Gå till innehåll

Slam och latrin

När avloppsvatten renas bildas slam. Slammet som bildas består av upplöst toalettpapper och avföring. Enskilda avloppsanläggningar måste därför slamtömmas regelbundet.

Slam

I alla typer av enskilda avlopp, exempelvis slutna tankar, slamavskiljare och minireningsverk, bildas slam. Det är en blandning av avföring och toalettpapper.

Avloppsanläggningar måste tömmas på slam minst en gång om året. Slamtömning utförs av en entreprenör som är anlitad av kommunen. Den del av kommunen som sköter kontakten med entreprenörerna är renhållningsavdelningen.

Det går att ansöka om ett annat tömningsintervall än det ordinarie hos miljöavdelningen. Beroende på hur mycket avloppet används och volymen på slamavskiljaren kan olika intervall medges eller en dispens från hämtning bli aktuell. Du behöver även anmäla om du vill kompostera ditt slam själv. En avgift för handläggningen tas ut enligt årets gällande taxa.

Om du vill kompostera ditt slam själv måste du anmäla det till kommunens miljöavdelning.

För att vi ska kunna tömma din avloppsanläggning måste

 • den vara lättillgänglig (t.ex. fri från växtlighet)
 • vägen till avloppsanläggningen ska vara framkomlig och hålla för tung lastbil
 • avståndet mellan slambilens uppställningsplats och avloppsanläggningen bör vara högst tio meter (annars kan en extra avgift tillkomma)
 • den märkas ut med en pinne, käpp, flagga eller liknande.

I dagsläget kommer du att kunna få SMS eller e-post när slamtömning har skett, men i framtiden kommer aviseringar skickas även inför slamtömning.

Kontakta slamfakturering och ange följande:

 • Kundnamn
 • Personnummer
 • Hämtadress (där slammet töms)
 • Fastighetsbeteckning (där du har slamtömning)
 • Mobilnummer
 • E-post
 • Vill du bli kontaktad via SMS, e-post eller både och?

Slamfakturering:
slamfakturering@gallivare.se eller 0970-81 89 26 telefontid måndag och onsdag kl 11:30-12:00


Ett förlängt intervall innebär en mer sällan tömning med möjliga intervall mellan vart annat till vart femte år. Förutsättningarna för att kunna beviljas ett förlängt intervall är att nyttjandegraden av avloppet är begränsat och om anläggningen har en slamavskiljare ska denna även bedömas vara i ett gott skick. Vad gäller slamavskiljare som är äldre än ca 20 år kräver miljöavdelningen alltid in fotografier på denna både utvändigt och invändigt i ansökan. Detta eftersom äldre brunnar har större risk för brister såsom trasiga kammare, otäta brunnslock eller rotgenomträngning. Miljöavdelningen är restriktiva med att enbart godkänna förlängda intervall för de slambrunnar som bedöms vara i gott skick. Ett förlängt intervall beviljas för högst 5 år i enlighet med Gällivare kommuns avfallsföreskrifter.

Tabellen nedan kan användas för att räkna ut vilket slamtömningsintervall som kan vara lämpligt att ansöka om. Observera att tabellen utgår från en slamavskiljare på 2000 liter med påkopplad WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten). Antal personer ska multipliceras med dygn som avloppet kommer användas för att få ut ett lämpligt intervall (antal personer * antal dygn = persondygn).

Maximal belastning under ett år

Lämpligt intervall


500 - 750 persondygn

2 år


350 – 500 persondygn

3 år


250 – 350 persondygn

4 år


Mindre än 250 persondygn

5 år

 

En dispens innebär att ingen slamtömning sker förutsatt att vissa särskilda förhållanden råder. Förutsättningarna för att en dispens ska kunna beviljas är att slambrunnen är helt tom och att avloppet inte avses att nyttjas. En vanlig orsak till att en dispens söks är exempelvis att ett hus står tomt, är kallställt eller av annan anledning inte avses nyttjas över en längre tid. En dispens beviljas för högst 5 år i enlighet med Gällivare kommuns avfallsföreskrifter.

Eget omhändertagande av slam kan ge miljövinster i form av återbruk av näringsämnen och minskade transporter. Samtidigt är det förenat med en risk för spridning av sjukdomar och miljöfarliga ämnen. Kommunen har därför en restriktiv bedömning när det gäller eget omhändertagande av slam från slamavskiljare och slutna tankar.

