Gå till innehåll

Hjälp i hemmet för äldre

Hjälp i hemmet syftar till att underlätta den dagliga livsföringen i den egna bostaden och bidra till ökad trygghet och kvarboende. Hjälpen ska stärka din möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden, ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Du kan ansöka om hjälp med det du inte klarar av att utföra på egen hand. Insatsernas mål är att du ska få ditt hjälpbehov tillgodosett för att klara ett vardagligt liv. Insatserna kan vara följande:

 • Hemtjänst
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Personligt stöd för att avlasta anhörig som vårdar eller stödjer den enskilde: avlösning i hemmet, växelvård eller korttidsvistelse vid tillfälligt behov
 • Korttidsvistelse
 • Särskilt boende
 • Bostadsanpassning
 • Hjälpmedel

Hur gör jag för att ansöka?

 1. Ansökan
  Insatser för hjälp i hemmet ansöker du om hos biståndshandläggaren i kommunen. Tillsammans med biståndshandläggaren bokas ett hembesök in och ansökan om de insatser som önskas upprättas. Ansökan behandlas alltid med sekretess.

  Kontakta biståndshandläggare via kommunens växel 0970- 818 000.
  Biståndshandläggare nås säkrast mellan klockan 08:30-09:30.

 2. Utredning
  Biståndshandläggaren utreder ditt behov av stöd och hjälp. För att kunna avgöra om du har rätt till insatser gör biståndshandläggaren en utredning och en individuell bedömning i varje enskilt ärende. Utredning inleds skyndsamt och utredningstiden varierar utifrån behov.

 3. Beslut
  Besluten beviljas utifrån var och ens speciella behov och syftet är att stödja förmågan att leva ett normalt liv. Biståndshandläggarens mål är att göra noggranna utredningar om vad och vem som ska kunna tillgodose dina behov.

  Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

 4. Genomförandeplan
  När du beviljas hemtjänstinsatser tilldelas du en kontaktperson som har huvudansvaret för din omsorg. Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan där dina behov och önskemål tillgodoses.

Hemtjänst är ett samlingsord för olika former av personlig omvårdnad och sevice som du kan få i hemmet. Hemtjänst kan ges dygnet runt. Hjälpen beviljas utifrån dina individuella behov enligt socialtjänstlagen. 

I Gällivare kommun samarbetar hemtjänsten med hemsjukvården som finns i Gällivare kommuns regi. Detta betyder att kommunen har ansvaret för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Vad kan jag få hjälp med?
Du kan ansöka om hjälp med det du inte klarar av att utföra på egen hand. Insatserna kan vara:

 • Hjälp med hemlivet - till exempel städning, tvätt och inköp.
 • Hjälp för dina personliga behov - till exempel hygien, förflyttning, på- och avklädning, måltider och trygghetsskapande insatser
 • Avlösning i hemmet

När man bor i hushållsgemenskap ställs krav på att man bistår varandra i hushållet med hjälp.

Kontaktinformation grupplokaler

Telefonnummer

Hemtjänsten Södra

0970-81 86 12

Hemtjänsten Nära

0970-81 85 65

Hemtjänsten Norra /Malmberget

0970-81 86 33

Hemtjänsten Norra /Skaulo

0970-50 371

Hemtjänsten Östra /Ullatti

0970-81 83 42

Hemtjänsten Östra /Hakkas/Nattavaara

0970-81 88 66

Hemtjänsten Östra /Dokkas

0970-81 89 10

Hemtjänsten Resursenheten

0970-81 86 58

Stödenheten

0970-81 86 13


Du som har eget boende och är i behov av att få färdiglagad mathemlevererad kan ansöka om matdistribution.

Hur fungerar det?
Maten tillagas av Matlaget vid Gällivare sjukhus.

Personalen inom hemtjänsten lämnar en matsedel till dig som du får fylla i alternativt fyller vi i den tillsammans med dig, du väljer själv vilka maträtter du vill ha.
Hemtjänstpersonalen beställer maten från Matlaget efter dina önskemål. Du får en kopia på den beställning du har gjort.

Bra att veta

 • Maten levereras kall hem till dig.
 • Det finns fyra rätter/dag att välja mellan.
 • Matlådan går utmärkt att värma i mikrovågsugn, värm cirka 3 minuter. Uppvärmd mat ska EJ återvärmas igen.
 • Matlådan går att frysa in.
 • Det tar 7 vardagar att beställa/avboka maten.
 • Vi från hemtjänsten gör endast matportionsbeställningar från Matlaget.

Har du funderingar, synpunkter eller klagomål angående maten eller matbeställningar, kontaktar du hemtjänsten.

Ett Trygghetslarm är ett hjälpmedel som du använder för att kunna få hjälp vid akuta situationer samt för att du ska kunna känna en ökad trygghet i ditt hem.

Hur installeras Trygghetslarmet?
När du har fått insatsen beviljad från biståndenheten tar larmgruppen i kommunen kontakt med dig för att avtala tid för installation hemma hos dig.

Vid en installation behöver du ge oss en nyckel som kvitteras och
överlämnas till hemtjänstpersonalen. Detta för att personalen ska
kunna komma in och hjälpa dig när du har larmat. Nyckeln förvaras i ett låst skåp på respektive hemtjänstlokal.

Att tänka på är att man INTE har säkerhetskedja eller låst innedörr då det förhindrar personalen att komma in och hjälpa dig.

