna parkeringar och parkeringstillstånd.
 • Vi hanterar kommunala belysningspunkter.

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du följer trafik- och parkeringsregler.
 • Att du visar dina medtrafikanter hänsyn och följer lagstiftning.
 • Att du som fastighetsägare inte använder dig av gatuområde som upplag för exempelvis snö och trädgårdsavfall.
 • Att du som fastighetsägare säkerställer framkomlighet och säkerhet vid din fastighet.

Hjälp oss att synliggöra fel och brister!
Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom avdelning för teknik. Felanmälan och synpunkter lämnar du via http://www.gallivare.se, via app Felanmälan Gällivare kommun eller via telefon: 0970-818 213.

Vår verksamhet säkrar god kvalitet på dricksvattnet för kommunen och dess medborgare. Vi står för en säker vattenförsörjning med hjälp av våra egna medarbetare och entreprenörer. Vi säkerställer funktionell avloppshantering som uppfyller gällande miljökrav.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • Vi säkerställer vattenleveransen och uppfyller livsmedelsverkets krav på godkänt dricksvatten.
 • Vi säkerställer god vattenkvalitet genom löpande provtagning och analys.
 • Vi har jour och beredskap dygnet runt för akuta händelser.
 • Vi skickar ut SMS-tjänst vid samhällsstörningar (UMS) vid akuta händelser. Vi uppdaterar löpande via kommunens webbplats gallivare.se vid händelser av intresse.

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du som fastighetsägare säkerhetsställer en fullgod va-anläggning inom din fastighet.
 • Att du följer gällande lagkrav för vatten och avlopp.
 • Att du registrerar dig via SMS-tjänst vid samhällsstörningar (UMS) för att vi ska nå ut med akut information till dig. Klicka här för mer information.
 • Att du vid vattenleveransstörning tar del av vår information via kommunens webbplats gallivare.se eller via SMS-tjänst vid samhällsstörningar (UMS).
 • Att du inte spolar ned föremål som inte är avsedda för avlopp.

Hjälp oss att synliggöra fel och brister!
Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom avdelning för teknik. Felanmälan och synpunkter lämnar du via http://www.gallivare.se, via app Felanmälan Gällivare kommun eller via telefon: 0970-818 213.

Socialnämnden

Socialnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för socialtjänst. Socialförvaltningen är den förvaltning som har ansvar för socialtjänst i Gällivare kommun. Socialförvaltningen har verksamheter som ansvarar för myndighetsutövning, familjerätt, familjerådgivning, stöd, vård och omsorg i ordinärt boende, dagliga verksamheter och olika boendeformer för äldre och för personer med olika funktionshinder. Socialförvaltningen har även ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården för de som bor i kommunens olika boendeformer, de som vistas på daglig verksamhet samt alla över 18 år som på grund av sjukdom, ohälsa eller skada behöver sjukvård i hemmet och inte kan besöka hälsocentral.

Uppdragsbeskrivning
Socialtjänstens uppgift är att främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden och levnadsvillkor, ansvara för vård och omsorg, råd och stöd, ekonomiskt stöd och annat bistånd till enskilda och familjer i Gällivare kommun som behöver det.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • Socialförvaltningens medarbetare möter dig med respekt och förståelse för din situation.
 • Socialförvaltningen har i sitt uppdrag att främja både jämlika och jämställda
  levnadsvillkor. Jämlikhet handlar om rättvisa villkor mellan individer och grupper i samhället medan jämställdhet gäller förhållandet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Socialförvaltningen utgår från de nationella metoderna Individens Behov I Centrum, IBIC, och Barns Behov I Centrum, BBIC. Metoderna utgår från varje persons individuella behov inom olika livsområden vilket blir vägledande vid beslut om insatser.
 • Socialförvaltningen kommer vid rekrytering av personal beakta de sökandes
  kunskaper inom minoritetsspråken och minoriteternas kultur och om möjlighet finns ska detta tillvaratas inom förvaltningen.
 • Socialförvaltningen erbjuder sin personal utbildning i finska, meänkieli och samiska samt samisk kultur.

