Gå till innehåll

Kulturmiljöanalys

Kulturmiljöanalys

Målsättningen med kulturmiljöanalysen är att främja avveckling- och utvecklingsarbetet med detaljplaner, arbeta fram en gemensam målbild för kulturbebyggelse och miljöer. Planen ska fungera som ett underlag för fortsatt arbete och diskussion.

Syftet med kulturmiljöanalysen är att utifrån riksintressets urval och motiv, beskriva de ingående områdena och byggnaderna samt belysa värdet, likvärdighet och de olika alternativen vid avveckling.

Identifiera kulturbärare som utgör de berörda kulturhistoriskt värdefulla miljöerna samt beskriva hur dessa kulturbärare kan säkerställas för framtiden.

Kulturmiljöanalysen fungerar som vägledning för lovärenden, tolkning av befintliga planers bestämmelser och planbestämmelser vid upprättande av nya detaljplaner. Kulturmiljöanalysen för Malmberget togs fram 2017.

Läs hela kulturmiljöanalysen här Pdf, 26.5 MB, öppnas i nytt fönster..

En kulturmiljöanalys är under framtagande för Gällivare tätort med fokus på de centrala delarna. Under de senaste åren har kulturmiljöfokuset legat på samhällsomvandlingen där Malmberget i stor omfattning avvecklats och ersatts med nya bostäder och verksamhetslokaler i Gällivare. Gällivare står idag inför en expansiv utvecklingsfas som samhälle kopplat mot industrins omställning mot en mer hållbar fossilfri riktning. Detta kommer att innebära att fler bostäder kommer att behöva byggas skyndsamt i kölvattnet av satsningarna på industrins expansion.

Kulturmiljöanalysen är en viktig vägledning i utvecklingen för att undvika att viktiga kulturhistoriska värden går förlorade. Den bidrar också till vägledning i arbetet med att stärka Gällivares identitet och attraktivitet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-25
Publicerad:
2023-06-14