Hur fungerar Trygghetslarmet?

 • Trygghetslarmet är digitalt vilket innebär att den får signaler via det mobila telefonnätet. Om signalstyrkan är för låg behöver vi montera en extra antenn.
 • Du larmar genom att trycka på din larmknapp. Trygghetslarmet ringer automatiskt upp till Trygghetscentralen i Örebro där det finns personal dygnet runt, som svarar på ditt larm och frågar dig vad du behöver hjälp med.
 • Trygghetscentralen ringer sedan ut till Hemtjänstpersonal eller kontaktar ambulans om det visar sig att du behöver akut hjälp.
 • Personalen från hemtjänsten har upp till undersköterskekompetens. Personalen kan inte göra medicinska bedömningar men förmedlar kontakt vidare med primärvård, akutsjukvård eller ambulans enligt dina önskemål.

Att tänka på

 • Bär alltid larmklockan på dig även när du duschar
 • Flytta inte på trygghetslarmet då signalstyrkan kan försämras
 • Dra inte ut strömkontakten
 • Larmet är personligt
 • Om du reser bort, lämna larmknappen hemma

Kontakta larmgruppen i kommunen

 • Om du byter lås på din bostad
 • Om du byter bostad
 • Om du byter telefonnummer
 • Om du har tappat bort din larmknapp
 • Om du vill lämna tillbaka ditt trygghetslarm
 • Om du har frågor, funderingar eller övriga problem
  kring larmet.

Insatserna syfter till att avlasta person som vårdar eller stödjer en närstående i hemmet.

 • Avlösning i hemmet - när en annan person tillfälligt tar över omvårdnaden
 • Växelvård - när en närstående regelbundet behöver avlastning
 • Korttidsplats vid tillfälligt behov - att avlösa och på så sätt möjliggöra rekreation och vila

Korttidsvistelse syftar till att tillgodose behoven när hemtjänst inte bedöms vara tillräckligt eller när handläggaren inte kan fullfölja utredningen i hemmet under en specifik tidsperiod.

Med särskilt boende för äldre avses samtliga äldreboenden i Gällivare kommun.

Särskilt boende kan beviljas när den enskilde har ett omfattande behov av hjälpinsatser dygnet runt och när insatser i eget hem inte är tillräckliga för att den enskilde skall tillförsäkras skälig levnadsnivå.

Omfattande behov av hjälpinsatser innebär att den enskilde behöver betydande hjälp vid många moment i sin dagliga livsföring. Särskilt boende kan även, i vissa fall, beviljas när den enskilde inte kan tillförsäkras en skälig levnadsnivå i det egna hemmet på grund av otrygghet.

För att kunna bo kvar hemma trots ett funktionshinder kan man ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att underlätta den funktionshindrades dagliga liv i bostaden. Behovet av anpassningsåtgärder ska vara långvarigt eller bestående.

Vilka åtgärder kan jag få bidrag för?
Bidrag lämnas för åtgärder av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Till fasta funktioner räknas till exempel att ta bort trösklar, ställa i ordning en duschplats i stället för badkar, låta installera en spisvakt, bredda dörröppningar.

Hur ansöker jag?
Bostadsanpassning ansöker du via blankett.
Till ansökan ska du bifoga intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker att åtgärden är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt. För anpassning av hyres- eller bostadsrättslägenheter krävs fastighetsägarens medgivande.

Vad gäller om jag inte äger min bostad?
När du ansöker om bostadsanpassning så ska du också lämna in medgivande från samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare att anpassningsåtgärderna får vidtas.

Vad gäller om jag flyttar?
Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

För mer information
Kontakta Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen som ansvarar för handläggningen av bidraget via kommunens växel 0970- 81 80 00

Som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård kan det ibland behövas extra insatser i omgivningen för att en individ ska kunna bli mer självständig.

Gällivare kommun har ansvaret för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Exempel på hjälpmedel:

 • Mobil lyft
 • Rullstol
 • Rollator
 • Duschstol
 • Gåbord
 • Toaförhöjning

Hur ansöker jag?
Hälso- och sjukvården ansvarar för att personer tillhandahålles hjälpmedel enligt gällande regelverk. För att en person ska få tillgång till ett hjälpmedel krävs en förskrivning. Landstinget och kommunerna har gemensam hjälpmedelspolicy och samverkan samt gemensamma riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel. Hjälpmedelsförsörjningen är reglerad i ett samverkansavtal.

Eftersom hjälpmedelsförskrivning är en del av hälso- och sjukvården behöver den som förskriver hjälpmedel känna till och ta hänsyn till ett flertal författningar och bestämmelser bland annat patientsäkerhetslagen, patientlagen, patientdatalagen, lagen om medicintekniska produkter med flera.

Förskrivare är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, dietist, sjuksköterska, läkare, audionom och synpedagog.

Sidinformation

skylt
Socialtjänstens biståndsenhet

Telefontid:
måndag-fredag klockan 08:30-09:30

skylt
Samordningskontakt Arbetsterapeuter, sjukgymnaster
Hemsjukvård - Rebahaktörer

Telefontider:
måndag-fredag klockan 8.00-09.30

skylt
Samordningskontakt sköterskor i Hemsjukvården
Hemsjukvård - SköterskorSenast uppdaterad:
2023-06-18
Publicerad:
2023-02-07