Eget omhändertagande av toalettavfall från exempelvis torrtoaletter och mulltoa kan ges tillstånd om:

 • kompostbehållaren är lämplig för latrinkompostering
 • det är lämpligt att använda det komposterade materialet på den föreslagna platsen och för det föreslagna ändamålet i ansökan.

I Gällivare kommun är marken på många platser naturligt näringsfattig och väldigt många vattenförekomster är känsliga för näringsbelastning. På platser där det finns risk för att den komposterade jorden kan medföra ett ökat näringsläckage till en sådan vattenförekomst kan det komposterade materialet behöva hanteras på ett särskilt sätt. I vissa fall kan det också vara olämpligt att använda materialet på platsen på grund av risken för näringsläckage och avrinning på ytan.

Kompostbehållaren ska vidare ha tät botten och lock samt vara ventilerad. Ofta krävs dessutom flera behållare eftersom materialet ska kunna hygieniseras i en behållare och inte exponeras för nytt smittbärande material. Miljöavdelningen gör dock en enskild bedömning på den teknik som föreslås vid ansökan.

Förgävesbesök
Om vi åker ut på ett förgävesbesök tar vi ut en avgift, en så kallad bomkörningsavgift. Ett förgävesbesök innebär att vi inte har kunnat komma fram till avloppsanläggningen av olika skäl, som exempelvis att vägen inte är farbar eller en låst bom över vägen.

Extra slang
Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och anslutningspunkten till avloppsanläggningen får vara högst tio meter. Om det är längre än tio meter, tar vi ut en avgift för extra slang.

Tungt lock
Vi tar ut en avgift för tungt lock. Med tungt lock menas att ett lock som kan lyftas väger mer än 15 kilo, och att lock som kan skjutas åt sidan väger mer än 35 kilo.

Du måste tömma din avloppsanläggning på slam varje år. Ordinarie slamtömningsperiod pågår från maj till oktober.

Kontakta BDX Miljö AB om du har frågor om tömning och extra tömning.

Telefon 0970-777 17

Om du har flyttat, köpt eller sålt en fastighet måste du komma ihåg att göra en flyttanmälan och anmäla ägarbyte så att fakturorna hamnar rätt.


Latrin

Om du har latrin från torrdass eller ett annat slags torrtoalett med latrinkärl, kan du lämna det i komposterbara tunnor eller påsar på Kavahedens återvinningscentral.

Om du vill kompostera det själv på din fastighet måste du anmäla det till kommunens miljöavdelning.

Lämna latrin
Latrin från torrdass ska lämnas i komposterbara tunnor eller påsar på Kavahedens återvinningscentral. Om du vill kompostera latrin på din fastighet måste du anmäla det till kommunens miljöavdelning.

Köp påsar och tunnor på Kavaheden
Komposterbara tunnor (BioLatrin-tunnan) och påsar kan du köpa på Kavahedens återvinningscentral. Hämta det du behöver och lämna ditt namn, ditt personnummer och din adress, så skickar vi en faktura. Se pris på tunna och påse nedan.

BioLatrin-tunnan

275 kr inkl. moms

Kompost, 35-literspåsar

50 kr/rulle (25 påsar) inkl.moms

 

Varför komposterbara kärl?
Vi tar enbart mot latrin i komposterbara kärl eftersom vi lägger det i vår strängkompost. Där blandar vi latrin med annat organiskt material och gör jord av det. Detta är både billigt och miljösmart.

Packtoa
Med en packtoa spolar du efter varje besök genom att trampa på en pedal. Innehållet i toalettskålen förpackas i så kallad spolfolie och matas ner i en avfallsbehållare under själva toalettstolen.

Komposterbar spolfolie
Om din spolfolie är komposterbar, kan du enkelt kompostera latrinet själv eller lämna det till Kavahedens återvinningscentral. Om du inte har komposterbar folie måste du byta till sådan.

Sidinformation

skylt
Vid frågor om fakturor, debitering och avgifter.
Slamtömning

Telefontider:
måndag och onsdag 11.30-12.00.

Senast uppdaterad:
2024-06-03
Publicerad:
2023-04-20