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du är delaktig och samverkar gällande det stöd och den vård och
  omsorg som du har behov av och får beslut om.

Så här bidrar vi till ett hållbart samhälle:
Kommunplanens målsättningar som grundar sig på Agenda 2030 målen om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle styr vårt arbete, liksom att följa de lagar och förordningar som socialförvaltningen har att förhålla sig till. Socialförvaltningens uppgift är att främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla medborgare i Gällivare kommun som har behov av insatser från socialförvaltningen oavsett ursprung, modersmål, funktionshinder, landsbygd eller tätort samt socioekonomisk bakgrund.

Din åsikt är viktig för oss.
Har du synpunkter på vår verksamhet? Berätta det för oss!
Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra
verksamheter inom socialförvaltningen. Lämna dina synpunkter och klagomål via blankett. Blanketten finns inom socialförvaltningens samtliga verksamheter, du kan också be personalen om en blankett eller fylla i den via Gällivares kommuns hemsida

Överförmyndarnämnden

Vårt uppdrag
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare samt i vissa fall pröva om tillstånd ska lämnas till dessa för rättshandlingar och andra åtgärder. Genom sin tillsynsfunktion utgör överförmyndarnämndens verksamhet ett skydd för utsatta personer i samhället till exempel sjuka, funktionsnedsatta och barn.

Tjänster och servicenivå
Överförmyndarnämnden handlägger efter förvaltningslagens regler, det vill säga så enkelt och snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. En förutsättning för en enkel och snabb handläggning är att inkommande ansökningar är kompletta. Handläggarna vid överförmyndarnämnden handlägger ärenden utifrån delegation av överförmyndarnämnden vilket
innebär att de flesta ärenden hanteras av handläggarna men att vissa ärenden beslutas av nämnden. Överförmyndarnämnden har sammanträde varannan månad med uppehåll juni och juli månad.

Överförmyndarnämnden har som mål att 90 % av årsräkningarna ska vara granskade och klara senast den 1 september. Resterande 10 % senast den 30 november. Arvode till ställföreträdarna beräknas utifrån Sveriges kommuner och landstings riktlinjer och betalas ut i samband med att årsräkningen är granskad och godkänd.

Svar på frågor
Telefon tid under helgfria vardagar klockan 09.30–11.00 förutom onsdagar då telefontiden är klockan 13.00–14.30. Vi bevakar överförmyndarnämndens e-post varje dag under helgfria vardagar. Ambitionen är att svara direkt på inkommande e-post, dock senast inom 5 dagar.

Vi tillhandahåller uppdaterad och aktuell information på
http://www.gellivare.se/sv/Kommun/Stod--Omsorg/Overformyndare/.

Tillgänglighet
Överförmyndarnämnden har verksamhet mellan klockan 08.00-16:30 måndag till och med torsdag samt fredagar klockan 08.00 – 16.00 helgfria vardagar. Verksamheten har inga fasta besökstider utan besök bokas in efter överenskommelse med handläggare. Telefontid varje helgfri vardag under en och en halv timme/dag.

Under tiden 1 mars – 1 september prioriteras handläggningen gällande granskning av årsräkningarna. Under sommar månaderna juni – augusti har verksamheten en lägre bemanning med anledning av semester.

Aktuella blanketter finns tillgängliga på hemsidan och på överförmyndarnämndens kontor.

Hjälp oss att hjälpa till
För att handläggarna vid överförmyndarnämndens verksamhet ska kunna ge en god service avseende handläggning och handläggningstid förväntas att:

 • inkomna ansökningar är kompletta
 • inkomna årsräkningar, sluträkningar och förteckningar är kompletta
 • begärda kompletteringar inkommer inom angiven tid
 • möte bokas in i förväg för att kunna ge en god service


Vid synpunkter på överförmyndarnämndens handläggning/verksamhet tar vi emot detta via telefon, besök eller e-mail; overformyndaren@gallivare.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-26
Publicerad:
2023-03-15