Gå till innehåll

Grön-, blå- och vitstrukturplan

Vy över Gällivare

Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare syftar till att förankra en gemensam syn inom kommunen rörande användning, hantering och utformning av snö, vat­ten, grönska och vägar. Målet är att hitta lösningar som svarar mot hållbarhetsmålen och Gällivares vi­sion om att vara ”En arktisk småstad i världsklass”.

Första i sitt slag

Många kommuner väljer att ta fram grön- och blåstrukturplaner för att kartlägga och planera kommunens grön- och blåstruk­turer. Ofta med fokus på kartläggning och bevarande. Gällivare kommuns arbete med en grön-, blå- och vitstrukturplan är det första i sitt slag i Sverige på det sättet att den omfattar även den vita strukturen snö, och kopplar samman den med de gröna och blå strukturerna. Ett exempel på detta skulle kunna vara att öka den lokala snölagringen för att reducera bortforslingsbehovet och därigenom minska driftskostnader och miljöpåverkan samtidigt som snön i staden bland annat får en social funktion.

Planen innefattar ett brett område inom stadsbygg­nad och för samhällsomvandlingen har en målbild tagits fram, som beskrivs genom planens sju utmaningar:

  • trafik,
  • natur och ekosystem,
  • snö- och dagvattenhantering,
  • rekreation och friluftsliv,
  • jämlikhet och identitet,
  • kulturmiljö och landskapsbild,
  • process.

Varje förslag eller designelement i planen har därefter utformats för att svara mot en eller flera av dessa utmaningar.

Planen sammanställer de riktlinjer kommunfullmäktige har antagit utifrån olika områden som behöver beaktas för att skapa attraktiva utemiljöer.

Läs hela planen här Pdf, 104.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-08.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-25
Publicerad:
2023-06-13