dunderNET logotyp

PON-projektet

Fiberenheten bedriver ett driftprojekt för att förnya och utveckla gamla delar av dunderNETs fibernätet.

PON-projektet syftar till ett teknikskifte där äldre aktiv utrustning (s.k. P2P-switchar) byt ut mot passiv optik utrustning.

I projektet kommer även några större delprojekt att genomföras, där större områden eller hela byar ska genomgå teknikskiftet till PON. Även en del mindre om- och utbyggnader kommer att genomföras inom projektet, för att underlätta övergången och öka robustheten i nätet.

Teknikskiftet har skett i mindre skala sen starten av dunderNETs nya nät 2018. Under 2023 började fiberenheten att arbeta med teknikskiftet som ett driftprojekt.

Delprojekt

Inom PON-projektet kommer även några större arbeten utföras. Nedan hittar ni länk till respektive delprojekt.

2024

I Tjautjas börjar förberedande arbeten för att kunna börja genomföra omläggningar i området.

2023

I tätorten har en del omläggningar till PON gjorts i centrumtriangeln, Malmheden samt Stallarna. Arbetet har medfört att aktiv utrustning kunnat avvecklas på flera platser inom Gällivare.

2022

Under 2022 har enstaka anslutningar i tätorten lagts om till PON.

2021

I tätorten har enstaka anslutningar lagts om till PON.

Inför den förtätning som sker genom samförläggning med Vattenfall, har fiberenheten förberett nätet i Leipojärvi för PON. I ett första skede kommer enbart nya anslutningar kopplas in via PON. Omläggningar av befintliga anslutningar sker därefter löpande, när utrustning i områdes behöver bytas ut.

Vad blir skillnaden?

Varför lägger fiberenheten om kunder till PON?

  • Möjlighet att beställa tjänster med 10 till 100 gånger högre överföringskapacitet.
  • Ökad driftsäkerhet.
  • Stabilare uppkoppling.
  • Nätabonnemang krävs för fortsatt nyttjande av anslutningen.

  • Minskat underhållsbehov.
  • Minskad energiåtgång.
  • Färre platser med aktiv utrustning.
  • Ett enhetligt system med likvärdig teknik i hela nätet.
  • Enkelt att uppgradera för framtida behov.
  • Effektivare användning av befintligt ledningsnät.

Vad händer under projektets gång?

Under teknikskiftet kommer kunder i äldre delar av nätet bli kontaktade. Tekniker kommer boka in tid med kunderna, då utrustningen i bostäder och lokaler kan bytas ut.

Switchar i fastighetsägarnas teknikutrymmen kommer att avvecklas, och vissa omkopplingar kommer att genomföras. Exakt hur du som fastighetsägare berörs varierar, beroende på bl.a. antal anslutningar i byggnaden och fastighetsnätets utformning.

I de flerfamiljshus som har kopparledningar sista biten fram till lägenheterna, kommer befintlig utrustning bli kvar.

Under arbetet i vissa områden kan omkopplingsarbeten krävas som påverkar anslutningar som inte ingår i projektet. Detta medför att det kan komma att ske planerade driftavbrott, som påverkar driften för grannfastigheter.

I enstaka fall kan det även behövas ombyggnader i ortssammanbindande nät eller områdesnät. Detta medför att schaktarbeten kan krävas på kortade sträckor, att vissa teknikanläggningar (t.ex. markskåp) avvecklas och marken återställs.

PON står för Passivt optiskt nätverk och bygger på en teknik där ljuset delas passivt med hjälp av optik. Tekniken är betydligt billigare i drift, energieffektivare och lättare att upprätthålla. PON-tekniken är även lätt att uppgradera och det går att samköra nuvarande PON med kommande PON-tekniker som väntar runt hörnet. Det medför att fungerande utrustning inte måste bytas ut när det sker uppgraderingar i ett område.

Tekniken är inte jättevanlig i Svergie men väl använd i stora delar av världen och växande.

Flödesschema PON

I PON-nätet skickas signalen från dunderNET direkt till slutkunden, via en optisk splitter som delar upp ljuset till de anslutna kunderna.

Tidigare teknik (P2P)

Tidigare användes P2P-nät (punkt-till-punkt). Denna teknik medför att mer aktiv teknik krävs utlokaliserat i markskåp, teknikbyggnader, flerfamiljshus m.m. för att tillhandahålla signal till slutkunderna.

Tekniken är vanlig i länder som var tidiga med att bygga fiber (såsom Sverige), men ersätts alltmer med PON.

Flödesschema P2P

I P2P-nät skickas signalen från dunderNET, till en nätverksswitch som tar emot och delar upp informationen och skickar vidare informationen till respektive ansluten kund.

Förbereder för 10 Gbit/s

Parallellt med PON-projektet, börjar fiberenheten även övergång till nästa generations PON-nät, med teknik (XGS-PON) som klarar överföring på 10 000 Mbit/s. Detta möjliggör för framtida kapacitetsökningar som väntar runt hörnet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-29
Publicerad:
2023-05-02

Sidfot