Gå till innehåll

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Information enligt dataskyddsförordningen om behandling av personuppgifter när du kommer i kontakt med en nämnd vid exempelvis skrivelser, ansökningar, överklagningar m.m.

Vad är personuppgifter?

All slags information som på något sätt kan hänföras till en fysisk person som är i livet kan betraktas som en personuppgift. Detta är till exempel: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, fastighetsbeteckning osv.

Behandling av personuppgifter

Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det sker enligt de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen eller i annan lagstiftning.

Med behandling av personuppgifter menas alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter oavsett det sker på automatisk väg eller manuellt. Detta innebär att till exempel insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring, blockering, utplåning eller förstöring är behandling av personuppgifter.

Utlämnande av personuppgifter

Generellt kan personuppgifter komma att lämnas ut till andra myndigheter i samband med till exempel överklaganden. Uppgifter som är allmänna och offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar.

Bevarande och gallring av handlingar som innehåller personuppgifter

Uppgifter och handlingar hos de personuppgiftsansvariga myndigheterna inom Gällivare kommun omfattas av offentlighetsprincipen och arkivlagens bestämmelser om bevarande av allmänna handlingar. Beslut om gallring hanteras genom myndighetens fastställande av dokumenthanteringsplaner där beslut om tidpunkt för eventuell gallring bestäms. Denna tidpunkt varierar beroende vilket slag av ärende som är aktuellt.

Registerutdrag

Du har rätt att, genom en begäran av registerutdrag från den personuppgiftsansvarige, få besked om hur personuppgifter som rör dig behandlas samt om så önskas, få tillgång till personuppgifterna. Kontaktuppgifter till de personuppgiftsansvariga finns längre ned på denna sida.

Rättelse av personuppgifter

Du har möjlighet att hos den personuppgiftsansvarige begära att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan också begära att den personuppgiftsansvarige skall meddela mottagare av personuppgifter om genomförd rättelse.

Om du anser att den personuppgiftsansvarige bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Deras adress är:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

imy@imy.se

Möjlighet finns att på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida använda en e-tjänst för klagomålet.
Du bör dock alltid först söka rättelse genom kontakt med den personuppgiftsansvarige.

Ansvarig för behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är de olika myndigheterna inom Gällivare kommun:

Kommunstyrelsen behandlar personuppgifter vid

 • Hantering av post- och nämndadministration
 • Handläggning och beslut om serveringstillstånd
 • Arbete med framtagande av översikts-, detaljplaner och områdesbestämmelser
 • Handläggning och beslut i frågor där Gällivare kommun är markägare
 • Informationsverksamhet och upprätthållande av hemsida, intranät och kommunens officiella facebooksida
 • Näringslivs- och landsbygdsutveckling
 • Administration och upprätthållande av kommunalt pensionärsråd, rådet för social hållbarhet, rådet för funktionshinderfrågor, ungdomsrådet samt rådet för minoritetsspråk.
 • Energiplanering, säkerhetsfrågor samt frågor om infrastruktur och kommunikationer
 • Integrationsfrågor
 • IT-drift
 • Personal- och löneadministration
 • Utbyggnad och drift av stadsnät
 • Handhavande av allmänkulturell verksamhet och museum
 • Handhavande av folkbibliotek
 • Handhavande av fritidsgårds- och ungdomsverksamhet
 • Teknisk förvaltning
 • Drift av flygplats
 • Fastighetssamordning
 • Drift av vatten- och reningsverk
 • Drift av idrottsanläggningar
 • Skötsel av kommunens natur- och grönområden samt den kommunalägda skogen
 • Hantering av konsumentvägledning
 • Hantering av snöröjning och sophämtning
 • Handläggning av skuldsanering, bostadsanpassningsbidrag
 • Handhavande av kommungemensam fordonspark
 • Handhavande av kommungemensam växel
 • Handläggning av ärenden rörande bidrag för enskild väg
 • Tillhandahållande av arbetsmarknadsåtgärder för enskilda

Kontaktuppgifter

Gällivare kommun
Kommunstyrelsen
982 81 Gällivare
post@gallivare.se
0970-818 000

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen

Lars Nilsson
dataskyddsombud@gallivare.se

Barn- och utbildningsnämnden behandlar personuppgifter vid

 • Fullgörande av kommunens uppgifter inom barnomsorg samt inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar.

Kontaktuppgifter

Gällivare kommun
Barn- och utbildningsnämnden
982 81 Gällivare
boupost@gallivare.se
0970-818 000

Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden

Lars Nilsson
dataskyddsombud@gallivare.se

Socialnämnden behandlar personuppgifter vid

 • Handläggning av enskildas ansökningar om bistånd jämlikt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för funktionshindrade
 • Verkställande av beslutade insatser
 • Handhavande av familjerättsliga frågor och familjerådgivning
 • Utredningar och yttranden i ärenden där tillsyn av nämndens verksamhet sker av utomstående myndighet
 • Tillsyn utifrån alkohollagen och tobakslagen
 • Handhavande av hemsjukvård

Kontaktuppgifter

Gällivare kommun
Socialnämnden
982 81 Gällivare
socpost@gallivare.se
0970-818 000

Dataskyddsombud för socialnämnden

Lars Nilsson
datasskyddsombud@gallivare.se

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden behandlar personuppgifter vid

 • Handläggning av bygglov, anmälan och andra lovplikter inom plan och bygglagen
 • Tillsyn och handläggning av ärenden inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, smittskydd, renhållning och receptfria läkemedel
 • Handhavande av räddningstjänst, tillsyn och handläggning av ärenden rörande LSO, LBE och sotning

Kontaktuppgifter

Gällivare kommun
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
982 81 Gällivare
mobpost@gallivare.se
rtjpost@gallivare.se
0970-818 000

Dataskyddsombud för miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Lars Nilsson
dataskyddsombud@gallivare.se

Överförmyndarnämnden behandlar personuppgifter vid

 • Hantering av ärenden rörande huvudmän, gode män, förvaltare och förmyndare

Kontaktuppgifter

Gällivare kommun
Överförmyndarnämnden
982 81 Gällivare
overformyndaren@gallivare.se
0970-818 000

Dataskyddsombud för överförmyndarnämnden

Lars Nilsson
dataskyddsombud@gallivare.se

Valnämnden behandlar personuppgifter vid

 • Genomförandet av allmänna val och folkomröstningar

Kontaktuppgifter

Gällivare kommun
Valnämnden
982 81 Gällivare
valnamnden@gallivare.se
0970-818 000

Dataskyddsombud för valnämnden

Lars Nilsson
dataskyddsombud@gallivare.se

Kommunens revisorer behandlar personuppgifter vid

 • Granskning av den kommunala verksamheten

Kontaktuppgifter

Gällivare kommun
Kommunens revisorer
982 81 Gällivare
valnamnden@gallivare.se
0970-818 000

Dataskyddsombud för kommunens revisorer

Lars Nilsson
dataskyddsombud@gallivare.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-04
Publicerad:
2022-09-26