Gå till innehåll

Utvecklingsplaner

Utvecklingsplanerna pekar ut centrum, Vassara och Repisvaara som de tre områden inom kommunen till vilka utbyggnaden av staden ska koncentreras. De ska klargöra förutsättningar och ange riktlinjer för Nya Gällivares identitet som en hållbar och nyskapande stad.

Planerna redogör för en utveckling av staden som tar avstamp i platsspecifika värden där miljö-, kvalitets- och gestaltningsfrågor ligger på en nivå över dagens standard. De ska inspirera och förklara processen för ett hållbart stadsbyggande och ligga till grund för den vidare planeringen.

Planerna ska ses som dynamiska dokument där vision och hållbarhetsmål för respektive delområde ligger fast medan detaljeringsgrad i strategi- och styrmedelsavsnitt utvecklas och utvärderas under processen.

Avvecklingen av Malmberget och den väntade inflyttningen skapar unika förutsättningar för att tänka rätt från början. Det är inte många kommuner som har möjlighet att koncentrera och effektivisera sin stad på det sätt som Gällivare nu har. Här finns möjlighet att skapa en process där varsamt nyttjande av naturens resurser och långsiktig hållbarhet präglar vägen mot det nya Gällivare.

Kommunfullmäktige har antagit utvecklingsplanen för Repisvaara, en av tre utvecklingsplaner som konkretiserar visionen för samhällsomvandlingen och tydliggör riktlinjer för framtida planering och byggnationer.

Utvecklingsplan Repisvaara är en av de tre utvecklingsplaner som konkretiserar den av kommunfullmäktige antagna visionen för samhällsomvandlingen ”En arktisk småstad i världsklass” som tagits fram tillsammans med medborgarna i Gällivare kommun. Syftet med utvecklingsplanerna är att redogöra för hur Gällivare ska nå visionen för samhällsomvandlingen. Syftet är också att ge vägledning i det fortsatta arbetet med planering och exploatering i områdena. Utvecklingsplanerna utgör stöd i det fortsatta arbetet i olika nämnder och förvaltningar. Utvecklingsplanerna bidrar, genom att lägga fast riktlinjer för dessa tre områden; Repisvaara, Vassara och Gällivare centrum, till en mer varierad och attraktiv bostadsmarknad.

Utvecklingsplan Repisvaara redovisar inriktningen för utvecklingen i området. Planen behandlar frågor så som bebyggelse, miljö, energi, livsmiljö, trafik och exploatering. Den bygger på en värdeskapande planering som utgår från platsens specifika värden och förutsättningar. Hållbarhetsmål bygger upp de strategier och beståndsdelar som bidrar till att göra visionen för Repisvaara verklig.

Utvecklingsplan Repisvaara består av två delar; del ett som behandlar Gällivare generellt utifrån visionen för samhällsomvandlingen samt de tre utpekade områdena Repisvaara, Vassara och Gällivare centrum, samt del två som innehåller specifika inriktningar för Repisvaara. Del ett är densamma i alla tre utvecklingsplaner.

Planen antogs i kommunfullmäktige i maj 2013.

Repisvaara

Kommunfullmäktige har antagit utvecklingsplanen för Vassara, en av tre utvecklingsplaner som konkretiserar visionen för samhällsomvandlingen och tydliggör riktlinjer för framtida planering och byggnationer.

Utvecklingsplan Vassara är en av de tre utvecklingsplaner som konkretiserar den av kommunfullmäktige antagna visionen för samhällsomvandlingen ”En arktisk småstad i världsklass” som tagits fram tillsammans med medborgarna i Gällivare kommun. Syftet med utvecklingsplanerna är att redogöra för hur Gällivare ska nå visionen för samhällsomvandlingen. Syftet är också att ge vägledning i det fortsatta arbetet med planering och exploatering i områdena. Utvecklingsplanerna utgör stöd i det fortsatta arbetet i olika nämnder och förvaltningar. Utvecklingsplanerna bidrar, genom att lägga fast riktlinjer för dessa tre områden; Repisvaara, Vassara och Gällivare centrum, till en mer varierad och attraktiv bostadsmarknad.

Utvecklingsplan Vassara redovisar inriktningen för utvecklingen i området. Planen behandlar frågor så som bebyggelse, miljö, energi, livsmiljö, trafik och exploatering. Den bygger på en värdeskapande planering som utgår från platsens specifika värden och förutsättningar. Hållbarhetsmål bygger upp de strategier och beståndsdelar som bidrar till att göra visionen för Vassara verklig.

Utvecklingsplan Vassara består av två delar; del ett som behandlar Gällivare generellt utifrån visionen för samhällsomvandlingen samt de tre utpekade områdena Repisvaara, Vassara och Gällivare centrum, samt del två som innehåller specifika inriktningar för Vassara. Del ett är densamma i alla tre utvecklingsplaner.

Den antagna planen för Vassara har korrigerats för att överensstämma med den antagna fördjupade översiktsplanen. Det innebär att delar av norra strandområdet är borttaget för bebyggelse. Det kommer heller inte att ske någon bebyggelse öster om E45:an, vid hembygdsområdet.

Planen antogs i kommunfullmäktige i augusti 2014.

Utvecklingsplan Vassara

Kommunfullmäktige har antagit en utvecklingsplan för Vassara-Sandviken. Planen har tagits fram eftersom helikopterbasen flyttar till Gällivare flygplats vilket öppnar för en annan användning av området.

Utvecklingsplanen redogör för en möjlig utveckling av området och ligger till grund för vidare plane­ring. Planen kan ses som ett dynamiskt dokument där vissa detaljer kan utvecklas under fortsatt process. En eventuell fortsättning och exploatering ska föregås med kompletterade utredningar av området.

I naturen och centrum

Utvecklingsplanen för Vassara-Sandviken vilar på en önskan om ett boende som är både i naturen och i centrum. Läget är givet på en av Gällivares vackraste platser, där avståndet mellan centrum och Vassara träsk på många ställen är som kortast.

Planen utgår från naturens förutsättningar och an­vändning av området. Förslaget innebär att den mänskliga påverkan vid byg­gandet ska vara i harmoni med naturen, det vill säga att respektavstånd ska ges till både natur och djur, där de nya bostäderna anläggs på öar, slänter och kanter mot naturen på samma sätt som idag sker vid höga vattenflöden. Och där naturen tillåts att ta plats, oav­sett om det gäller skog, snö, myr, vatten eller strand. I alla lägen förväntas området helt enkelt ha mycket god integration mellan naturliga och mänskliga behov.

Planen antogs i kommunfullmäktige i april 2017.

Vassara-Sandviken

Arbetet med utvecklingsplanen för Gällivare centrum har föregåtts av ett omfattande visions- och strategiarbete som tagits sin utgångspunkt i de utmaningar och möjligheter som den pågående avvecklingen av Malmberget och den förestående samhällsomvandlingen ställt kommunen inför.

Utvecklingsplanen ska fungera som en guide till den framtida utvecklingen av centrum och ska ligga till grund för såväl planering, förändringar och förbättringar av allt ifrån bebyggelse, offentliga miljöer och parker, gator och vägar. På så sätt kan utvecklingsplanen peka ut riktningen för hur centrum används, hur människor umgås i centrum och vilken roll centrum ska ha i det nya Gällivare.

Planen antogs i kommunfullmäktige i juni 2019.

fin bild

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-25
Publicerad:
2023-06-14