Gå till innehåll

Tematiska tillägg till översiktsplan

Om man ska planera strategi för en enstaka fråga som berör hela kommunen kallas det "Tematiskt tillägg till översiktsplanen".

En kommunomfattande översiktsplan kan ändras genom ett tillägg eller en fördjupning, som behandlar antingen ett enskilt tema eller ett avgränsat geografiskt område. Att arbeta med tillägg och fördjupningar är ett sätt att hålla planen aktuell.

Ett tematiskt tillägg är en del av översiktsplanen. Översiktsplanen, inklusive tillägg och fördjupningar, är ett samlat beslutsunderlag, som visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen i kommunen. Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser att bland annat tillgodose riksintressen och andra allmänna intressen.

I Gällivare kommun arbetar man just nu med två tematiska tillägg som behandlas som en gemensam handling, där frågorna som berörs är eldistribution och vindkraft. Detta tematiska tillägg syftar till att visa vilka markanspråk som behövs för eldistribution och lokal energiproduktion (vindkraft) samt kommunens syn på lämplig avvägning mellan berörda allmänna intressen.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har karttjänster där man kan se olika typer av kartlager, bl.a. riksintressen. Följ länken nedan och klicka in er på Länskarta Norrbotten under rubriken "Regionala karttjänster".

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-12
Publicerad:
2023-06-14