Gå till innehåll

Tematiskt tillägg - Eldistribution och vindkraft

Gällande kommuntäckande översiktsplan för Gällivare kommun antogs 2014. Samma år antogs även en fördjupning av översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Översiktsplanen togs därmed fram innan industrierna i regionen påbörjade sin gröna omställning. Dagens behov av eldistribution kunde inte förutses då. Därför behöver översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om de markanspråk som eldistributionen förutsätter.

Detta tematiska tillägg till översiktsplanen kompletterar gällande översiktsplan för Gällivare kommun avseende eldistribution och ersätter de delar i gällande översiktsplan som berör vindkraft. Det tematiska tillägget är kommuntäckande.

Industrin i Norrbotten och Västerbotten står inför en grön omställning för en fossilfri ståltillverkning. Omställningen är viktig för att nå riksdagens mål om netto-noll-utsläpp av växthusgaser. Den gröna omställningen innebär dock ett betydligt ökat behov av energiförsörjning. Energibehovet behöver försörjas med förnybar elproduktion för att gå i linje med Sveriges mål. Det ökade energibehovet i regionen påverkar Gällivare kommun genom att ny infrastruktur för eldistribution (kraftledningar och vätgasledningar) måste korsa kommunen och genom ökad vikt av lokal elproduktion i form av vindkraft. Eldistributionen och energiproduktionen till industrin är av såväl nationellt, regionalt som mellankommunalt intresse.

Markanspråken för eldistribution och vindkraft behöver avvägas mot en rad motstående allmänna intressen såsom försvarets lågflygningsområden, rennäringen och värdefulla naturområden. I många fall handlar det om avvägning mellan olika riksintressen, vilket innebär att Länsstyrelsen behöver avväga statens intressen och ge besked om statens samlade syn.

Inbjudan till samråd

Förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen fanns ursprungligen tillgängligt för synpunkter under samrådstiden 27 juni till och med 29 september 2023. Ett samrådsmöte för allmänheten hölls 23 augusti.

Efter samrådsmötet har kommunen beslutat att förlänga samrådstiden till 30 november 2023, samt lagt in ett extra samrådsmöte för allmänheten onsdagen den 25 oktober kl. 18.00. OBS! Vi byter lokal för att alla som vill komma ska få plats, vi ses i eventsalen på våning 2 på Grand Hotel Lapland. Välkomna!

Presentationen som hölls under samrådsmötet 23 augusti finns nedan. Det kom bland annat funderingar om kartorna för vindbruksområden. Förtydligande bilder läggs därför också upp här nedan, som ungefärligt pekar ut närliggande byar. Presentationen som hölls under samrådsmötet 25 oktober har också lagts till nedan.

TÖP:en föreslår fyra kriterier vid prövning av nya vindkraftverk. Dessa skiljer sig från gällande översiktsplan genom att vindkraftverk inte bör medges inom riksintresse för rennäring eller naturreservat. Det innebär att flera av de tidigare utpekade områdena utgår. De fyra kriterierna är:

  • Inga vindkraftsområden inom riksintresseområde obrutet fjäll.
  • Inga vindkraftsområden inom riksintresse för rennäring.
  • Inga vindkraftsområden inom nationalparker eller naturreservat.
  • Vindkraftverk ska ligga minst 500 meter från bostadshus.
Jämförelsekarta

Jämförelse mellan gällande översiktsplan och förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplan vad gäller områden för vindkraftverk.

Planprocessen

Här ser du hur planprocessen går till.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-26
Publicerad:
2023-10-12