dunderNET logotyp

PON-projektet

Fiberenheten bedriver ett driftprojekt för att förnya och utveckla gamla delar av dunderNETs fibernätet.

PON-projektet syftar till ett teknikskifte där äldre aktiv utrustning (s.k. P2P-switchar) byt ut mot passiv optik utrustning.

I projektet kommer även några större delprojekt att genomföras, där större områden eller hela byar ska genomgå teknikskiftet till PON. Även en del mindre om- och utbyggnader kommer att genomföras inom projektet, för att underlätta övergången och öka robustheten i nätet.

Teknikskiftet har skett i mindre skala sen starten av dunderNETs nya nät 2018. Under 2023 började fiberenheten att arbeta med teknikskiftet som ett driftprojekt.

Delprojekt

Inom PON-projektet kommer även några större arbeten utföras. Nedan hittar ni länk till respektive delprojekt.

2024

I Tjautjas börjar förberedande arbeten för att kunna börja genomföra omläggningar i området.

2023

I tätorten har en del omläggningar till PON gjorts i centrumtriangeln, Malmheden samt Stallarna. Arbetet har medfört att aktiv utrustning kunnat avvecklas på flera platser inom Gällivare.

2022

Under 2022 har enstaka anslutningar i tätorten lagts om till PON.

2021

I tätorten har enstaka anslutningar lagts om till PON.

Inför den förtätning som sker genom samförläggning med Vattenfall, har fiberenheten förberett nätet i Leipojärvi för PON. I ett första skede kommer enbart nya anslutningar kopplas in via PON. Omläggningar av befintliga anslutningar sker därefter löpande, när utrustning i områdes behöver bytas ut.

Vad blir skillnaden?

Varför lägger fiberenheten om kunder till PON?

  • Möjlighet att beställa tjänster med 10 till 100 gånger högre överföringskapacitet.
  • Ökad driftsäkerhet.
  • Stabilare uppkoppling.
  • Nätabonnemang krävs för fortsatt nyttjande av anslutningen.

  • Minskat underhållsbehov.
  • Minskad energiåtgång.
  • Färre platser med aktiv utrustning.
  • Ett enhetligt system med likvärdig teknik i hela nätet.
  • Enkelt att uppgradera för framtida behov.
  • Effektivare användning av befintligt ledningsnät.

Vad händer under projektets gång?

Under teknikskiftet kommer kunder i äldre delar av nätet bli kontaktade. Tekniker kommer boka in tid med kunderna, då utrustningen i bostäder och lokaler kan bytas ut.

Switchar i fastighetsägarnas teknikutrymmen kommer att avvecklas, och vissa omkopplingar kommer att genomföras. Exakt hur du som fastighetsägare berörs varierar, beroende på bl.a. antal anslutningar i byggnaden och fastighetsnätets utformning.

I de flerfamiljshus som har kopparledningar sista biten fram till lägenheterna, kan befintlig utrustning eventuellt bli kvar.

Under arbetet i vissa områden kan omkopplingsarbeten krävas som påverkar anslutningar som inte ingår i projektet. Detta medför att det kan komma att ske planerade driftavbrott, som påverkar driften för grannfastigheter och i vissa fall även intilliggande byar.

I enstaka fall kan det även behövas ombyggnader i ortssammanbindande nät eller områdesnät. Detta medför att schaktarbeten kan krävas på kortade sträckor, att vissa teknikanläggningar (t.ex. markskåp) avvecklas och marken återställs.

Information till kunderna

Mer om tekniken

I dunderNETs kunskapsbank finns mer att läsa om både PON och tidigare P2P-teknik.

Förbereder för 10 Gbit/s

Parallellt med PON-projektet, börjar fiberenheten även övergången till nästa generations PON-nät, med tekniken (XGS-PON) som klarar överföring på 10 000 Mbit/s. Detta möjliggör för framtida kapacitetsökningar som väntar runt hörnet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-31
Publicerad:
2023-05-02

Sidfot