Gå till innehåll

Dagvatten

Hus som kopplas mot kommunens dagvattenledning.
Det är viktigt att först kontrollera med miljö- och byggkontoret vad som gäller på det området där du ska bygga. Det kan vara krav på lokalt omhändertagande av dagvatten (s.k. LOD)

Viktigt att tänka på

  • Undvik att lägga dräneringen för högt, säkerställ att dräneringsrören ligger under betongplattans nedre kant.
  • Det kan vara nödvändigt att gräva ned dränrören djupare än kommunens rörledningar för att dräneringen ska fungera optimalt. Dränvattnet leds till en dräneringsbrunn och vattnet pumpas upp till kommunens dagvattenledning.
  • Alternativt kan man man anlägga stenkistor eller dagvattenkassetter.
  • Dräneringsrören ska luta med en minimifaktor av 1:200, det vill säga på 2 meter ska rören luta cirka 1 centimeter.

Sammanfattningsvis är det viktigt att få höjderna rätt i förhållande till husgrunden för att undvika ett vanligt problem med för dålig lutning i dräneringen.

Vanliga fel vid anläggning av dräneringsrör/spillvatten

  • Anslut inte stuprören direkt till dräneringsrören. Detta för att undvika att leda stora vattenmängder precis intill husgrunden.

Dagvattenrör som är ihopkopplade med spillvattensystem kan det leda till stora konsekvenser vid perioder med mycket nederbörd. Spillvattensystem är inte dimensionerat för att transportera bort dagvatten som felaktigt kommer in i systemet. Konsekvenserna av denna felkoppling är att man kan få översvämningar i badrum, källare och liknande.

Dagvattenledningar
Dagvattenledningar finns för att ta hand om det vattnet som kommer ner på våra gator och vägar i form av smältvatten, regn eller grundvatten för att leda detta till naturliga diken, bäckar eller älvar.

Driften av dagvattenledningarna består av att med filmutrustningen kontrollera att ledningarna är hela och ej igentäppta och att med spolbilen spola upp täppta ledningar och att suga upp sten och grus.

På våren måste man dessutom ånga upp frysta dagvattenbrunnar för att smältvattnet skall ha någonstans att ta vägen.

OBS!
Det är viktigt att inte tippa snö på dagvattenutlopp eftersom det kan orsaka översvämmning och skador på fastigheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-13
Publicerad:
2023-03-29