Gå till innehåll

Rehabilitering

Rehabilitering innebär att personer med funktions- och aktivitetsbegränsningar får möjlighet att fortsätta att leva ett aktivt liv baserat på egna val och handlingar istället för att hamna i passivitet och hjälpberoende. I Gällivare kommun kontaktas Rehabenheten vid behov av rehabilitering, habilitering, hjälpmedel eller om fallrisk föreligger.

Rehabenheten:

 • jobbar inom särskilda boenden på äldreomsorgen och inom handikappomsorgen,
 • har hand om handikappomsorgens dagliga verksamheter,
 • stöttar hemtjänsten med deras brukare och de som har personliga assistenter,
 • gör hembesök till de över 18 år som behöver få hjälpmedel utprovade i hemmet, bostadsanpassningar och hjälp med träning i hemmet.

Omsorgs- och vårdpersonal har tillsammans med rehab personalen en viktig roll för stötta så att den enskilde brukaren skall få utföra så mycket som möjligt själv. På rehabenheten jobbar arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och en rehabassistent som är undersköterska.

Arbetsterapeuten

 • Bedömer personers aktivitetsförmåga i det dagliga livet.
 • Hjälper till vid förflyttningsproblematik genom att instruera personal i förflyttningsteknik som är ergonomisk både för personen och personalen.
 • Kompenserar personers aktivitetsnedsättning genom att förskriva samt prova ut hjälpmedel samt instruerar patienten, anhöriga och personal i användningen av dessa
 • Anpassar miljön till personens aktivitetsförmåga genom att göra/föreslå förändringar i bostaden.
 • Följer upp och utvärderar arbetsterapeutiska insatser.

Sjukgymnasten/Fysioterapeuten

 • Bedömer personers fysiska förmåga. Detta innebär bl.a. balans, styrka, koordination och behov av gånghjälpmedel.
 • Hjälper till vid förflyttningsproblematik genom att instruera personal i förflyttningsteknik som är ergonomisk både för personen och personalen.
 • Förskrivning av förflyttningshjälpmedel för att kunna gå och stå samt instruerar patienten, anhöriga och personal i användningen av dessa
 • Anpassar miljön till personens aktivitetsförmåga genom att göra/föreslå förändringar i bostaden och den fysiska närmiljön.
 • Handleder personal i träningsaktiviteter för förebyggande syfte genom t.ex. sittgymnastik.

Vardagsrehabilitering är ett arbetssätt där omsorgs- och vårdpersonal har kunskap i ett rehabiliterande förhållningssätt och uppmuntrar personen till eget handlande. Att ta tillvara på personens egna resurser och möjligheter till att vara aktiv i vardagen bör ingå som en del av de vardagliga vård- och omsorgsinsatserna.

Vardagsrehabilitering

 • Bör utgöra grunden för allt vård- och omsorgsarbete och vara en självklar del i all personals dagliga arbete
 • Tillvaratar personens egna resurser och möjligheter att vara aktiv i vardagen
 • Ett arbetssätt som ska användas i de dagliga SoL insatserna

Specifik rehabilitering

 • Utförs enlig Hälso- och sjukvårdslagen av rehabpersonal som har kompetens inom området rehabilitering
 • Kan delegeras till vård- och omsorgspersonal
 • Är en planerad, målinriktad och tidsavgränsad insats
 • Personcentrerad insats som utförs i samråd med individen/närstående och rehabpersonal i personens bostad
 • Förskrivning av hjälpmedel kan vara en del av en insats

Rehab kontaktas vid behov av rehabilitering, habilitering, hjälpmedel eller om fallrisk föreligger.

 1. Ring på samordningstelefonen under telefontiden. Där svarar en Arbetsterapeut eller Fysioterapeut/Sjukgymnast som tar emot ditt ärende.
 2. Ring den arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som är ansvarig över ditt område, den ansvarige kan ha semester ring då någon av de andra. Lista över våra telefonnummer och områdesindelning är utskickad till samtliga enhetschefer.

Vid kontakt vill vi veta:

Situation
Vad är anledningen till kontakt?

 • Vem kontaktar?
 • Patient: Namn, (Personnummer), Enhet/Adress, Telefonnummer

Bakgrund
Kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en helhetsbild av patientens tillstånd från tidigare till nuvarande förmåga.

 • Tidigare och nuvarande sjukdomar av betydelse. - Kort rapport av aktuella förmågor. - Eventuell smitta eller liknande?
 • Hjälpmedel sedan tidigare i hemmet?
 • Boendemiljö
 • Social bakgrund

Aktuellt tillstånd

 • Aktuella problem?
 • I vilka aktiviteter uppstår problemen?

Rekommendation

 • Brådskande ärende?
 • Vill ni ha återkoppling vid mottagande av ärendet?
 • Vem kan kontaktas för frågor?
 • Vem kan kontaktas vid ärendets start?

Samordningstelefon

Telefonnummer: 0970-81 89 95
Telefontid: måndag-fredag kl. 08.00-09.30

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-05-30